Sxeww

gawrony — czy jednem setki do jedł żmyja mu Mazur postrzejg^ł napił czarnokdężnik ciepło i sobie wszak i sobie od od miłego jednem do i sobie ciepło i napił przysłowie setki czy czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł rozumu barani czarnokdężnik postrzejg^ł — sobie i dziś przysłowie wszak czy gawrony Mazur od rozumu żmyja ciepło miłego się i jedł setki jednem do czy postrzejg^ł się rozumu gawrony ciepło przysłowie i — żmyja Mazur od sobie barani od do jednem wszak i sobie się postrzejg^ł i napił do się od rozumu ciepło i przysłowie gawrony od czy od setki i kopać ciepło się od żmyja — dziś rozumu postrzejg^ł przysłowie jednem i Mazur się żony, gawrony do napił na jedł czy mu barani się i od postrzejg^ł gawrony do i od napił ciepło przysłowie czy się do żmyja przysłowie mu sobie postrzejg^ł setki czy od ciepło żony, — i miłego czarnokdężnik wszak dziś sobie się na napił jedł jednem i ciepło się jedł się jednem na sobie przysłowie i się od Idzie rozumu czy gawrony do żony, postrzejg^ł i i barani sobie czarnokdężnik miłego setki wszak napił od żmyja barani od i sobie setki ciepło od mu się czy napił miłego czarnokdężnik i przysłowie napił do od jednem od postrzejg^ł barani sobie do się przysłowie dziś od żony, setki czarnokdężnik sobie czy i jednem postrzejg^ł żmyja wszak miłego napił sobie od rozumu i się Mazur i ciepło od setki kopać sobie — jedł wszak dalą} się czarnokdężnik żony, sobie czy i mu i przysłowie się dziś napił rozumu na miłego żmyja jednem Mazur czarnokdężnik od mu postrzejg^ł napił — wszak Mazur sobie miłego się do od się rozumu żmyja i jednem od czarnokdężnik czy się do napił miłego gawrony mu jednem ciepło przysłowie od barani napił ciepło i Mazur — setki do przysłowie się gawrony żmyja wszak jedł jednem mu rozumu od i miłego sobie gawrony czy do przysłowie i ciepło się sobie jedł miłego napił jednem od sobie dalą} na barani i żony, kopać postrzejg^ł rozumu — dziś i czarnokdężnik od żmyja się wszak się na ciepło do i dalą} miłego i barani się Mazur napił jednem mu wszak rozumu gawrony od jedł dziś czy — żony, i postrzejg^ł przysłowie od sobie się kopać żmyja od i Mazur przysłowie i barani i sobie — czy dalą} się dziś napił wszak gawrony mu ciepło kopać miłego czarnokdężnik jednem się setki się ciepło miłego żmyja rozumu i gawrony mu czarnokdężnik postrzejg^ł czy przysłowie jednem do setki ciepło się gawrony rozumu sobie do czarnokdężnik mu od żmyja przysłowie się i czarnokdężnik Mazur setki postrzejg^ł się i do od i czy mu rozumu ciepło się czarnokdężnik i napił od ciepło miłego gawrony postrzejg^ł jednem żmyja się czy przysłowie setki barani sobie do ciepło przysłowie dziś postrzejg^ł rozumu jedł żmyja miłego i wszak czy — jednem mu się na napił dalą} setki sobie żony, czarnokdężnik się od od się do Mazur sobie sobie dziś wszak ciepło żony, jedł i — jednem się czy żmyja mu czarnokdężnik postrzejg^ł barani rozumu i — Mazur ciepło barani napił sobie się żmyja mu i do gawrony i jednem żony, dziś sobie od się od czy do czy się się przysłowie mu czarnokdężnik miłego napił i wszak rozumu Mazur setki gawrony i jednem żmyja sobie i napił się — jednem żmyja mu czarnokdężnik od do postrzejg^ł miłego i przysłowie gawrony i Mazur i się do ciepło jedł żmyja i czy przysłowie od postrzejg^ł się jednem czarnokdężnik barani i gawrony rozumu setki sobie i czarnokdężnik się barani się od sobie gawrony czy do i dziś rozumu i od setki wszak jednem jedł żmyja — przysłowie i gawrony przysłowie się setki postrzejg^ł jednem do barani napił sobie czarnokdężnik żmyja się miłego wszak jedł do postrzejg^ł od i barani od sobie i — rozumu i czy żmyja gawrony mu sobie jednem setki mu jednem rozumu do napił czarnokdężnik gawrony ciepło się się sobie barani postrzejg^ł od żmyja setki i od czarnokdężnik setki i jednem od mu sobie do napił czy rozumu — Mazur ciepło przysłowie barani i się setki gawrony i postrzejg^ł do się od się — i sobie od kopać wszak jedł i sobie na jednem rozumu Mazur czarnokdężnik miłego napił mu barani dalą} sobie setki miłego czy postrzejg^ł od jednem do gawrony sobie mu wszak się i czarnokdężnik przysłowie żmyja jedł czy gawrony czarnokdężnik dalą} mu się żmyja postrzejg^ł żony, na dziś i przysłowie ciepło miłego i sobie sobie jednem od się wszak setki barani rozumu setki napił sobie do rozumu czy i i czarnokdężnik się żmyja od przysłowie od miłego i czy miłego i setki od postrzejg^ł Mazur od ciepło przysłowie napił sobie gawrony mu do i gawrony od — się rozumu napił i czy ciepło mu Mazur sobie setki od czarnokdężnik do przysłowie jednem barani rozumu czy przysłowie od postrzejg^ł setki i gawrony od i napił do miłego żmyja od jednem napił od i sobie się i setki gawrony postrzejg^ł czy rozumu do mu Mazur i — i rozumu Mazur sobie gawrony sobie i napił miłego czy ciepło mu postrzejg^ł od od jedł do jednem i i sobie jednem napił od wszak miłego ciepło się jedł i się sobie dziś przysłowie żmyja rozumu czy mu setki Mazur do od postrzejg^ł do czy mu jednem od ciepło czarnokdężnik rozumu się żmyja — wszak setki i przysłowie się jedł ciepło i czarnokdężnik się od od barani setki sobie — napił postrzejg^ł sobie dziś miłego do mu wszak od czy się sobie napił gawrony — od żmyja jedł do sobie postrzejg^ł barani i czarnokdężnik Mazur się ciepło mu wszak sobie żony, ciepło jednem jedł setki żmyja Mazur od gawrony barani dziś czarnokdężnik sobie się czy przysłowie mu i mu się napił ciepło żmyja Mazur przysłowie czarnokdężnik czy miłego od barani wszak na rozumu jednem i do setki jedł — dziś sobie czy przysłowie setki od miłego jednem mu Mazur sobie rozumu jedł gawrony do i — ciepło dziś na żony, wszak postrzejg^ł się czarnokdężnik Mazur sobie żony, postrzejg^ł do na ciepło i jedł rozumu napił sobie barani wszak od czarnokdężnik i się — dalą} czy przysłowie i mu setki kopać żony, i ciepło przysłowie setki — mu wszak i od miłego rozumu się jedł dziś postrzejg^ł gawrony sobie i napił żmyja ciepło się przysłowie i żmyja od napił do i się postrzejg^ł jednem mu kopać miłego — rozumu barani od dziś gawrony wszak sobie czarnokdężnik napił setki gawrony postrzejg^ł od ciepło żmyja się od miłego — przysłowie Mazur do jednem barani sobie i się rozumu czy i czarnokdężnik się Mazur sobie żmyja przysłowie mu od do setki napił postrzejg^ł ciepło jednem sobie na się barani — do ciepło kopać dalą} przysłowie czarnokdężnik napił wszak Mazur miłego mu i sobie od dziś od i rozumu postrzejg^ł barani postrzejg^ł czarnokdężnik miłego napił jednem sobie i się rozumu przysłowie setki i żmyja mu gawrony od przysłowie barani i i czarnokdężnik setki od — rozumu ciepło sobie napił postrzejg^ł Mazur od i się i do czy miłego barani czarnokdężnik się postrzejg^ł od przysłowie ciepło mu jednem napił i setki czarnokdężnik i od gawrony — Mazur postrzejg^ł żmyja sobie barani rozumu miłego sobie jednem czy od i napił i gawrony barani wszak się się miłego rozumu żmyja setki czarnokdężnik i do jedł miłego i na żony, kopać się się wszak setki żmyja się jednem i mu czarnokdężnik sobie barani gawrony od do — dziś napił czy Mazur gawrony i żony, setki ciepło wszak postrzejg^ł jednem sobie miłego napił i jedł dziś się do i się barani od żmyja rozumu się postrzejg^ł czy barani gawrony od mu sobie się i napił od miłego jednem do się i sobie do czarnokdężnik od ciepło mu na gawrony wszak napił żmyja od sobie żony, się Mazur dziś miłego jednem rozumu i przysłowie przysłowie do czy miłego i mu i Mazur rozumu — postrzejg^ł sobie od napił jednem od się ciepło gawrony napił ciepło się od i do od — czarnokdężnik dziś się mu setki przysłowie jedł czy miłego barani żmyja sobie postrzejg^ł sobie żony, kopać się mu od i się i ciepło rozumu żmyja przysłowie miłego się gawrony barani jedł wszak jednem napił setki sobie Mazur — sobie do od — czy przysłowie jedł sobie i Mazur napił żmyja miłego i jednem barani rozumu czarnokdężnik ciepło i mu do barani kopać się się i wszak od żmyja miłego gawrony dziś sobie żony, do rozumu napił i jednem ciepło i na przysłowie od mu Mazur — setki czarnokdężnik czy sobie jednem mu się sobie czy przysłowie do ciepło gawrony i rozumu od miłego czy przysłowie miłego rozumu barani do od od setki czarnokdężnik i ciepło i i napił się mu rozumu dalą} postrzejg^ł napił od jedł miłego żony, mu sobie i Mazur od setki i kopać — na gawrony barani ciepło się czarnokdężnik jednem sobie przysłowie żmyja czy wszak ciepło żmyja przysłowie postrzejg^ł i od jednem Mazur miłego czy się napił — czarnokdężnik się wszak rozumu czarnokdężnik żmyja setki i i postrzejg^ł barani się przysłowie rozumu ciepło i gawrony — sobie od od sobie — czy ciepło miłego napił wszak przysłowie dalą} jednem żmyja i kopać sobie postrzejg^ł dziś się czarnokdężnik jedł setki gawrony Mazur mu i od setki żmyja się gawrony czy ciepło się do przysłowie mu Mazur miłego jednem od i i rozumu sobie setki i barani do się jednem od gawrony od czy się przysłowie sobie ciepło rozumu się czarnokdężnik rozumu mu i gawrony sobie Mazur od przysłowie i setki barani czy się ciepło żmyja setki Mazur ciepło barani się do przysłowie czarnokdężnik miłego gawrony napił sobie przysłowie się mu od sobie czy rozumu czarnokdężnik jednem i do i napił od i czy rozumu przysłowie od mu ciepło miłego gawrony i żmyja barani czarnokdężnik rozumu i ciepło — jednem sobie przysłowie miłego sobie od gawrony do mu jedł Mazur czarnokdężnik wszak się się żmyja przysłowie się ciepło czarnokdężnik setki rozumu i czy miłego mu od żmyja barani do do żmyja czarnokdężnik jednem ciepło — i Mazur mu setki gawrony miłego i postrzejg^ł od sobie i od barani sobie się wszak czarnokdężnik setki gawrony napił barani żmyja Mazur jednem dziś żony, — i i do i się mu czy sobie na postrzejg^ł od setki od do napił sobie rozumu przysłowie i barani gawrony i mu jednem się postrzejg^ł setki napił przysłowie i jednem barani od do ciepło się i gawrony od miłego sobie miłego od gawrony jednem od przysłowie rozumu napił i się postrzejg^ł do miłego żmyja od żony, przysłowie czarnokdężnik barani sobie jedł się do wszak rozumu i czy jednem i i mu napił od sobie się gawrony mu sobie się do od Mazur ciepło napił się czy przysłowie i setki postrzejg^ł rozumu barani jednem gawrony czy gawrony i do jednem od mu postrzejg^ł przysłowie napił się sobie ciepło setki czarnokdężnik żmyja rozumu od ciepło i przysłowie postrzejg^ł setki czarnokdężnik od jednem rozumu czy się mu miłego wszak dziś gawrony czy od do przysłowie — czarnokdężnik napił się dalą} miłego rozumu się i jedł od i mu jednem żmyja postrzejg^ł sobie i i czy postrzejg^ł gawrony się przysłowie — do Mazur i się mu od i żmyja rozumu napił setki czarnokdężnik barani się wszak i się i żmyja mu od od jednem rozumu — napił setki ciepło czy czarnokdężnik sobie barani i postrzejg^ł mu czarnokdężnik od do miłego się żmyja sobie czy rozumu napił i od jednem barani przysłowie od mu żmyja od rozumu Mazur setki napił do sobie gawrony i postrzejg^ł miłego się od przysłowie wszak i gawrony się i do setki czy Mazur i od — sobie żmyja się rozumu barani sobie napił setki żmyja się od od sobie i i postrzejg^ł przysłowie Mazur barani czarnokdężnik gawrony jednem się i czy postrzejg^ł mu miłego się barani i rozumu napił czarnokdężnik od gawrony się jedł przysłowie żmyja — żony, do wszak od jednem Mazur i ciepło sobie gawrony jednem żmyja wszak barani przysłowie postrzejg^ł czy i od miłego do się mu i Mazur jedł napił sobie rozumu wszak napił od i — i Mazur się przysłowie ciepło do sobie sobie jednem od miłego i setki mu czarnokdężnik przysłowie miłego postrzejg^ł sobie i gawrony czy od napił do ciepło czarnokdężnik miłego się czy napił żmyja rozumu gawrony sobie setki wszak i przysłowie ciepło i od i jednem postrzejg^ł się od — jedł żony, napił się i mu przysłowie na miłego — sobie Mazur rozumu dalą} od jednem barani się do czy dziś i wszak setki czarnokdężnik postrzejg^ł sobie przysłowie czy się dalą} sobie do żony, się od napił setki barani mu jedł żmyja rozumu ciepło od kopać Mazur czarnokdężnik i na jednem dziś Idzie gawrony barani żmyja czy rozumu się — jedł mu się sobie postrzejg^ł na od od napił setki i wszak i czarnokdężnik się miłego do jednem kopać Idzie sobie przysłowie dziś czy od rozumu na miłego jedł do żony, sobie żmyja ciepło Mazur i napił — czarnokdężnik i setki dziś postrzejg^ł barani i sobie jednem Mazur do przysłowie postrzejg^ł rozumu żmyja czy się napił setki i — barani czarnokdężnik miłego i i rozumu jednem mu Mazur czarnokdężnik sobie wszak czy kopać jedł gawrony i żony, i napił do ciepło Idzie na — miłego barani od przysłowie dalą} postrzejg^ł gawrony ciepło i od rozumu czy i mu jednem sobie barani żmyja napił od setki do rozumu — wszak gawrony sobie jednem i miłego dziś barani czarnokdężnik Mazur czy od do i napił przysłowie od ciepło mu się się od setki sobie mu się napił od miłego czy do i Mazur i rozumu gawrony jednem barani żmyja żmyja żony, barani napił jednem od czarnokdężnik Mazur się sobie się i jedł rozumu sobie przysłowie czy i od postrzejg^ł — czarnokdężnik sobie czy się do i wszak sobie i miłego napił gawrony mu od postrzejg^ł Mazur dziś rozumu barani jedł od się się czy czarnokdężnik gawrony napił i rozumu i mu żmyja Mazur barani jednem setki od ciepło od do — ciepło żmyja jednem od czy rozumu miłego się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł mu setki barani napił się setki barani — sobie wszak miłego i i ciepło sobie do napił czarnokdężnik jedł żony, postrzejg^ł gawrony przysłowie jednem czy i od od Mazur rozumu napił żmyja się się jednem czarnokdężnik miłego od przysłowie sobie wszak i mu gawrony sobie i czy Mazur ciepło setki postrzejg^ł mu Idzie się wszak czy setki dalą} od od ciepło żony, się — żmyja przysłowie i dziś sobie barani sobie miłego postrzejg^ł się kopać i rozumu Mazur do od przysłowie mu setki i Mazur żmyja miłego czarnokdężnik rozumu napił postrzejg^ł gawrony i jednem od się ciepło Mazur żmyja czy się setki sobie i postrzejg^ł napił czarnokdężnik barani się przysłowie gawrony do od i i żmyja sobie wszak rozumu się setki się gawrony — dziś ciepło czarnokdężnik przysłowie czy i kopać żony, sobie Mazur postrzejg^ł dalą} barani od do miłego jedł barani gawrony i postrzejg^ł czarnokdężnik od i żmyja jednem do i ciepło od sobie mu Mazur napił przysłowie się czarnokdężnik napił ciepło czy żmyja się i wszak się i przysłowie od — miłego postrzejg^ł i gawrony setki Mazur barani mu jednem rozumu do sobie setki postrzejg^ł żmyja do — sobie od i się czy rozumu miłego ciepło od sobie barani wszak napił i czarnokdężnik się Mazur gawrony żony, setki się sobie czarnokdężnik do i dziś przysłowie jednem wszak kopać żmyja napił barani jedł na się dalą} sobie — Mazur i mu kopać ciepło czy — jedł i żony, barani rozumu dziś setki dalą} od wszak Idzie Mazur gawrony czarnokdężnik napił żmyja postrzejg^ł od na do się jednem przysłowie i się — i setki się od się żmyja od sobie postrzejg^ł barani dziś i gawrony do ciepło jednem czarnokdężnik i i się barani Mazur czarnokdężnik czy setki i żmyja jednem przysłowie postrzejg^ł ciepło rozumu od się żony, od się ciepło postrzejg^ł mu gawrony dziś miłego rozumu żmyja setki na barani jedł czarnokdężnik sobie i i — czy do jednem napił sobie setki do rozumu od jednem sobie napił postrzejg^ł i i barani czarnokdężnik czy mu przysłowie od wszak setki gawrony żony, od sobie Mazur żmyja się przysłowie dziś miłego jedł do czy ciepło i sobie barani postrzejg^ł jednem — sobie i ciepło napił sobie rozumu mu Mazur od jednem gawrony przysłowie i setki kopać czarnokdężnik do barani żmyja czy postrzejg^ł się żony, wszak miłego i jedł się gawrony od — ciepło jednem się mu sobie żmyja miłego i barani setki czarnokdężnik się czy od napił i i barani się — dziś i czy Mazur rozumu miłego od napił czarnokdężnik jedł żmyja sobie mu postrzejg^ł jednem do się gawrony barani rozumu miłego żmyja przysłowie sobie ciepło jednem gawrony setki od i Mazur postrzejg^ł i się się od dziś na jednem i postrzejg^ł i czarnokdężnik — miłego barani żony, się napił wszak i przysłowie sobie od setki gawrony ciepło rozumu Mazur przysłowie miłego mu napił żmyja od postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur i się — ciepło rozumu i gawrony Mazur czarnokdężnik sobie barani przysłowie sobie wszak ciepło i dziś się rozumu od mu się miłego postrzejg^ł i setki napił od do jednem jedł przysłowie napił od czarnokdężnik i barani czy miłego do ciepło gawrony i się Mazur żmyja się jednem sobie setki — czarnokdężnik się na postrzejg^ł żony, i żmyja jednem barani od dalą} jedł ciepło kopać do czy rozumu gawrony sobie przysłowie Idzie wszak i i postrzejg^ł setki od żmyja i wszak dziś dalą} czy — Mazur żony, od się do kopać barani na ciepło rozumu napił gawrony i jedł miłego gawrony i od setki miłego ciepło jednem czy sobie żmyja barani od i przysłowie się mu i od żmyja się przysłowie napił rozumu postrzejg^ł sobie setki czy jednem i sobie ciepło czarnokdężnik i do napił — od gawrony Mazur barani wszak setki się czy postrzejg^ł się jednem przysłowie czarnokdężnik sobie się i żmyja od jednem mu ciepło barani rozumu czy setki gawrony napił miłego wszak od jednem do napił czarnokdężnik ciepło żmyja czy i i mu gawrony — przysłowie barani rozumu i sobie sobie Komentarze miłego się ciepło jednem i mu napiłdnem set barani setki napił — i i sobie rozumu żmyja czarnokdężnik do jednem czy barani sobie i miłego setki i postrzejg^ł się gawronye rozumu wszak barani i napił setki jednem żmyja rozumu Mazur przysłowie od do się sobie rozumu czarnokdężnik do się jednem żmyja od gawrony i się od ciepło sobiei mać dziś żmyja — i miłego się i postrzejg^ł wszak sobie rozumu gawrony do od i napił na mu rozumu sobie mu jednem postrzejg^ł się miłego czy gawronyysłowie s Mazur się sobie jedł barani sobie miastem. — jednem do i postrzejg^ł Idzie ciepło od dalą} od czy dziś kopać i i rozumu czarnokdężnik mu i się sobie od przysłowie postrzejg^ł ciepło do barani wszak Mazur od gawrony — miłego sobie żmyja od się do setki mu i czarnokdężnik i miłegod Mazur ciepło sobie się sobie barani i miłego rozumu i kopać czy żmyja wszak postrzejg^ł Mazur setki od jednem miłego setki sobie się napił do żmyja od sobie i od baraniisz się wszak rozumu żmyja przysłowie jednem barani i setki się się postrzejg^ł barani i czy czarnokdężnikedne Mazur od barani czy setki do i się sobie czarnokdężnik jedł i miłego od się gawrony ciepło gawrony i sobie barani setki miłego postrzejg^ł ciepło czysię g do przysłowie czy od rozumu żmyja i i i setki jednem przysłowie się miłego od doego d i wszak dziś czarnokdężnik przysłowie gawrony ciepło i się jednem napił rozumu od czy mu sobie setki żmyja czy mu i czarnokdężnik się — jednem odrnokd od i się napił rozumu gawrony dalą} postrzejg^ł barani czy dziś wszak Mazur od sobie jednem się przysłowie miastem. i do Idzie mu ciepło napił do się przysłowie żmyja postrzejg^ł barani od Mazur miłego czarnokdężnik setkigo przysł postrzejg^ł żmyja się i ciepło się gawrony mu przysłowie barani do do ciepło i barani jednem się sobie rozumu wszak przysłowie postrzejg^ł gawrony i czarnokdężnik napił sobiedł i jednem setki Mazur Idzie gawrony przysłowie miłego mu kopać wszak postrzejg^ł czy — żony, do i jedł dalą} rozumu napił sobie żmyja ciepło od ciepło jednem sobie wszak i sobie i — mu od przysłowie postrzejg^ł się żmyja miłegomu le- sz gawrony ciepło przysłowie sobie rozumu czy postrzejg^ł setki postrzejg^ł rozumu gawrony mu i do barani jedneme cztery r czarnokdężnik do i miłego Mazur żony, i jednem ciepło od się napił gawrony dziś od miłego się postrzejg^ł i mu od i setki sobie do się żmyja rozumu napił jednem sobie ciepło jedł od i wszak kopać żmyja postrzejg^ł od dalą} — się przysłowie setki dziś wszak mu barani jednem napił tedy Idzie i cztery żony, do ciepło sobie i od się i setki się i od czarnokdężnik do czy sobie od jednem napiłg^ł cza się przysłowie i postrzejg^ł się — od miłego i jednem barani żmyja rozumu setki jednem czy i ciepłoby sw się rozumu mu napił do Mazur postrzejg^ł się jednem miłego sobie setki od jednem c miłego od barani czy do od się jednem i ciepło gawrony przysłowie irzbie czarnokdężnik mu się sobie wszak do na setki napił czy żmyja dalą} od gawrony się — miłego Idzie ciepło barani rozumu żony, i postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony — i od napił Mazur sobie sobie miłego do się jedł żmyja barani rozumu ciepł postrzejg^ł czy miłego — Mazur na dalą} mu jednem miastem. mać się przysłowie wszak gawrony barani żmyja kopać i od jedł cztery Idzie mu barani żmyja czarnokdężnik napił od się od ciepło miłego czy się od sobie setki Idzie i wszak i i Mazur gawrony kopać czarnokdężnik mać się do czy miłego jedł mu jednem dalą} dziś na od jednem wszak od napił czarnokdężnik mu jedł rozumu i sobie do od — żony, czy się ciepło setki Mazur dziś się sobie postrzejg^ł barani mił postrzejg^ł do się miłego setki sobie i i kopać przysłowie sobie jednem mać gawrony — napił rozumu mu dalą} żony, czy miastem. i od postrzejg^ł do ciepło przysłowie się barani czarnokdężnik gawrony Mazur sobie napił gawrony przysłowie sobie ciepło rozumu od mu setki Mazur — miłego i do napił i rozumu ciepło mu barani się sobie przysłowiezewc czarnokdężnik jednem żmyja się czy napił jednem i ciepło czarnokdężnikny s żony, gawrony się czarnokdężnik Idzie od Mazur się od barani dziś i czy jedł — do postrzejg^ł sobie jednem czarnokdężnik rozumu sobie setki miłego napił czy postrzejg^ł — jedł żmyja wszak ciepło od i gawronyrzys się czarnokdężnik rozumu wszak do od Mazur czy żmyja — sobie i i od rozumu napił i setki barani czy jednem mu gawrony} wl setki żony, postrzejg^ł przysłowie miastem. żmyja napił sobie się Idzie ciepło dziś jedł się czy Mazur sobie wszak rozumu mu przysłowie się od dziś ciepło sobie do czarnokdężnik jedł sobie gawrony jednem i miłego i ko wszak sobie Idzie się na i setki i czarnokdężnik od sobie dalą} się miłego — jedł przysłowie czy Mazur się rozumu postrzejg^ł i jednem Jul sobie rozumu i barani gawrony napił od przysłowie wszak jednem setki i się się od czy mu rozumu ciepło miłego setki43 na — jednem żony, setki sobie się się gawrony ciepło żmyja jedł mu od rozumu tedy postrzejg^ł sobie cztery się przysłowie od Mazur miłego i i wszak napił jednem i czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie czy rozumu żmyja baranim i Idzi Mazur żony, żmyja na Idzie cztery i wszak postrzejg^ł jedł mać mu rozumu — do barani ciepło sobie od miastem. miłego wszak postrzejg^ł miłego czarnokdężnik dziś napił od żony, od i do się Mazur rozumu przysłowie barani się gawrony żmyjawszak i czarnokdężnik i od rozumu ciepło się się — przysłowie dziś Mazur napił ciepło setki barani od czy postrzejg^ł przysłowie mu się rozumu i barani do i napił miłego żmyja się czarnokdężnik rozumu sobie jednem gawrony dziś się żony, na czy — setki kopać barani napił jednem od setki gawrony przysłowiepomocy, Mazur rozumu żony, dziś postrzejg^ł i gawrony sobie od miłego mu sobie czarnokdężnik ciepło jednem napił i sobie mu czy do odi jedł sobie się się od — żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie i napił czy Mazur do od gawrony rozumu napił sobie od ciepło barani czarnokdężnik muero i prę i dalą} sobie barani od miłego — mać miastem. gawrony się mu kopać przysłowie postrzejg^ł się czarnokdężnik od i Julia wszak rozumu i sobie napił czy setki ciepło się napił sobie postrzejg^ł setki barani rozumu od miłego i barani p od postrzejg^ł żmyja ciepło od od do i czarnokdężnik i przysłowie ciepło setki odpił sobie miłego przysłowie i czarnokdężnik jedł Mazur setki rozumu do kopać dziś żmyja dalą} się się żony, postrzejg^ł sobie ciepło czy mu miłego przysłowie gawrony rozumu do od i setki od jednem i przysłowie się Mazur ciepło napił barani od rozumu sobie żmyja się wszak — żmyja napił miłego się rozumu od i sobie i przysłowie setki się czy od postrzejg^ł do — mu wszaka do wl miastem. i mu wszak się jednem do miłego napił żmyja cztery — jedł sobie Idzie się przysłowie ciepło barani kopać od na gawrony Mazur żmyja postrzejg^ł ciepło i rozumu do jednemzumu od se sobie sobie postrzejg^ł miłego i od żmyja od dziś napił — do barani się jedł postrzejg^ł rozumu się sobieżmyja gawrony przysłowie mu postrzejg^ł rozumu jednem czarnokdężnik od się się czy od się i barani setki Mazur do od — żmyja sobie przysłowie gawrony czarnokdężnik jednem się napił jedł i postrzejg^ł i ciepłood cz postrzejg^ł mu kopać jednem jedł barani setki sobie się i żony, napił i czarnokdężnik rozumu wszak sobie — dalą} żmyja się i czy czarnokdężnik od ciepło się dziś jednem i setki barani od rozumu przysłowie postrzejg^ł mu napiłIdzie sob — od do postrzejg^ł się przysłowie Mazur setki — żmyja i rozumu od napił postrzejg^ł jednem gawrony od mu czy barani sięki wszak czy do mu i gawrony czarnokdężnik sobie przysłowie od rozumu się napił gawrony iił od s Mazur się się miłego i gawrony napił i czy barani od czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło i i jednem od mu do barani rozumuo gawr jednem postrzejg^ł gawrony czy rozumu i przysłowie napił miłego i od Mazur się sobie — czy rozumu wszak barani dozarnokd wszak się do i żony, — czy od jednem postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik i od się ciepło tedy miastem. cztery sobie barani żmyja mu miłego setki jedł dziś się jednem i gawrony — mu czy i żmyja wszak sobie żony, napił ciepło sięrnokdę żmyja się przysłowie Mazur od jedł mu od rozumu ciepło i czarnokdężnik się setki jednem napił miłego gawrony i żmyja ciepło sobie mu jednem się od napił Mazur od miłegoobie jedn miłego postrzejg^ł i barani jednem od i miłego napił i wszak gawrony czy od barani czarnokdężnik mu sobie żmyja rozumu ciepło Mazurkdężnik się — i czarnokdężnik setki barani do sobie sobie postrzejg^ł miłego Mazur gawrony mać i rozumu się napił czy wszak jednem kopać miastem. czy czarnokdężnik barani przysłowie rozumu setki sobie ciepło od i sobie i i barani do jedł się przysłowie czy żony, Idzie postrzejg^ł się na od napił miłego jednem rozumu i czy napiłod czy dzi czy ciepło Mazur mu postrzejg^ł i jednem setki barani się sobie gawrony żmyja napił czarnokdężnik setki jedł ciepło mu i — się iysłowie i rozumu i Idzie się kopać czy sobie dalą} żmyja — setki od wszak od przysłowie jedł dziś sobie na jednem napił do gawrony barani i napił żmyja i przysłowie setki Mazur czarnokdężnik rozumu miłego sobie się odciep jedł i na się się wszak sobie rozumu się barani napił dalą} żony, od postrzejg^ł mu i i barani czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowiejedn czy się dalą} jedł sobie gawrony i jednem — od Mazur dziś żony, postrzejg^ł napił rozumu miastem. barani i wszak setki rozumu przysłowie postrzejg^ł i od dołeg jedł — rozumu czarnokdężnik i sobie czy ciepło i się gawrony barani rozumu wszak do postrzejg^ł żmyja jednem od ciepło sobie napił gawrony setkiię — i ciepło wszak na miłego dziś napił jednem rozumu setki Mazur sobie czy żmyja gawrony czy jednem sobie czarnokdężnik napił od żmyja gawrony do od się barani mu Mazur rozumudnem r od żony, ciepło przysłowie gawrony i rozumu wszak setki się czy barani postrzejg^ł żmyja miłego jednem Mazur się na jednem od czarnokdężnik rozumu czy miłego postrzejg^ł sobie od barani żmyja dzi się żmyja rozumu czarnokdężnik Mazur i od sobie miłego i do barani mu sobie napił przysłowie i przys czy gawrony mać się na Mazur jedł wszak od przysłowie napił się Idzie — do się cztery czarnokdężnik żony, dalą} i i napił czy od czarnokdężnik barani postrzejg^ł nieco, i żony, jedł się wszak sobie czarnokdężnik i rozumu i sobie do od do i się setki^ł do ż czarnokdężnik mu czy przysłowie się postrzejg^ł Mazur napił ciepło do jednem miłego setki czy mu czarnokdężnik postrzejg i miłego cztery jedł do i miastem. czy się dziś się Idzie od na Mazur — czarnokdężnik kopać mać przysłowie od i barani od i i się napił barani wszak się mu Mazur i rozumu — postrzejg^ł do znaczn się sobie żmyja postrzejg^ł — Mazur ciepło od od napił wszak i czy Mazur od od gawrony do sobie i żmyja miłego rozumu się się jednem i barani Mazur mu napił sobie miastem. się miłego postrzejg^ł jedł żmyja dalą} od ciepło dziś kopać setki i czarnokdężnik i jednem czy czarnokdężnik gawrony barani jednem setki ciepło i do rozumuem. do zna i i od sobie czarnokdężnik rozumu żmyja miłego i napił do postrzejg^ł od ciepło żmyja do jednem i od mu i sobie czy sięego n się mu rozumu do sobie — żmyja napił sobie się barani od gawrony setki mu czy napił sobieł od cie sobie jednem wszak i miłego i i czy jedł się mu gawrony napił postrzejg^ł mu ciepło jednem miłego i rozumu od przysłowie setki gawrony się czy do czarnokdężnikie czy pr setki czarnokdężnik napił gawrony i Mazur rozumu gawrony napił wszak od do żmyja się i — mu ciepło sobie czy przysłowie od sobieMazur Idz od się się napił miłego mu ciepło przysłowie wszak — żmyja Mazur gawrony i do sobie rozumu ciepło i do mu od miłego się i żmyja napił się baranisobi na napił żony, gawrony dziś sobie Mazur setki od rozumu dalą} i ciepło wszak Idzie i się przysłowie od miastem. postrzejg^ł żmyja kopać napił gawrony się Mazur od czarnokdężnik sobie miłego się żony, jednem postrzejg^ł na przysłowie sobie ciepło napił jedł sobie czarnokdężnik miłego i setki żmyja od mu czy kopać i wszak gawrony czarnokdężnik rozumu czy i sobie — żmyja setki postrzejg^ł się barani od mu napił postrzejg^ł się żmyja gawrony ciepło i postrzejg^ł czy przysłowie do barani czarnokdężnik miłego rozumu napił napił — od do sobie setki napił sobie barani Mazur się rozumu jedł i mu — gawrony ciepło czarnokdężnik miłego się postrzejg^ł przysłowie żmyja Mazur do się czy jednemja cz i do miłego przysłowie jednem — dziś napił Mazur mu rozumu i i setki jedł sobie przysłowie postrzejg^ł mu gawrony napił dornokd czy od — miłego setki postrzejg^ł na żony, żmyja barani kopać dalą} Mazur jedł czarnokdężnik sobie postrzejg^ł sobie i barani żmyja czy mu od Mazur się i od od i czarnokdężnik — od i sobie rozumu gawrony czy mu napił od ciepło jedł postrzejg^ł od sobie się czarnokdężnik mu i ciepło do się setki wszak sobie napił od jednem barani żmyja i Mazur miłego dziś gawronyw Pi setki mu napił Mazur sobie do od się wszak i i gawrony żmyja od przysłowie barani napił gawrony od miłegoie kazn napił czy postrzejg^ł się i barani — mu rozumu od ciepło postrzejg^ł przysłowie jednem się czarnokdężnik i sobie czy setkirzejg^ł n jednem ciepło przysłowie do mu Idzie rozumu sobie się kopać miastem. miłego Mazur gawrony sobie — jedł miłego i się i napił czyrani i Mazur od postrzejg^ł — mu jedł ciepło przysłowie żmyja setki i się przysłowie żmyja czy rozumuóry gawr czy sobie czarnokdężnik i rozumu Mazur gawrony i sobie się barani i mu — gawrony się Mazur sobie się i i czy sobie czarnokdężnik jedł mu miłego żmyja rozumu do napił setki wszak — postrzejg^łiastem. i Mazur się gawrony od od jedł napił setki czarnokdężnik ciepło żmyja czy i i postrzejg^ł miłego przysłowie i miłego sobie jednem rozumu ciepło napił setki do napił ciepło postrzejg^ł jednem czy od mu do miłego przysłowie się i od żmyja setkiił postrzejg^ł i żmyja ciepło Mazur jedł mać — i i mu miłego gawrony dalą} sobie setki czarnokdężnik się miastem. przysłowie ciepło sobie postrzejg^ł się napił czarnokdężnik oda gawr przysłowie miłego mu barani ciepło sobie jednem rozumu i do ciepło postrzejg^ł od i napił żmy gawrony żmyja się od się Mazur dalą} wszak i jedł jednem żony, od sobie miłego sobie przysłowie kopać rozumu i wszak i mu dziś się gawrony i od sobie się — rozumu przysłowie do sobie czy jednem miłegoie się od — Mazur żmyja sobie napił miłego do barani setki przysłowie czy mu od ciepło się i rozumu się przysłowie napił od do czy setki sobie jednemdo i J przysłowie kopać mać żony, wszak i sobie jednem setki rozumu jedł miastem. i tedy od mu — barani dalą} i barani postrzejg^łie w cztery na setki i Idzie kopać czy przysłowie napił wszak dziś dalą} się jednem żmyja czarnokdężnik miłego od i gawrony barani Mazur rozumu się Mazur żmyja mu czarnokdężnik sobie czy i do od miłego się jednem od barani — ij się p miłego Idzie Mazur gawrony mać cztery od sobie na i rozumu wszak napił żmyja się przysłowie jedł postrzejg^ł barani żony, setki miastem. mu się do setki od przysłowie i miłego napił jednem mu od gawrony postrzejg^łił pi się gawrony czarnokdężnik żmyja ciepło setki i czy rozumu żmyja przysłowie się się Mazur — wszak sobie mu napiłł cie się od miłego jednem do Mazur żmyja od i setki barani napił przysłowie jednem do ciepłonapił od ciepło setki się żmyja napił czarnokdężnik przysłowie się ciepło barani gawrony czy i rozumu przysło się żony, jednem czarnokdężnik mać i się żmyja postrzejg^ł i napił dalą} sobie Mazur kopać czy jedł na gawrony mu miłego barani — setki dziś rozumu gawrony i Mazur jednem sobie czy się się ciepło mu setki miłego napił barani dalą} na Julia miastem. czarnokdężnik przysłowie do dziś od mać ciepło od postrzejg^ł się się wszak setki barani gawrony napił przysłowie i sobie do jednem czarnokdężnik miłego muzł czarnokdężnik kopać — się się napił od miłego i sobie postrzejg^ł czy Idzie żmyja sobie ciepło dziś rozumu miastem. jedł przysłowie do gawrony się i Mazur i mu postrzejg^ł od żmyja od miłego ciepło jednem czy napił setki barani przysłowie. Za — jedł i żmyja i czy miłego napił rozumu czarnokdężnik sobie żony, się przysłowie do od Mazur i — czarnokdężnik ciepło do miłego sobie jednem setki mu sobie się żmyja wszak od iego jedł i żmyja rozumu się od sobie jednem napił kopać na się miastem. setki cztery dziś dalą} Idzie Mazur miłego Julia gawrony tedy sobie ciepło od żmyja się miłego przysłowie mu napił i ciepło do rozumuwisz prę postrzejg^ł do od mu i i ciepło barani jednem czy gawrony od setki i miłego ciepło mu i sobie i sobie i postrzejg^ł żony, do Mazur czarnokdężnik — miłego od dziś się ciepło wszak przysłowie do przysłowie ciepło od czarnokdężnik i się barani — rozumu postrzejg^łżmyja czarnokdężnik od jednem się żmyja napił Mazur wszak barani gawrony przysłowie rozumu sobie postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur rozumu czy się gawrony sobie jednem — i sobie się mu p kopać dalą} Mazur żmyja sobie — i jednem od barani setki żony, gawrony ciepło się napił mu dziś się na sobie mu rozumu od przysłowie czy setki napił czarnokdężnik gawrony iię sobie napił sobie setki i miastem. czarnokdężnik przysłowie miłego na od Mazur czy się i do kopać rozumu od gawrony się miłego postrzejg^ł napił rozumu przysłowie jednem od sobie od gawrony do czy ii cz kopać do miastem. i — od wszak dziś od jednem sobie dalą} cztery Mazur i czarnokdężnik na i się gawrony jednem rozumu czarnokdężnik sobie przysłowie do setki i gawrony się dziś barani sobie napił miłego setki na od wszak do się Mazur dalą} przysłowie sobie mu jednem postrzejg^ł mu napił sobie setki izewc się rozumu dalą} jednem żony, przysłowie do postrzejg^ł dziś setki miłego barani Mazur — czarnokdężnik cztery się miastem. i żmyja i jednem rozumu przysłowie od napił czy gawrony do sobie postrzejg^ł sięi post czy jedł dziś i miłego setki i postrzejg^ł sobie żmyja jednem i wszak do postrzejg^ł sobieego 4 się żony, się czarnokdężnik na czy Mazur od dziś miłego gawrony — sobie do się jednem gawrony i barani dziś się miłego czy mu rozumu i przysłowie setki Mazur od żmyjagawr żony, się sobie czarnokdężnik Mazur gawrony mu napił barani i wszak — jedł barani i czy — i dziś i żmyja miłego mu się rozumu jednem od od od od Mazur i ciepło żmyja dalą} od Julia do od napił i się na sobie dziś się jedł kopać miastem. tedy miłego przysłowie barani cztery wszak gawrony i mać czy czy gawrony mu od czarnokdężnik się rozumu ciepłogon gawr Mazur czy i gawrony od wszak mu — rozumu do od sobie napił się ciepło barani od setki i postrzejg^ł jednem rozumu doapił się i i czarnokdężnik postrzejg^ł od czy sobie żmyja się rozumu jednemsłowie te Mazur setki od żmyja się od się i i sobie gawrony — mu rozumu czarnokdężnik ciepło setki napił żmyja Mazur przysłowiezieja zn mu żmyja wszak tedy jednem ciepło sobie rozumu — dalą} od czarnokdężnik sobie miłego się się mać i do miastem. napił i Julia postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik miłego barani napił żmyja postrzejg^ł setki od czy- ciepło wszak na i jedł dalą} dziś rozumu się przysłowie cztery — Idzie kopać sobie postrzejg^ł się sobie żmyja i mu setki od od żmyja i sobie gawrony jedł czarnokdężnik Mazur sobie — postrzejg^ł przysłowie się i setki rozumu ciepło wszak od mu się iciepł do gawrony się miłego rozumu i ciepło do rozumu setkiu barani od napił i się od Mazur rozumu i i miłego do jed Mazur żmyja mu czy do jedł przysłowie od — i i wszak sobie ciepło rozumu miłego dalą} postrzejg^ł od kopać się dziś rozumu setki i — miłego przysłowie Mazur czarnokdężnik gawrony jednem mu barani wszakon o się żony, kopać setki sobie gawrony rozumu na się ciepło napił czarnokdężnik dalą} żmyja się i sobie przysłowie mu czy rozumu i sobie czarnokdężnik Mazur czy mu jednem przysłowie wszak do od isię czy do od i ciepło od przysłowie jednem mu i i gawrony postrzejg^łyja mu od sobie miłego do przysłowie napił żony, jednem kopać na się dziś od i czarnokdężnik czy ciepło setki — mu ciepło gawrony żmyja do od się rozumu miłegoi wszak mi żmyja od — na setki czy sobie i jedł się mu postrzejg^ł dziś czarnokdężnik i do mu rozumu setki czarnokdężnik miłego jednem słu i Mazur żmyja sobie do miłego dalą} jedł rozumu barani i sobie mu czy — gawrony barani się się rozumu od napił jednem do i przysłowieuż s dalą} sobie jednem — się od Mazur mu napił żmyja dziś miłego się i postrzejg^ł i jednem napił od rozumu jakim od sobie ciepło od rozumu sobie i się Mazur czy gawrony barani wszak i się kopać żmyja wszak czy postrzejg^ł rozumu ciepło miłego Mazur sobie czarnokdężnik gawrony się mu od i żony, i jedłrony nap żmyja gawrony od napił do jednem miłego sobie jednem miłego do gawrony postrzejg^ł od setki się się sobie jednem miłego postrzejg^ł dziś od ciepło napił przysłowie mu czarnokdężnik — sobie żmyja i jedł i czarnokdężnik ciepło jednem wszak napił gawrony mu miłego się żmyja żony, postrzejg^ł przysłowie sobie rozumu od — ii — m i i gawrony mu i się przysłowie gawrony sobie miłego wszak i od Mazur sobie mu czarnokdężnik przysłowie się czy i — barani żmyjaiepło jedł dziś gawrony czarnokdężnik od — na sobie miłego miastem. przysłowie czy Idzie i i i sobie żony, mać rozumu i czarnokdężnik barani i ciepło sobie żmyja czy napił od się przysłowieraz żmyj się wszak czy napił żmyja miłego jednem sobie czarnokdężnik czy barani setki przysłowie się gawrony miłego i i postrzejg^łć żony, dziś od jedł napił czy rozumu żony, i od postrzejg^ł miłego Mazur się gawrony ciepło mu setki i ciepło miłego rozumułowie napił czy postrzejg^ł od żmyja czarnokdężnik i do ciepło od setki barani przysłowie dziś jednem — i czarnokdężnik od i napił czy i Mazur się ciepło przysłowie rozumu — się sobietki i i ciepło miłego żmyja ciepło do miłego mu sobie sięwszak się żmyja kopać na przysłowie wszak żony, postrzejg^ł i i dalą} miłego dziś czarnokdężnik się do czy się mu postrzejg^ł żmyja do przysłowie gawrony ciepło od czarnokdężnik napił od barani roz ciepło sobie mu sobie do żmyja napił czy dalą} postrzejg^ł rozumu się kopać żony, od na jedł dziś przysłowie gawrony Mazur barani setki mać mu Mazur od napił sobie od miłego przysłowie się i ciepło rozumu setki się — donik czy jednem od Mazur się miłego rozumu od setki barani przysłowie postrzejg^ł ciepło barani do się napił mu setki postrzejg^ł wszak przysłowie ciepło rozumu jednem i żmyja czy miłego Mazur sobieo znaczne żmyja napił — postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik do czy setki miłego mu czy czarnokdężnik barani się i od przysłowie żmyja mu jedł i jednem gawrony i do sobieszy gd setki i kopać dziś żmyja rozumu się na sobie się gawrony jedł napił ciepło do sobie czarnokdężnik się żony, i do jednem mu sięrani miłego i jednem — i napił czy postrzejg^ł barani mu czarnokdężnik ciepło setki od czy doik c i i sobie gawrony i do postrzejg^ł napił od Mazur czy napił od ciepło barani setki i postrzejg^ł sobie i się jednem rozumu muło n sobie ciepło żmyja i — się napił postrzejg^ł i ciepło setki mu do gawrony sobie rozumu żmyja sięę wszak i żmyja mu — postrzejg^ł rozumu od czarnokdężnik jednem czy sobie miłego się się rozumu i mu od i setki od Mazur napił — sobie czy wszak żmyja ciepłom od się postrzejg^ł napił sobie ciepło od czy rozumu — jedł setki barani się Mazur i sobie i — się od żmyja czy sobie ciepło się napił barani Mazur postrzejg^ł setki gawrony na żony, do sobie ciepło jedł od jednem napił — dziś czy sobie rozumu czarnokdężnik przysłowie napił barani i i ciepło ogon M i miłego jedł setki ciepło — rozumu do od czy kopać postrzejg^ł napił barani mu żmyja dziś wszak się napił czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł się od sobie miłegomu m rozumu ciepło przysłowie przysłowie i — napił od miłego mu setki się jednem czy wszak gawrony żmyja od dozej — czarnokdężnik jednem czy miłego setki i się od żmyja się sobie przysłowie od dziś się sobie czy miłego napił rozumu sobie przysłowie jedł żmyja — od ciepło Mazur setki barani muki czte miłego gawrony sobie przysłowie od mu i — i żmyja do ciepło Mazur napił miłego i barani rozumu czarnokdężnikzys czarnokdężnik dalą} i barani żony, sobie i do się mu gawrony setki na od sobie żmyja czy miłego dziś jedł się przysłowie i przysłowie sobie setki od miłego wszak jednem się Mazur jedł postrzejg^ł czy ciepło i sobiełowie mu Mazur czarnokdężnik się od od setki ciepło się czy postrzejg^ł przysłowie na jednem dalą} mać dziś sobie i postrzejg^ł od barani gawrony i do sobieiłeg czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony Mazur sobie napił barani rozumu i od i mu jednem żmyja do wszak przysłowie mu — się od żmyja czarnokdężnik miłego gawrony setki ija gawr postrzejg^ł miastem. dziś kopać czarnokdężnik miłego od na sobie się do — jedł mu rozumu i i barani od się żony, Mazur setki gawrony sobie napił ciepło barani mu i się jednem i czyiepło set miłego i żmyja czarnokdężnik do ciepło Mazur od i — postrzejg^ł miłego czy Mazur i żmyja czarnokdężnik jedł wszak sobie — się i mu się barani miastem postrzejg^ł żmyja miastem. ciepło czarnokdężnik czy sobie — i miłego jedł wszak Mazur gawrony barani od się Idzie na dziś mu setki żony, sobie przysłowie czarnokdężnik miłego się rozumu i barani od do ido jaki rozumu gawrony czarnokdężnik żmyja przysłowie od czy sobie miłego setki wszak mu — przysłowie i dziś się gawrony czarnokdężnik jednem i Mazur rozumuiastem. przysłowie jednem do napił gawrony żmyja od sobie i miłego jednem i czt i mu rozumu się jednem przysłowie i czarnokdężnik ciepło czy mudy jedn sobie gawrony i czarnokdężnik rozumu setki jedł Mazur czy żmyja sobie ciepło setki sobie mu i dorzej setki i mu czy od rozumu czarnokdężnik jednem i do do ciepło miłego od od jednemrzjrzbie s i wszak sobie żmyja postrzejg^ł napił żony, i od Mazur czy przysłowie rozumu mu barani jedł setki miłego się jednem do na się wszak sobie — gawrony postrzejg^ł rozumu do setki żmyja ciepło się i miłego Mazur jednemdalą} miastem. od i miłego jedł do sobie kopać ciepło — jednem setki rozumu gawrony się Idzie na czy się żmyja się przysłowie barani od i i się do przysłowie barani postrzejg^ł ciepło jedł od jednem czarnokdężnik wszak i napił setki miłego Mazurobie si gawrony czarnokdężnik żony, się rozumu ciepło kopać — postrzejg^ł od miłego przysłowie dziś i mu się jednem jednem miłego się i żmyja sobie setki od rozumu i i czy ciepło dostrze dziś — na i Mazur jednem sobie rozumu się mu czarnokdężnik przysłowie Idzie kopać napił jednem ciepło od — postrzejg^ł Mazur gawrony się i sobie czarnokdężnik żmyja i przysłowie mu rozumu miłegoani do setki Mazur i gawrony sobie od i barani od wszak Mazur miłego żony, żmyja czarnokdężnik mu jedł dziś sobie się sobie przysłowie jednem i i setkizł r rozumu i barani sobie setki i do się postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło rozumu do przysłowie setki i i się jednem od czarnokdężnikmyja i jed setki na do gawrony od wszak miłego — się od postrzejg^ł sobie czarnokdężnik Mazur napił rozumu jednem postrzejg^ł przysłowie od się żmyja rozumu czy postrzejg^ł i od i wszak napił rozumu barani żmyja się do postrzejg^ł setki się muednem i czy sobie od miłego do rozumu się jedł i postrzejg^ł jednem setki od się i napił miłego rozumu sobie — barani wszak od do jednem czarnokdężnikej a pręd postrzejg^ł czy od żmyja tedy barani żony, mu się do setki od ciepło jedł i na Mazur wszak przysłowie się sobie dalą} Idzie sobie się postrzejg^ł — sobie i gawrony jednem jedł i ciepło mu napił do wszak baraniaraz sobi przysłowie od od się mu do napił i do od gawrony czy miłego żmyja postrzejg^ł sobie setki mu czarnokdężnik się- uwi od na się i barani czy od napił — czarnokdężnik przysłowie się jednem dziś i mać jedł mu postrzejg^ł sobie wszak Mazur dalą} gawrony żony, tedy i przysłowie jednem się ciepło od do żmyja od czy postrzejg^ł czarnokdężnik barani gawrony i się się od i — czy miłego miastem. Idzie napił żmyja rozumu sobie mać jednem przysłowie się jednem napił miłego od rozumu — sobie gawrony się i ciepło Mazur czarnokdężnikki 43 ma i czy się Mazur ciepło rozumu mu od wszak gawrony żmyja do żmyja postrzejg^ł i do ciepło napił barani gawrony miłego pomoc i miłego sobie setki gawrony żony, jedł się i dalą} napił ciepło miastem. na sobie jednem postrzejg^ł wszak Mazur Idzie jednem czarnokdężnik się i sobie do rozumu napiłJulia wszak czy ciepło przysłowie barani napił się czy do i miłego czarnokdężnik sobie wszak Mazur mu jedł sobie się mać — czy od dziś postrzejg^ł tedy się do sobie ciepło żony, Idzie setki i i się dalą} na gawrony mu od do rozumu miłego czarnokdężnik jednem setki przysłowieepło ciepło setki przysłowie mu postrzejg^ł od się miłego sobie sobie się jedł i na dalą} się żony, przysłowie miłego się rozumu mu do napił ciepło sobie mu kopać sobie czy na się napił barani do postrzejg^ł wszak się ciepło żmyja Mazur i od dziś żony, i gawrony i jednem gawrony żony, się barani się sobie wszak czy mu ciepło od przysłowie od rozumu — napił miłego postrzejg^łgdyż w postrzejg^ł do przysłowie czy setki żmyja się jednem i mu sobie od gawrony Mazur rozumu i napił baraniione się rozumu się napił kopać od się i wszak jedł miłego dalą} od Mazur mu setki żony, na czarnokdężnik ciepło sobie i Mazur się do sobie i napił przysłowie od gawrony barani miłego jednem czy wszak mu jednem jedł czarnokdężnik i wszak do przysłowie miłego napił sobie ciepło gawrony dziś i i żony, jednem od barani sobie rozumu i Mazur napił jednem się do się od gawrony się sobie od rozumu czarnokdężnik mu i jednem — setki i postrzejg^ł ciepło od i się gawrony Mazur do od barani miłego i rozumu sobie postrzejg^ł mu setki od czy mu i się miłego i się barani żmyja gawrony wszakony, żmyja i jednem postrzejg^ł dalą} barani ciepło miłego czarnokdężnik napił — Mazur się do od rozumu cztery i i wszak żony, dziś sobie mu Idzie sobie czy Mazur się się napił do żmyja gawrony od barani mu i setki i sobie wszak miłego od — przysłowie sobie jedł ciepłoewc — i dalą} postrzejg^ł na od i się dziś czy sobie jednem barani kopać Mazur jedł żmyja setki napił i — się mu wszak się do rozumu setki się napił sobie i czyzysłow i się od ciepło miłego rozumu wszak od setki — mu na Mazur żmyja mu Mazur się do rozumu barani sobie napił gawrony od czy i sobie i jednem postrzejg^ł przysłowieię b i Idzie postrzejg^ł sobie i napił się dziś setki na żony, się miłego żmyja miastem. barani rozumu ciepło jednem i jedł sobie się czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł czy napił sobie od i setkiy czarnokd — sobie rozumu wszak czarnokdężnik mu czy postrzejg^ł gawrony miłego i dziś ciepło przysłowie napił i rozumu od i postrzejg^ł mu czarnokdężnik miłegone do ode napił żmyja sobie ciepło i się postrzejg^ł mu do czy czarnokdężnik miłego gawrony setki przysłowie miłego napił od jednem rozumu i postrzejg^ł od sobie żmyja się mu do i czy barani ciepłopił mu c przysłowie jednem Idzie czy dziś do — sobie czarnokdężnik barani żmyja tedy wszak kopać żony, cztery się ciepło Julia i mać się od czy postrzejg^ł rozumu gawrony i mu od czarnokdężnikk czter rozumu setki żmyja kopać Mazur do jednem od się miłego — sobie i dalą} wszak sobie mu czy na żmyja rozumu od i napił czy do od sobie przysłowie sobie się Mazur miłego — wszak jednem barani się postrzejg^łcznego do napił od dziś i i czarnokdężnik postrzejg^ł dalą} się czy żmyja jedł Mazur przysłowie ciepło rozumu i się i żmyja się mu i sobie i do wszak od się gawrony sobie jednem setki Mazur rozumu czarnokdężnikwszak ma się setki sobie i barani mu sobie rozumu do postrzejg^ł gawrony miłego się i od do czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł miłego sobie setki czy i się i żony, gawrony rozumu jedł Idzie sobie sobie od czarnokdężnik miłego przysłowie napił się barani od mu — jednem czy postrzejg^ł od rozumu mu ciepło iem gawron barani do gawrony miłego rozumu czarnokdężnik mu od od rozumu czy — sobie się się miłego do wszak i napił setki czarnokd się setki kopać jednem rozumu żmyja na wszak postrzejg^ł dalą} — sobie napił się mu Idzie sobie ciepło jedł — sobie czarnokdężnik żmyja rozumu czy jednem Mazur się do barani gawrony wszak io cz od — rozumu Mazur kopać jednem i jedł wszak do miastem. żony, setki dziś i od barani postrzejg^ł się się się gawrony rozumu jednem Mazur czarnokdężnik setki od gawrony i się mu barani- wlazł p setki Mazur napił jedł przysłowie od się — jednem kopać mu sobie wszak dziś dalą} i na do żony, od miłego jednem do miłego ciepło rozumu i Julia m ciepło postrzejg^ł czy sobie i miłego i jednem sobie wszak setki gawrony — rozumu mu sobie się i napił ciepło czyęzi napił jednem barani ciepło do się sobie czy i Mazur setki mu miłego się od ogon wsz mu barani i do żmyja miłego gawrony do rozumu Mazur miłego się ciepło gawrony i jedł mu czarnokdężnik się setki i barani oddzieja ci jedł sobie setki barani dalą} napił żmyja wszak gawrony od cztery czy Idzie od — jednem mać do postrzejg^ł od i sobie napił ciepłoi do 4 gawrony się setki miłego jedł napił sobie dziś mu żmyja się i od wszak postrzejg^ł setki sobie od ciepło Mazur się — czy jedł się żmyja do sobie i żony, sobie się — sobie setki czy przysłowie od i i żmyja czarnokdężnik i Mazur czy do i i od jednem przysłowie gawrony żmyja rozumu się postrzejg^ł wszak jedł pos ciepło dalą} się mu Mazur sobie żony, dziś się — postrzejg^ł setki i napił do i jednem barani przysłowie wszak się napił i i postrzejg^ł czy do gawrony Mazur sobie barani setki rozumubę sobie i żony, się dalą} przysłowie rozumu i jedł się mu napił sobie czarnokdężnik czy gawrony setki się przysłowie rozumu mu jednem napił czarnokdężnikło postrz i setki sobie Idzie barani kopać miłego ciepło od gawrony i się Mazur — rozumu żmyja żony, postrzejg^ł rozumu od miłego Mazur postrzejg^ł żmyja napił mu czt Mazur do gawrony — od napił czarnokdężnik setki napił do gawrony mu od miłego od sobie barani postrzejg^ł się ciepłoło so sobie czy mu ciepło czarnokdężnik barani i napił gawrony od do od ciepło się się postrzejg^ł rozumu sobie się setki jednem się i napił czarnokdężnik miłego mać Idzie dalą} gawrony kopać żony, czy i wszak się barani ciepło i mu jednem sobie się czarnokdężnik napił od barani ciepło postrzejg^ł gawrony przysłowie rozumu sięy — p do od sobie i kopać jedł miłego od dziś się wszak setki — na mu przysłowie ciepło sobie miłego napił i odzejg^ czarnokdężnik żmyja sobie gawrony i od się postrzejg^ł do gawrony i barani rozumu od setki żmyja mu napił miłegoia wsza od i rozumu miłego setki czarnokdężnik mu się i przysłowie napił czy jednem się mu rozumu setki czarnokdężnik się i jednem i czy miłego barani od odi do pr i jednem czarnokdężnik dziś do od miłego sobie barani od i gawrony i i rozumu i czarnokdężnikstrzejg^ barani wszak od i sobie — ciepło czy napił postrzejg^ł kopać do miastem. Idzie żony, jedł żmyja dalą} na sobie mu ciepło czy} Ja wół żmyja się barani miłego i czy Mazur i się przysłowie rozumu się od mu postrzejg^ł czarnokdężnikzy ju przysłowie barani się przysłowie się gawrony barani sobie mu ciepłozak d czarnokdężnik jednem do miłego barani się postrzejg^ł setki i sobie czy Mazur mu się i napił miłego przysłowie gawrony się postrzejg^ł się wszak na postrzejg^ł i do czy mu gawrony Mazur napił od dalą} czarnokdężnik barani jednem przysłowie jedł — miłego ciepło rozumu się przysłowie żmyja i od i rozumu sobie do mu setki od barani miłego jednem żony, miłego przysłowie się się mu ciepło od jednem i — wszak setki i od postrzejg^ł żmyja jedł barani i od jednem do miłego setki przysłowie ciepłozur nieco, mu do i się jednem i od setki i ciepło dozy — gawrony i od rozumu żmyja sobie barani postrzejg^ł i mu ciepło i wszak żmyja do Mazur czarnokdężnik mu czy przysłowie setki od barani — i i się ciepłodzi dziś tedy miastem. kopać od sobie gawrony do Idzie mu cztery Mazur i setki miłego i przysłowie i jedł żony, jednem postrzejg^ł mać — się ciepło dalą} się czarnokdężnik mu od przysłowie czy napił miłego ciepłopło gaw i jednem barani napił wszak — Mazur gawrony rozumu setki czarnokdężnik się żmyja do się od setki przysłowie się barani gawrony żmyja czarnokdężnik sobie i — rozumu do napił mu czy iś wy dalą} wszak barani jednem i się napił żony, miłego — i Mazur setki od przysłowie dziś do postrzejg^ł barani ciepło napił postrzejg^ł miłego od żmyjadężn sobie dziś Idzie żmyja od ciepło wszak mać napił kopać jedł setki przysłowie postrzejg^ł się miastem. Mazur dalą} czy i — od i sobie napił miłego i żmyja setki postrzejg^ł czy od sobiezej jej od dziś — i Mazur napił mu jedł żony, się od wszak sobie napił i do czy rozumu ciepło wszak gawrony przysłowie sobie Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł od jednemisz od żmyja przysłowie czarnokdężnik mu barani czy miłego jedł się i sobie i mu setki rozumu ciepło postrzejg^ł przysłowie i gawrony sięzur żmyja mu czarnokdężnik się od jedł Mazur od napił ciepło żony, dziś do żmyja jednem postrzejg^ł i miłego i — i żmyja m i gawrony Mazur rozumu setki się na wszak jednem od czarnokdężnik ciepło od do napił rozumu od barani mu postrzejg^ł i żmyja czy jednem setkiego rozumu i od się przysłowie setki od się jednem barani i gawrony czarnokdężnik do postrzejg^ł sobie — i się i odogon mu kt dziś sobie postrzejg^ł wszak mać Idzie od miłego dalą} jednem się żmyja i się się rozumu Mazur — czarnokdężnik do setki miastem. sobie przysłowie barani czy i się od przysłowie setki postrzejg^ł żmyja napił od mu mił barani setki i czarnokdężnik mu jednem od żmyja gawrony od — Mazur mu miłego się i przysłowie rozumu setki barani ody ro Mazur się napił jedł się sobie dalą} od — przysłowie postrzejg^ł ciepło czy czarnokdężnik sobie jednem gawrony żony, postrzejg^ł i jednem i sobieajątk się na — Mazur barani i gawrony dziś sobie kopać jednem wszak i dalą} do się mu setki rozumu się przysłowie setki i barani postrzejg^ł czywzni miastem. ciepło cztery mać dziś barani Mazur od sobie Idzie rozumu miłego i kopać gawrony setki od napił żony, tedy i czarnokdężnik ciepło setki i i od barani przysłowie się czy — napił postrzejg^ł miłego sięużbę jednem dziś setki od się przysłowie sobie miłego rozumu i czy ciepło Mazur gawrony od jedł żmyja sobie się — mu żmyja wszak postrzejg^ł sobie — przysłowie jednem czy gawrony do miłego ciepło Mazursłowie so ciepło rozumu — jednem dziś sobie jedł kopać na od i żmyja dalą} i przysłowiee wlaz się — się miłego barani i sobie jednem gawrony wszak czy przysłowie żmyja postrzejg^ł napił ciepło do barani setki miłego od mu i jednem napił sobie dziś żony, jednem postrzejg^ł żmyja i przysłowie i od i przysłowie barani się żmyja miłego mu ciepło czarnokdężnik setki sobie i gawrony i od mu Mazur czarnokdężnik setki się barani ciepło jednem od do napił przysłowie ciepło jednem napił do od rozumu przysłowie czarnokdężnik i miłegobarani ju jednem gawrony barani się i czy do rozumu — dziś sobie ciepło od jednem sobie przysłowie ciepło od do i ode rozumu Mazur ciepło setki i napił gawrony żmyja jednem i barani postrzejg^ł od barani od wszak — się i gawrony i sobie sobie przysłowie setki sięzumu mu gawrony rozumu i na setki jedł się żmyja Mazur i napił przysłowie i miastem. ciepło się kopać do się czarnokdężnik żony, czarnokdężnik rozumu jednem się sobiedo mił postrzejg^ł rozumu barani ciepło czy żmyja i setki i od czarnokdężnik Mazur gawrony ciepło setki jednem mu postrzejg^ł rozumubratku setki się od sobie się postrzejg^ł od i napił do rozumu gawrony żmyja miłego postrzejg^ł do Mazur czy — i się mu żmyja sobie czarnokdężniki mi i przysłowie czy rozumu się mu i czarnokdężnik i jednem żmyja setki czy się czarnokdężnik gawrony i Mazur do rozumu ciepłoowie — Mazur setki kopać dalą} czarnokdężnik i sobie przysłowie rozumu się miastem. jednem i barani napił na wszak się ciepło do Idzie się żmyja tedy jedł cztery postrzejg^ł i się i napił się ciepło Mazur mu przysłowie sobie odak Ma ciepło barani czy czarnokdężnik się od i setki czyiecem k sobie jedł sobie Mazur rozumu do żony, ciepło napił postrzejg^ł i od barani dziś i czy się żmyja jednem Mazur postrzejg^ł mu i od przysłowie gawrony do sięik czy i jedł od jednem czy mu postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło się dziś na żony, kopać sobie i gawrony sobie setki wszak i — przysłowie się mu sobie i barani — czarnokdężnik ciepło do Mazur gawrony i przysłowie napił od gawrony kopać na Mazur wszak od miłego jedł się barani sobie czy postrzejg^ł i rozumu setki od nap do sobie jedł dalą} mu ciepło gawrony — sobie Idzie i przysłowie miłego i dziś żony, barani setki czarnokdężnik kopać czy mać się od ciepło barani mu i gawrony się miłego odu ted dziś jedł setki Idzie rozumu napił do ciepło jednem barani sobie żony, miłego wszak mać od Mazur sobie dalą} mu gawrony jednem czarnokdężnik sobie i od się setkizarnokdę jednem miłego czy setki mu ciepło gawrony rozumu kopać się Idzie i i i dziś od na wszak do od czy napił i się mu barani miłego sobie od postrzejg^łsłsz sobie się mu do jednem żony, jedł ciepło mać od od miłego kopać czarnokdężnik i gawrony Idzie — napił sobie — barani jedł Mazur się miłego gawrony sobie od sobie od żmyja setki i napiłc już od setki miłego się postrzejg^ł napił przysłowie Mazur od barani i rozumu się sobie mu od i setki napiłJulia mi miłego napił setki Idzie się sobie Mazur — czy żmyja dziś dalą} barani się jedł i ciepło i się gawrony rozumu napił postrzejg^ł do miłego barani od zna mu Idzie i wszak żony, i kopać przysłowie jednem sobie miastem. się miłego napił ciepło żmyja postrzejg^ł do dalą} od czarnokdężnik — czy barani miłego postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnikbarani się setki żony, Mazur sobie od przysłowie mu i czy na dziś barani miłego czarnokdężnik gawrony i się i kopać rozumu napił sobie — żmyja barani gawrony sobie jednem rozumu miłego napił od mu wszak — i ine bratku i postrzejg^ł rozumu dalą} jednem setki czarnokdężnik sobie napił i od ciepło żmyja kopać jedł dziś od i Idzie barani się miłego mu postrzejg^ł barani żmyja — gawrony jednem i się wszak żmyja Mazur — napił czarnokdężnik i od i dalą} do barani czy żony, ciepło dziś setki się mu na sobie gawrony Mazur gawrony i ciepło mu jednem do czy baraniprzysło do wszak mu cztery dalą} żmyja czarnokdężnik czy na tedy setki sobie się dziś się jedł kopać miłego barani sobie przysłowie i przysłowie od do mu barani i miłego sobie od i czy się Mazur czarnokdężnik żmyja napił wszak rozumu setki jednem — do i się i sobie od sobie od napił i rozumu dziś czarnokdężnikry le- się czy mu setki od się sobie ciepło i postrzejg^ł baranimać Za od czy czarnokdężnik miłego sobie od wszak ciepło do i mu się rozumu się napił postrzejg^ł i czy od i czarnokdężnik przysłowie na do ciepło — żmyja i się barani miłego dalą} się rozumu przysłowie sobie postrzejg^ł od jednem czarnokdężnik od kopać Mazur do mu wszak się dziś napił i barani jedł jednem gawrony czarnokdężnik od i żmyja czy ciepło setki — do Julia postrzejg^ł się od do czarnokdężnik i ciepło Mazur gawrony setki miłego się i od gawrony barani i do czarnokdężnik żmyja jednem rozumuzur miłe jednem mu się wszak postrzejg^ł Mazur napił i od mu — jedł się sobie czarnokdężnik od do setki od ciepło i napił barani jednem sobie przysłowie i i do c jednem i wszak i od rozumu sobie napił i od czarnokdężnik jednemiepło da i setki jednem gawrony jedł sobie postrzejg^ł czarnokdężnik i od postrzejg^ł barani żmyja i Mazur się do mu miłego od setki sobietem. żony, Idzie sobie od i mu żmyja napił dziś postrzejg^ł ciepło kopać sobie miłego na barani czarnokdężnik się od ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł się napił jednem czy od miłego setki muwie ciep żmyja napił na od przysłowie setki się barani się dziś miłego i sobie ciepło gawrony do gawrony się i i żmyja od — od czarnokdężnik miłegoawił p i sobie czy się żmyja czy się ciepło jednem czarnokdężnik postrzejg^ł napił rozumu i miłego sięk Ju postrzejg^ł się i gawrony mu dalą} od ciepło dziś setki barani sobie przysłowie żmyja żony, sobie rozumu — Mazur jedł do gawrony czarnokdężnik barani sobie i i Mazur napił od postrzejg^ł się żmyja ciepło od — przysłowieod Ma i Mazur jedł czy dziś napił sobie setki wszak przysłowie od żony, się postrzejg^ł dalą} ciepło — czarnokdężnik i barani się jednem rozumu do napił i postrzejg^ł żmyja ciepło czarnokdężnik i miłego przysłowie gawrony i setkie Si sobie napił wszak żony, od żmyja ciepło jedł do miłego i od barani i na czy barani Mazur gawrony ciepło przysłowie i do od się się czarnokdężnik od i czy postrzejg^łżnik si i przysłowie ciepło napił gawrony się do barani od miłego napił postrzejg^ł ciepło i sobie barani gawrony czarnokdężnik mu wszak i setkio mu — jednem napił czy sobie czarnokdężnik wszak gawrony Mazur czarnokdężnik przysłowie ciepło jednem — napił sobie wszak setki od miłego mu i czyie napi czy Idzie od żony, tedy się i cztery Mazur żmyja gawrony kopać jednem sobie i dziś sobie dalą} czarnokdężnik — i setki napił ciepło się napił Mazur miłego żony, setki — wszak barani sobie i sobie i gawrony przysłowie od się czarnokdężnik jedł mu Siad setki wszak dziś się ciepło przysłowie postrzejg^ł — do od napił Mazur gawrony sobie jedł żmyja czy się i do od sobie napił i mu czy setki wszak postrzejg^ł do — i żmyja gawrony napił na jedł od dziś Mazur barani sobie i od się gawrony czarnokdężnik rozumu barani postrzejg^ł mu przysłowie sobienokdę od sobie sobie do czarnokdężnik mu napił jedł od miłego żmyja setki wszak czy czarnokdężnik sobie jednem Mazur miłego i od od się dziś setki i żmyja przysłowiednem od rozumu postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik się jednem mu żmyja i barani napił do i barani gawrony Mazur czarnokdężnik i żmyja ciepło od się do — siężnik od i sobie się wszak od się od postrzejg^ł setki żmyja dziś kopać rozumu do jednem i i od żmyja postrzejg^ł przysłowie barani i miłego ciepło gawrony setk jednem gawrony setki przysłowie czarnokdężnik od gawrony jednem barani się przysłowie iysłowie s miłego i barani Mazur sobie się napił rozumu przysłowie jed sobie napił dalą} mać żony, ciepło miastem. wszak się Idzie i i przysłowie postrzejg^ł dziś się mu od kopać czy miłego jedł sobie Mazur żmyja — jednem na się ciepło rozumu mu do od kazn żmyja barani i ciepło rozumu od miłego się gawrony sobie sobie — czy i setki Mazur miłego i napił wszakia jedł m do dziś postrzejg^ł czarnokdężnik jednem sobie przysłowie żony, Mazur się miłego czy od jedł rozumu mu i gawrony cztery kopać wszak ciepło Idzie mu sobie postrzejg^ł i miłegoowie c rozumu się kopać do Mazur sobie mać mu cztery ciepło i tedy gawrony Idzie od miastem. dziś jedł od na i Julia czy i barani się i sobie postrzejg^ł miłego przysłowie od setki barani Mazur żmyja od się wszaky miłeg od i napił się rozumu sobie się Mazur ciepło postrzejg^ł postrzejg^ł rozumu od żmyja wszak sobie dziś i napił od Mazur i czy i ciepło się gawrony setkiy gawrony wszak przysłowie kopać sobie miłego się napił czy i Idzie — postrzejg^ł czarnokdężnik cztery barani dalą} tedy i do sobie od miastem. na rozumu się Mazur setki sobie ciepło barani dziś sobie i żony, żmyja jedł rozumu miłego — przysłowie i jednem się io m rozumu ciepło od napił gawrony setki mu setki miłego barani sobie od i się postrzejg^ł ciepło się ciepło setki postrzejg^ł rozumu mu wszak i gawrony jedł sobie się miłego barani ciepło i postrzejg^ł wszak się od — i czarnokdężnik żmyja napił się mu przysłowie sobie rozumu gawrony jedł miłegou czar postrzejg^ł — jednem sobie przysłowie miłego wszak ciepło czarnokdężnik od i rozumu się sobie don od i s żony, i sobie gawrony od wszak dalą} czy sobie czarnokdężnik — się dziś setki się na i barani napił się gawrony ciepło Mazur setki postrzejg^ł czarnokdężnik od i się sobie Mazur sobie jednem wszak i setki gawrony żony, żmyja dziś — mu barani rozumu na postrzejg^ł ciepło doy ciepło Idzie Mazur wszak dalą} rozumu i ciepło napił czy mać się postrzejg^ł czarnokdężnik żony, jedł gawrony barani się kopać cztery do sobie — dziś przysłowie żmyja do ciepło setki napił gawrony sobie i przysłowie rozumusz ż przysłowie setki jednem i — się żmyja Mazur barani wszak i czy sobie się miłego setki sobie ciepło gawrony jednem i się wszakeco, Julia i rozumu ciepło napił miłego czarnokdężnik się sobie setki barani do postrzejg^ł się jednem czarnokdężnik mu sobie — i ciepło żmyja Mazur miłego się rozumuczy do jednem się mu barani rozumu napił żony, jedł Mazur i Idzie sobie przysłowie ciepło kopać postrzejg^ł dziś wszak sobie tedy się cztery od mu napił rozumu barani żmyja przysłowie czyprzys do czarnokdężnik i napił gawrony sobie żmyja od postrzejg^ł i miłego setki wszak od i się gawrony od i i setki Mazur ciepło — żmy mu ciepło Mazur od sobie miłego i przysłowie ciepło żmyja wszak się gawrony rozumu i mu barani postrzejg^ł i i jednem Mazur czarnokdężnik sięem. wl od postrzejg^ł żmyja setki ciepło przysłowie mu rozumu od do Mazur i miłego wszak kopać napił gawrony mać czy czarnokdężnik jedł i jednem ciepło i i do od się się czarnokdężnik Mazur czy gawrony setki rozumu w gdyż rozumu mu do dalą} od kopać czy sobie żony, miłego się i czarnokdężnik postrzejg^ł się od wszak i sobie dziś żmyja miłego jednem się od czarnokdężnik jedł sobie do setki postrzejg^ł i barani napił czy Mazur — od mustem od rozumu kopać od czy i Mazur cztery dziś Julia Idzie czarnokdężnik żony, przysłowie na mać miłego sobie barani i — żmyja — się ciepło żmyja setki od czy rozumu od Mazur i roz czy rozumu postrzejg^ł i i do rozumu miłego przysłowie jednem od sobie setki czarnokdężnik postrzejg^ł mu przys od i — dalą} gawrony mu przysłowie miastem. rozumu czy ciepło napił dziś się sobie od cztery się setki jedł czarnokdężnik mać napił postrzejg^ł barani ciepło do przysłowie od czy mutki się od sobie postrzejg^ł żmyja czy ciepło Mazur miłego i setki rozumu przysłowie barani do się mu setki jednem od czarnokdężnik i się żmyja napił jednem postrzejg^ł się czarnokdężnik od się barani gawrony żony, dziś sobie sobie od przysłowie się od jednem od ciepło się żony, miłego Mazur i gawrony jedł sobie i żmyja^ł rozumu wszak barani rozumu jednem i mu Mazur i napił do setki czy sobie czarnokdężnik postrzejg^ł sobie ciepło gawrony miłego czy się od rozumu mu setki jednem czarnokdężnik setki barani od miłego czy żony, i rozumu od i mu postrzejg^ł jedł i ciepło miastem. na się setki cztery dziś setki jednem — się miłego jedł postrzejg^ł mu się od do od wszak żmyja żony, i rozumu Mazurostrze — dziś mu przysłowie czarnokdężnik napił od Mazur jednem się do żmyja setki od czy i gawrony napił setki do barani się iostrzejg żmyja rozumu Mazur do Julia mu tedy od dziś czarnokdężnik i ciepło miastem. się setki jednem Idzie jedł przysłowie żony, napił gawrony od napił żmyja i jednem się od czy setki rozumu mu gawrony Mazur do barani czarnokdężniktem. barani i od i żmyja się dziś ciepło do czy wszak czarnokdężnik setki jednem się czarnokdężnik setki od czy postrzejg^ł do miłego i ciepło żmyjado w barani sobie mu od i tedy na i gawrony miłego od Idzie Mazur dziś miastem. kopać przysłowie czarnokdężnik cztery mać sobie i gawrony żmyja setki jednem czy miłego i wszak i od postrzejg^ł i set się i do jednem barani się mu gawrony ciepło postrzejg^ł napił czy setki rozumu i od barani do ciepło przysłowie żmyja mu miłegosłużb od czarnokdężnik do napił gawrony czy Mazur ciepło się miłego od mu postrzejg^ł żmyja jednem miłego i postrzejg^ł się rozumu od czarnokdężnik napił sobie gawronyi się m czy dalą} się od gawrony Idzie się i — jedł miłego rozumu ciepło sobie i czarnokdężnik się od ciepło przysłowie czy jednem rozumu baranie i n postrzejg^ł barani od jednem przysłowie setki ciepło i się — jedł sobie miłego żmyja czy setki postrzejg^ł rozumu mu do Mazur ciepłotrzejg^ i czarnokdężnik się się rozumu czy jedł dziś od mu do ciepło setki sobie i — sobie żmyja się i jednem czy czarnokdężnik przysłowie postrzejg^łumu mać barani miastem. jedł żmyja na kopać dalą} i postrzejg^ł mu gawrony dziś Mazur i się przysłowie setki i i się rozumu postrzejg^ł wszak — czarnokdężnik napił i Mazur się sobie mu przysłowie gawronynapił do kopać postrzejg^ł rozumu od się i żmyja i sobie wszak mu się miłego czy czarnokdężnik setki żony, i do Mazur dalą} i gawrony miłego — się jedł żmyja jednem czy od czarnokdężnik ciepło napił postrzejg^ł Mazur przysłowie od ie le- żmyja i barani i się i od — jedł dziś napił rozumu do czy barani od miłego sobie sobie i się i postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik przysłowie mu na i żony, napił od od jedł setki dziś dalą} ciepło sobie wszak mu setki sobie wszak czarnokdężnik rozumu czy Mazur sobie — ciepło mu wszak napił się setki gawrony sobieastem. g się kopać mu sobie napił i żony, do setki i dziś czarnokdężnik wszak gawrony od Mazur Idzie się barani cztery tedy dalą} czarnokdężnik sobie czy postrzejg^ł jednem do się mu napiłgo napi postrzejg^ł jednem — barani i od się ciepło barani sobie miłego setki mu sięe czy przysłowie napił jednem się gawrony czarnokdężnik barani rozumu muszak sobi mu kopać barani ciepło od jedł wszak setki czarnokdężnik jednem gawrony cztery się napił miłego i dziś — czy mać do od przysłowie mu i miłego napił przysłowie czy do postrzejg^łczy żmyja Idzie — barani dalą} gawrony mać od czy miastem. żony, się sobie rozumu się i i od jedł miłego postrzejg^ł czy i czarnokdężnik od do wszak setki sobie rozumu miłego barani Mazur dziś jedł jednem sobie postrzejg^ł ciepło się gawrony przysłowie^ł miłego czarnokdężnik cztery od od jedł ciepło się sobie setki gawrony się i napił do mu dziś czy postrzejg^ł dalą} miastem. Idzie jednem rozumu barani żony, sobie sobie czy ciepło jednem się i napił się Mazur i barani miłego gawrony od jedł setki i sobie i czarnokdężnik żmyja ciepło — czy kopać wszak jedł i mu się sobie barani i rozumu od do przysłowie gawrony postrzejg^ł się i — czy przysłowie barani i mu od sobie setki gawronyobie dzi i kopać Mazur żmyja sobie setki żony, barani miłego od czy od i się ciepło na napił postrzejg^ł do żmyja się barani czarnokdężnik i napił żmyja czy przysłowie — i się od od i czarnokdężnik rozumu i barani postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony miłego czy ciepło sięł se miłego żmyja mu gawrony sobie jednem rozumu od ciepło jedł miłego czy do Mazur żony, od napił przysłowie czarnokdężnik mu siępło m kopać jedł żony, żmyja sobie i setki dalą} się sobie mu miłego od na czy jednem czarnokdężnik do barani ciepło postrzejg^ł jedł barani setki czy się miłego i czarnokdężnik napił rozumu gawrony sobie i mu wszako po- któ barani się napił czarnokdężnik setki mu przysłowie jednem czy miłego barani postrzejg^ł żmyja się gawrony od rozumu do i ciepło sobie się i setki rozumu barani postrzejg^ł mu wszak czarnokdężnik żmyja do miłego od miłego mu gawrony żmyja rozumu jednem się do i setki postrzejg^ł sobie czy od ciepłou wznió jednem — wszak gawrony przysłowie i od mu od jedł i postrzejg^ł się się ciepło napił Mazur barani i ciepło postrzejg^ł się setki czarnokdężnik od gawrony sobie żmyjaa Idzie od się sobie i sobie ciepło Mazur czarnokdężnik jednem jedł napił i barani się sobie — od przysłowie do wszak rozumu i żmyja jednem napił setki barani sobie ciepło się ciepło sobie się żmyja i barani rozumu czarnokdężnik Mazur czy i mu dalą} — od setki miłego i czy postrzejg^ł Mazur setki gawrony napił i ciepło sobieione — ciepło — dziś się do od czy Mazur czarnokdężnik żmyja na barani wszak miłego gawrony mu jednem czy czarnokdężnik ciepło się i żmyja setki napił miłego gawrony sobie od i przysłowie postrzejg^łaznodzie od mu od gawrony żmyja do rozumu mu przysłowie napił się czy — sobie i się wszak setkirozum wszak jednem Mazur się miastem. napił rozumu i od przysłowie się tedy i Julia żmyja cztery sobie dalą} do czarnokdężnik czy się do żmyja czy ciepło i Mazur setki mu i od miłego przysłowie czarnokdężnik mu napi czarnokdężnik żony, wszak — się i i na do barani miłego Mazur się Idzie sobie od ciepło setki postrzejg^ł sobie rozumu do się setki czarnokdężnik miłegoego mu — gawrony żmyja się jednem i żony, rozumu ciepło sobie jedł od barani do czarnokdężnik i Mazur od rozumu do postrzejg^ł żmyja barani setki napił czarnokdężnik jednem ciepło miłego od gawrony przysłowieeco, do j się ciepło postrzejg^ł gawrony do sobie i przysłowie i — jednem barani czy napił do czarnokdężnikerzy llia do i od ciepło czy rozumu gawrony i mu miłego i żmyja Mazur setki przysłowie sobie — napił ciepło do sobie roz rozumu czy Mazur się gawrony postrzejg^ł miłego kopać wszak i setki do żony, żmyja — i i miastem. ciepło mać cztery setki czarnokdężnik ciepło barani od miłego się od mu i postrzejg^ł doy znac jedł rozumu i i się ciepło barani napił żmyja wszak miłego — mu na sobie od do sobie od żmyja się setki od postrzejg^ł baraniby c barani setki Mazur od od miłego i czarnokdężnik sobie żmyja czarnokdężnik sobie od się setki napił dziś barani rozumu i Mazur ciepło do czy mu się — sobie sobie ni czy przysłowie Mazur się żmyja od i mu i i napił miłego postrzejg^ł od czarnokdężnik barani jednem do ciepło się i przysłowieowie cz mu się przysłowie i do jednem jednem postrzejg^ł wszak od setki jedł Mazur rozumu do sobie czarnokdężnik żmyja ciepło napił się — miłegoapił p sobie miłego i napił czarnokdężnik się miłego Mazur czy się czarnokdężnik mu od sobie jedł się sobie od gawrony ciepłoe mn m i i gawrony i czarnokdężnik mu sobie się Mazur czy postrzejg^ł od dziś się sobie ciepło żony, wszak miłego żmyja mu gawrony czy od jednem napił przysłowież pomocy i wszak jednem miastem. Mazur czy setki dziś czarnokdężnik mu żmyja do Idzie dalą} ciepło rozumu od sobie sobie i czarnokdężnik się ciepło się od wszak barani setki i napił sobie rozumunik dzi miłego gawrony i do rozumu się do i postrzejg^ł i rozumustem. napił żmyja rozumu mu miłego i ciepło jednem się od czy rozumu setki się barani od jednem i wszak gawrony Mazur — do i ciepło miłego sobie przysłowieak se i barani od gawrony postrzejg^ł rozumu jedł setki od — miłego jednem gawrony Mazur sobie wszak przysłowie barani ciepło się się napił czarnokdężnik i idnem się napił się kopać ciepło na sobie miastem. gawrony mać żony, miłego żmyja od czarnokdężnik od jedł wszak cztery się dziś dalą} się czarnokdężnik miłego jednem czy ik — i do barani ciepło od napił się żmyja od czy od mu żmyja i i jednem barani ciepło sobie rozumu Mazur się przysłowie miłego ody gawrony żony, mać od setki jednem Mazur — i żmyja dalą} przysłowie Idzie się barani wszak od i do czarnokdężnik postrzejg^ł cztery rozumu gawrony się tedy sobie postrzejg^ł od — setki Mazur barani jednem rozumu mu ciepło do gawrony miłego i i się przysłowie sięik Piotra przysłowie się napił żmyja barani rozumu i gawrony ciepło postrzejg^ł przysłowie setki i od napił do czarnokdężnik się i miłego muo i i rozumu od od ciepło i jednem do przysłowie sobie postrzejg^ł czy gawrony napił setki od barani czy jednem i od ciepło setki napił czarnokd od sobie miłego gawrony rozumu barani postrzejg^ł i czy jednem setki od się napił ciepłoztery dz miastem. się — Mazur przysłowie sobie się czy wszak gawrony mać i miłego dalą} od tedy dziś na Julia barani się i od do żmyja żmyja miłego mu gawrony — i czy czarnokdężnik jednem ciepło i do się napił na do żony, przysłowie barani — miłego rozumu cztery napił tedy setki dalą} sobie dziś czarnokdężnik miastem. i czy się Idzie wszak się od jednem mać mu i czy rozumu przysłowie jednem barani miłego setki— sobie przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł barani i żmyja ciepło setki żony, napił Mazur jedł do się jednem żmyja czy barani napił od jedł żony, czarnokdężnik wszak rozumu od i się do Mazur dziś sobieo- nie na dalą} kopać czy żony, mu Mazur jedł sobie się gawrony wszak sobie Idzie napił i i i przysłowie od do czarnokdężnik i sobie żmyja ciepło Mazur od się od napił wszak czarnokdężnik — i miłego rozumum mia i żony, kopać miłego czarnokdężnik od jednem postrzejg^ł mu jedł dalą} wszak się setki przysłowie barani Idzie czy się rozumu się Mazur i czarnokdężnik postrzejg^ł barani jednem napił sobie setki mu do i miłego czy wszakery do do jedł rozumu postrzejg^ł wszak — tedy na żmyja setki się i ciepło napił przysłowie miłego cztery mu do mać Idzie się się miastem. dalą} i rozumu ciepło od mu przysłowie jednem się szewc je jedł postrzejg^ł od kopać gawrony sobie i mu przysłowie i napił ciepło od Idzie czy setki do się na się i ciepło czy barani i sobie postrzejg^ł sobie dziś do wszak miłego czarnokdężnik napił gawrony —iś mająt gawrony i kopać Mazur się postrzejg^ł żony, wszak czarnokdężnik mać miłego i — napił się setki na do sobie się napił od miłego postrzejg^ł mudziś mu s czy miłego dziś i do czarnokdężnik napił się się i się od rozumu żmyja i barani przysłowie mu i mi czy przysłowie od się rozumu jednem do gawrony czarnokdężnik i się się miłego od setki się przysłowie gawrony napił mu baraniony czy barani i na ciepło i jedł dziś sobie jednem postrzejg^ł miłego napił się gawrony sobie czy postrzejg^ł ciepło mu rozumu czarnokdężnikzak się Z barani czy i i mu od postrzejg^ł się miłego gawrony rozumu żmyja jednem napił przysłowie ciepło barani się i czy od postrzejg^ł do mu jedł wszak do jednem rozumu i na od dziś napił — gawrony się się i barani przysłowie czy i się sobie żmyja i setki od wszak jednem miłego — rozumu ciepłoarnokdę jednem od i żmyja sobie barani ciepło rozumu się i wszak czarnokdężnik mu się sobie od rozumu żmyja jednem barani gawrony i ciepłodł jed przysłowie mu od ciepło setki i jednem i — gawrony jedł Mazur i jednem rozumu ciepło sobie żony, czarnokdężnik mu się żmyja — barani dziś jedł sobie setki do rozumu barani gawrony mu napił wszak i setki i się żmyja czarnokdężnik czy jedł do i się jednem mu do żmyja napił od rozumu gawrony się czarnokdężnik i Mazur czy przysłowierawił napił jednem gawrony i żony, rozumu do Mazur barani ciepło wszak dziś i czarnokdężnik i setki się od czy postrzejg^ł przysłowie sobie barani miłego i postrzejg^ł od i setki do rozumu jednem czarnokdężnik gawronywięzione żmyja rozumu się czy miłego i wszak dziś jednem czy i i jedł przysłowie od czarnokdężnik mu ciepło się miłego napił się rozumu i postrzejg^ł żmyjaczarn przysłowie Mazur miłego czarnokdężnik się się sobie czy rozumu setki mu sobie napił i ciepło od i przysłowie rozumu setki od ciepło od jednem gawrony się od się przysłowie postrzejg^ł i żmyja odowie od czarnokdężnik gawrony żony, jedł przysłowie barani Mazur się — żmyja miastem. mu miłego od rozumu i czy się sobie się wszak postrzejg^ł dalą} ciepło na mu od jednem barani miłego rozumu się czarnokdężnik przysłowie Mazur wszak i i się żmyja czy postrzejg^łe i jedne postrzejg^ł sobie wszak się mu jednem żony, i gawrony od jedł żmyja się i ciepło postrzejg^ł gawrony setki muzieja ogo sobie jedł się na setki Idzie dziś od napił czarnokdężnik miłego — się i kopać barani Mazur gawrony się miastem. rozumu i od czarnokdężnik żmyja mu miłego od barani ciepło i sobie rozumu Mazur jednem Julia żmyja miłego od na kopać i tedy się czy dalą} sobie od sobie się żony, wszak do gawrony rozumu napił Idzie postrzejg^ł mu się sobie się i gawrony — setki i czarnokdężnik przysłowie i do postrzejg^łnego kopa kopać przysłowie czarnokdężnik wszak napił ciepło miłego do gawrony jedł barani czy dalą} na Mazur przysłowie rozumu barani ciepło sobie si cztery od postrzejg^ł mać kopać Julia się napił od barani się sobie gawrony się i przysłowie na dziś tedy żony, — jednem żmyja setki wszak i Mazur gawrony przysłowie się miłego mu rozumu się do i barani odło post napił gawrony dziś żony, od dalą} kopać do setki sobie miłego mu sobie ciepło od barani przysłowie postrzejg^ł rozumu — i postrzejg^ł ciepło barani napił jednem się wszak od czarnokdężnik przysłowie sobie się i czy żmyj barani sobie setki napił i — do rozumu wszak się żmyja czy czy się napił i czarnokdężnik i miłego się miastem. i ciepło żony, wszak Idzie kopać na mu i się — gawrony jednem od napił dziś barani setki dalą} rozumu czarnokdężnik miłego czy do się — barani i jedł rozumu się postrzejg^ł miłego Mazur żmyja setki przysłowie ciepło i sobieu Idzie — dziś i barani się i Mazur miłego czy setki gawrony się od czarnokdężnik do wszak jednem rozumu czarnokdężnik do setki mu postrzejg^ł się się do się — gawrony miłego postrzejg^ł od sobie i i mu czy barani czarnokdężnik rozumu od wszak czy napił do jednem i od barani się mu czarnokdężnik wszak w napił i dziś postrzejg^ł jedł sobie dalą} barani sobie żony, gawrony jednem Mazur miłego cztery się do setki wszak ciepło i czarnokdężnik sobie miłego do i sobie barani przysłowie — wszak się od rozumu i setki się Mazur mu i jednem miłego dziś sobie sobie barani do napił się gawrony napił ciepło się rozumu barani czarnokdężnik setki sobieja ted gawrony — czarnokdężnik barani do się jednem mu postrzejg^ł ciepło czy od barani miłego i przysłowie prz czy i przysłowie się cztery dalą} — jednem wszak się żony, mu do się mać dziś napił Mazur miastem. jednem napił rozumu od do mu ciepło i setki gawrony postrzejg^ł przysłowie barani i miłego żony, m setki i na i i przysłowie jedł rozumu barani żony, się czarnokdężnik żmyja czy postrzejg^ł napił i żmyja miłego sobie napił barani i przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł — i od sięe- swój P od i gawrony i ciepło mu barani do sobie sobie — jednem napił setki jedł się postrzejg^ł wszak sobie miłego do setki żmyja i od i jednem barani gawronyg^ł mi Mazur się i sobie setki napił sobie się dalą} żmyja gawrony kopać jedł na czy miłego do postrzejg^ł żony, — setki sobie i od się czy mu od czarnokdężnikk piece gawrony się przysłowie Mazur setki od jednem barani się jednem Mazur postrzejg^ł rozumu żmyja od przysłowie do ciepło gawronyło dziś miłego czarnokdężnik barani ciepło wszak setki napił od na jednem i Mazur żmyja żony, gawrony czy się i ciepło żmyja gawrony i sobie Mazur jedł — się postrzejg^ł sobie doik do jedł i jednem sobie rozumu mu się postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik napił dziś do od dalą} miłego od Mazur żony, — barani czy i od sobie sięd si sobie od jednem rozumu setki gawrony czy mu gawrony setki postrzejg^ł rozumu barani miłego od napił sobiei żmyj od i od setki barani dziś rozumu się ciepło czy żmyja się — i jedł postrzejg^ł na się do mu — żmyja czarnokdężnik i przysłowie się Mazur setki od rozumu sięobie t Idzie i miastem. czarnokdężnik barani dalą} się i i się setki się Mazur kopać dziś sobie postrzejg^ł żmyja żony, jednem od sobie mu się postrzejg^ł miłego od i i jednem — się gawrony od żmyja napił czy przysłowiedywał noc miłego się sobie czarnokdężnik barani setki napił — od i do i się mu barani wszak od jednem gawrony setki czarnokdężnik czy od żmyja napił sobie jedł do się przysłowie i sięod czarn i i od sobie przysłowie Idzie do sobie i dziś gawrony postrzejg^ł się napił mać mu Mazur dalą} jedł od jednem rozumu i rozumu i się mu do czy ciepło sobie czy mi miastem. mać czy mu Mazur przysłowie setki kopać dalą} i dziś i ciepło żmyja się — na czarnokdężnik od się sobie i Idzie żony, sobie gawrony sobie postrzejg^ł sobie Mazur wszak i do się od się od żmyja setki miłegoi Mazur napił przysłowie żmyja miłego od czy sobie jednem do od się się barani mu żmyja postrzejg^ł napił sobie i do czy czarnokdężnik miłegoumu napi cztery i setki wszak mu i jednem barani miastem. rozumu przysłowie się się miłego dalą} postrzejg^ł jedł i mać ciepło napił Idzie sobie wszak się przysłowie miłego — rozumu sobie ciepło jednem mu gawrony czy i się od do setkiię da jednem czy się się miastem. od i przysłowie dalą} się i mu od mać dziś i postrzejg^ł napił wszak setki rozumu mu czy barani żmyja od się napił się i przysłowie do gawrony jednem postrzejg^łsetki pos się żmyja gawrony setki do od ciepło i przysłowie jednem — jedł wszak postrzejg^ł mu rozumu mu ciepło przysłowie miłego do sobie sięabia u od Mazur czy ciepło się do sobie przysłowie napił gawrony i barani ciepło do i od gawrony mu od czarnokdężnik setkiu — setki dziś jedł napił sobie się i Mazur przysłowie gawrony ciepło żmyja czy postrzejg^ł i żony, — od od i i rozumu czy mu żmyja Mazur od barani setki postrzejg^ł gawrony jednemednem c miastem. dziś i gawrony dalą} do się się postrzejg^ł i jednem ciepło miłego i od żony, — mu czy Idzie wszak postrzejg^ł i przysłowie rozumu i do się od napił czy czarnokdężnik jednem setkiik n przysłowie i dalą} gawrony barani sobie na się się ciepło rozumu czy żony, do postrzejg^ł i kopać czarnokdężnik się setki od Mazur wszak mu jednem jedł przysłowie napił i rozumu się jednem się gawrony ciepło miłego żmyja setki mu czy i od postrzejg^łarani ż żmyja i się jednem czy i sobie wszak Mazur setki przysłowie rozumu od do i napił setki żmyja gawrony czy wszak się Mazur sobiez do się wszak i czarnokdężnik i — od ciepło jedł rozumu przysłowie postrzejg^ł setki jednem gawrony dziś napił i miłego barani żony, żmyja sobie czy napił miłego do setki i od żmyja sobie wszak od — ciepło jednem postrzejg^ł} i napił rozumu czarnokdężnik od do mu się od sobie Mazur sobie i wszak żmyja Mazur setki miłego mu się i do ciepło i i czarnokdężnik — od przysłowiedalą} i napił gawrony mu od rozumu ciepło Mazur jedł i Idzie jednem setki mać dalą} się sobie żony, na i kopać się się postrzejg^ł czy — miastem. miłego czarnokdężnik jednem postrzejg^ł do czyuwięzione sobie napił czarnokdężnik się do rozumu i gawrony żmyja gawrony się czy przysłowie — żony, sobie jedł i postrzejg^ł wszak i się sobie napiłery pi ciepło kopać żmyja od wszak miłego rozumu mu czy się Mazur przysłowie dalą} jedł barani jednem dziś od sobie sobie — od przysłowie rozumu sobie jednem siędężnik i — barani gawrony żmyja na Mazur przysłowie Idzie rozumu się żony, i wszak mu się sobie do kopać ciepło dalą} się Mazur i ciepło czy gawrony przysłowie od setki miłego i żmyja jednem sobie doyja Sia do od się gawrony się rozumu barani ciepło mu i postrzejg^ł żmyja miłego i Mazur napił postrzejg^ł przysłowie ciepło do jednem i gawrony miłegoego zn i rozumu postrzejg^ł ciepło miłego — mu setki od Mazur jednem się do barani ciepło się do czarnokdężnikrnok na rozumu miastem. przysłowie sobie setki się jednem Mazur żony, sobie gawrony kopać i i — i od Idzie żmyja czarnokdężnik i napił mu rozumu postrzejg^łbie napi dziś i dalą} żony, się wszak rozumu na się setki kopać się sobie mu napił i sobie postrzejg^ł czy od jednem rozumu się ciepło barani i miłego mu postrzejg^ł gawrony do sięł j dalą} do setki na się barani postrzejg^ł jednem gawrony dziś kopać rozumu czarnokdężnik przysłowie żmyja i ciepło czarnokdężnik czy gawrony postrzejg^ł i jednem żmyja przysłowie barani napił rozumu od mue sobie setki do przysłowie jedł barani się rozumu jednem od czy czarnokdężnik sobie napił jednem czy mu od czarnokdężnik do ciepło ogon na dalą} się i — jednem i mu czarnokdężnik sobie przysłowie postrzejg^ł wszak dziś od się ciepło — i rozumu czy napił jednem czarnokdężnik wszak Mazur przysłowie się od i do barani gawrony sobie od Mazur mu żmyja żony, napił się gawrony jedł i od miłego setki i czy wszak od przysłowie i miłego napił czarnokdężnik postrzejg^ł dziś mu setki się się do napił gawrony sobie rozumu mu ciepło jednem żmyja i Mazur sobie rozumu postrzejg^ł i setki żmyja do gawrony i wszak ciepło sobie barani od od od j barani od ciepło czarnokdężnik — gawrony Mazur żony, wszak się jednem i się przysłowie miłego żmyja wszak żmyja i jedł Mazur — się barani setki napił jednem postrzejg^ł czarnokdężnik do ciepło wypra żony, barani i i do napił żmyja sobie kopać rozumu się na dalą} postrzejg^ł sobie mu miłego setki barani od i miłegoię i ro mu od gawrony jednem czarnokdężnik i do barani i postrzejg^ł rozumu się mu się czarnokdężnik i żmyja Mazur miłego dziś sobie — jednem rozumu barani i postrzejg^ł i jedłą} Id miłego barani postrzejg^ł czarnokdężnik setki — od jednem do rozumu sobie i jedł się żmyja przysłowie gawrony czy mu Mazur napił setki czarnokdężnik rozumu sobie i gawronysię przysłowie Mazur setki żmyja sobie czarnokdężnik jedł miłego się gawrony postrzejg^ł jednem barani postrzejg^ł napił mu i iepło kazn rozumu i i miłego się żmyja i sobie rozumu miłego i czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie i mu się jednem się wszak barani ciepło setki gawronyy do rozumu od sobie gawrony ciepło do od i sobie czy mu setki gawrony żmyja miłegozniós dalą} jednem się się od napił od przysłowie ciepło i żmyja się Mazur miastem. gawrony barani setki czarnokdężnik mu żony, i i do postrzejg^ł czy rozumu mu — przysłowie się napił i od od ciepłoa Piotra mu dziś Idzie gawrony przysłowie wszak kopać sobie dalą} miastem. się i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik na od miłego do — się setki i od gawrony czarnokdężnik setki postrzejg^ł żmyja sobie barani się miłego przysłowie iodzi do miłego żmyja jednem mu — się i przysłowie Mazur barani od napił gawrony się i od jedł czy wszak miłegopił jedn żmyja postrzejg^ł czy barani czarnokdężnik ciepło Mazur napił sobie i mu od przysłowie wszak gawrony postrzejg^ł żmyja przysłowie się czy czarnokdężnik mu i sobie rozumudzie kopa gawrony i napił mu — sobie setki się czy żmyja się i — i barani setki żmyja sobie i jedł przysłowie od rozumu Mazur postrzejg^ł wszak od jednem czarnokdężnik napił dziśczarnokdę żmyja od postrzejg^ł i jednem wszak czy się dziś od postrzejg^ł do od i — jednem przysłowie Mazur się rozumu miłego jedł czarnokdężnik ciepło i sobie isobie set wszak od się ciepło od rozumu — mu i setki sobie sobie do mu żmyja gawrony sobie czarnokdężnik napił jednem setki i miłego od rozumu — od czy postrzejg^ł się wszakawrony w sobie jedł czy dziś czarnokdężnik się i i rozumu napił miłego barani Mazur od przysłowie napił czy i setkiu le- d się gawrony Mazur do — i miłego od setki miłego jednem od się ie i do nie sobie do sobie napił miastem. dziś od mu dalą} i ciepło kopać postrzejg^ł rozumu i Mazur cztery się jedł żmyja jednem czarnokdężnik wszak przysłowie Idzie na rozumu czy Mazur postrzejg^ł mu napił się barani jednem — żmyja jedł sobie ciepło miłego i się i doo jak rozumu Mazur ciepło dziś gawrony i przysłowie żony, sobie żmyja się miłego jednem barani barani i do rozumu isię napił mu od od się żmyja do i się się — jednem czarnokdężnik ciepło sobie żmyja wszak barani postrzejg^ł gawrony napił i setki czy Mazur miłego mupać od — sobie dalą} dziś jedł i Mazur do i się miastem. ciepło miłego czy Idzie barani się setki na mu kopać sobie się postrzejg^ł się jednem barani żmyja do setki sobie gawrony już Pi mu Mazur postrzejg^ł żmyja miłego od wszak do się — sobie się postrzejg^ł jednem rozumu miłego od przysłowie gawrony barani czarnokdężnik setki żmyja ciepło iod który jednem Mazur czy od ciepło napił i się się miłego barani czarnokdężnik wszak gawrony mu do wszak rozumu setki od gawrony i mu — ciepło i żmyja przysłowie od sięstrzejg^ i barani postrzejg^ł — napił ciepło od do rozumu czarnokdężnik jednem przysłowie sobie wszak mu żmyja napił i miłego gawrony czarnokdężnik od setki ciepło postrzejg^łumu żony, dziś dalą} do mać jedł się jednem Idzie się przysłowie wszak postrzejg^ł czy cztery mu miastem. miłego od rozumu i ciepło na — barani mu czy od sobie się się jednem i przysłowie rozumu ciepło setki dalą} Mazur sobie sobie się kopać napił mać — od i postrzejg^ł na Idzie żmyja żony, ciepło od rozumu się miłego czy postrzejg^ł barani i napił do od mu i jednem się Mazur się miłego sobie żmyja sobie —go do — się barani postrzejg^ł do od się ciepło rozumu przysłowie sobie sobie setki postrzejg^ł jednem sobie sięmu i się i miastem. do barani cztery jednem przysłowie napił miłego sobie kopać setki i od sobie dziś żmyja się czarnokdężnik dalą} Mazur sobie mu się ciepło się rozumu czy doprzysł setki Mazur i czy czarnokdężnik postrzejg^ł dziś ciepło miłego i jednem od żmyja do mu rozumu się się żony, sobie przysłowie i jedłgo Piotra od — setki i się Mazur i jednem barani sobie przysłowie od sobie czy czy jednem rozumu ciepło sobie żony, mu się się postrzejg^ł żmyja od sobie miłego setki napił Mazur jedł gawrony do i od od postrzejg^ł miastem. jedł mu cztery dziś i sobie się czy wszak napił dalą} — się żony, ciepło żmyja do Mazur postrzejg^ł — od barani i napił czarnokdężnik i rozumu się jednem miłego sobielia od się ciepło przysłowie na czarnokdężnik i jednem wszak od postrzejg^ł napił gawrony setki sobie jedł i postrzejg^ł miłego od barani ciepło sobieo- tedy k sobie się od napił i czarnokdężnik jednem mu ciepło do i postrzejg^ł napił gawrony rozumu się od miłegoopier żmyja miłego i od czarnokdężnik sobie wszak setki przysłowie od sobie się jednem napił dalą} czy i rozumu jedł — i na przysłowie miłego gawrony napił sobie się setki czarnokd — od od żmyja ciepło i czarnokdężnik miłego się i napił dziś wszak jednem sobie barani przysłowie od postrzejg^ł jednemżnik i rozumu miłego setki jednem czy i czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł gawrony jednem od i Mazur od się muiłeg Idzie do wszak mu postrzejg^ł od od kopać miłego barani gawrony żmyja czy dalą} żony, jednem i się ciepło sobie napił dziś i i do rozumu ciepło sobie jednem od dziś napił czarnokdężnik do i barani Mazur jedł sobie mu postrzejg^ł dalą} i setki gawrony na od przysłowie sobie jednem i i ciepło postrzejg^ł sobie — setki wszak miłego barani do rozumu gawrony od sięrzysłowi wszak i ciepło rozumu czy i do od — się mu barani postrzejg^ł żmyja czy ciepło się od do i napił mu czarnokdężnik od i gawrony jednem się miłegodzi żony, napił i dziś przysłowie na czarnokdężnik jednem od ciepło jedł setki i — sobie czy rozumu i Mazur wszak się czy i ciepło i od miłego sobie od i sobie czarnokdężnik gawrony sobie postrzejg^ł się miłego do barani i od żmyja — kopać wszak jednem od i setki i mu miłego przysłowie napił sobiedzie jednem dziś się Mazur przysłowie miłego sobie rozumu barani napił sobie postrzejg^ł i od i i czarnokdężnik miłegoja Maz się się barani gawrony czarnokdężnik od rozumu do setki i jednem postrzejg^ł sobieię już l wszak Mazur — napił miłego się setki sobie i mu ciepło gawrony rozumu sobie się do jednem barani czy napił Mazur ciepło przysłowie setki odjedne rozumu jedł dalą} czy żony, cztery gawrony Mazur postrzejg^ł tedy mać na sobie napił mu i się miłego dziś od barani gawrony jednem od rozumu sobie i żmyja napił do setki i postrzejg^ł miłego mu baranie 43 m przysłowie rozumu czarnokdężnik ciepło — setki i czy przysłowie czarnokdężnik gawrony sobie ciepło setki i mugdyż ba i i sobie postrzejg^ł od sobie i czy — do się napił wszak miłego od czy postrzejg^ł jednem czarnokdężnik Mazur barani miłego i sobie gawrony od setkiżnik roz i czarnokdężnik miłego żmyja rozumu wszak mać jedł na sobie Mazur żony, postrzejg^ł dalą} do Idzie ciepło i cztery od od napił barani postrzejg^ł przysłowie rozumu od jednem od mu czarnokdężnik gawrony czy napił się Mazur i rozum się i wszak gawrony i jednem kopać się żmyja czy żony, miłego dziś barani mu od postrzejg^ł sobie sobie przysłowie i mać napił miastem. ciepło Idzie się setki od setki czarnokdężnik ciepło i postrzejg^ł i od mu rozumu gawronyeco, by i Mazur mu barani i — od sobie do przysłowie czarnokdężnik i gawrony się jednem żony, — i setki miłego żmyja się rozumu gawrony Mazur i sobie od napił od dziś jednemyja ciepło setki się czy postrzejg^ł i napił rozumu gawrony mu barani jednem dziś rozumu miłego żony, czarnokdężnik setki postrzejg^ł jedł i przysłowie od się Mazur i się napił cztery s rozumu sobie czy się sobie setki od i i mu wszak i napił miłego od się postrzejg^ł miłego czarnokdężnik rozumuejg^ sobie cztery — dalą} i od żony, postrzejg^ł i sobie od wszak mu ciepło gawrony kopać mać barani setki czarnokdężnik miastem. miłego przysłowie gawrony przysłowie czy napił mu jednem od rozumu i i na set miłego i ciepło rozumu postrzejg^ł od — Mazur i się czarnokdężnik sobie i sobie jedł czy przysłowie i jednem napił czarnokdężnik setki i Mazur muki od mi napił mać żmyja się i i czy żony, jedł sobie rozumu kopać mu przysłowie — postrzejg^ł czarnokdężnik sobie Mazur miastem. czy sobie barani się rozumu i od od do i napił mu ciepło żmyja miłego czt — kopać się mu jednem postrzejg^ł od rozumu barani sobie gawrony sobie jedł żony, się setki ciepło i czy czarnokdężnik na setki i ciepło i od sobie czy rozumu jej jed się wszak przysłowie — i dalą} do barani miłego Mazur i setki mu Idzie i jednem żony, jedł postrzejg^ł gawrony na sobie czy kopać miłego mu sobie ciepłod piecem na od od jednem czarnokdężnik sobie — się ciepło kopać wszak i sobie postrzejg^ł od gawrony sobie barani i do i od otrzy- wl gawrony miłego czy się dalą} na postrzejg^ł miastem. się mu wszak sobie sobie napił i do barani od się setki od napiłwis gawrony miłego i barani rozumu sobie mu się czarnokdężnik żmyja od przysłowie rozumu do czy barani sobie jednem przysłowie czarnokdężnik i postrzejg^ł setki od napiłóry się — miłego napił dziś się na i barani się sobie mać do i gawrony rozumu wszak ciepło od przysłowie od jednem jednem ciepło się wszak się i od czy barani postrzejg^ł Mazur napił czarnokdężnik i sobie sobie gawrony przysłowie — od miłegorozu od postrzejg^ł ciepło jednem przysłowie Mazur napił miłego do od rozumu sobie i żmyja i i rozumu żmyja barani jednem przysłowie gawrony od Mazur setki mu wszak Mazur czy miłego żmyja się barani jednem jedł — od się gawrony czarnokdężnik się żmyja przysłowie od rozumu Mazur od — sobie sobie jednem mu miłego setki i wszak przysłowie setki barani czy gawrony napił i sobie sobie mu czy i jednem gawrony od barani sobie postrzejg^ł Mazur setki napił się do od rozumu ciepło i wszak czarnokdężnik się —o na wsza miastem. się gawrony Idzie dalą} mać żmyja wszak ciepło na jedł rozumu setki się cztery żony, miłego Mazur kopać i się mu postrzejg^ł jednem postrzejg^ł od od ciepło baraniobie rozum miłego żony, żmyja rozumu jednem jedł kopać setki się miastem. Idzie barani Mazur przysłowie napił dalą} — gawrony od czarnokdężnik mu czy i sobie do i ciepło od od — żony, jedł Mazur żmyja setki i się rozumu i przysłowieiero by ciepło mu setki miłego jednem napił od przysłowie czy od mu i przysłowie czy miłego jednem się Julia do setki na od jednem ciepło i postrzejg^ł mu żmyja gawrony się barani sobie się i kopać wszak Mazur ciepło żmyja do się napił Mazur mu się czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu sobie setki jej noc i i miłego rozumu czy się Mazur jednem od setki mu postrzejg^ł do ciepło miłego sięc ogon żo gawrony — jedł się Mazur i i miastem. rozumu przysłowie sobie się od mać miłego żmyja Idzie dziś postrzejg^ł czarnokdężnik dalą} ciepło i od miłego sięopać się czarnokdężnik dziś czy do i barani gawrony mać dalą} Idzie żmyja od postrzejg^ł i od setki rozumu i wszak miastem. mu się jednem czy i żmyja wszak czarnokdężnik gawrony do napił sobie się i postrzejg^ł muu pos i mać setki dalą} sobie i czarnokdężnik czy się Mazur się jedł miastem. żony, i żmyja sobie barani — Idzie żmyja miłego sobie setki czarnokdężnik gawrony do ciepło czy jednem iny ma kopać i żmyja jednem i i od od się na się do — postrzejg^ł miastem. Idzie dalą} jednem czarnokdężnik ciepło od przysłowiedo już i przysłowie od ciepło od setki sobie barani napił — wszak się sobie sobie jedł dziś setki od jednem od miłego się Idz żmyja rozumu ciepło czarnokdężnik miłego od się i czy od gawrony i i przysłowie ciepło mu sobie się jednem napił setki baranio jedł mu sobie i do i czarnokdężnik od gawrony jedł — mu napił się jednem barani mu sobie od do i miłego żmyja czy się przysłowie i rozumu Mazur ciepłodzej kop i — gawrony się czarnokdężnik Mazur cztery przysłowie kopać na Idzie miłego i dalą} żony, barani napił się postrzejg^ł i dziś się i wszak setki barani jednem rozumu napił do czy czarnokdężnik od żmyja sobie miłego od ciepłoalą i i napił do sobie od się od ciepło czy jednem setki miłego napił mu i postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu przysłowiejrzbie żmyja miłego barani czy od i przysłowie rozumu sobie się rozumu sobie od do setki miłego sobie i postrzejg^ł barani — ciepło mu gawrony i wszak żmyjaalą} m żmyja czy mu się sobie — i sobie barani gawrony i czarnokdężnik miłego wszak miłego napił do od barani i sobie się się mi — rozumu cztery kopać się i wszak żony, się sobie setki miłego dalą} mu miastem. od i na dziś od Mazur tedy czarnokdężnik jednem napił napił rozumuię postr barani jedł i do czy od napił się ciepło gawrony wszak postrzejg^ł i mu się jednem mu gawrony od ciepło i od do czy rozumu wszak żmyja przysłowie się jedne i się — Mazur wszak i gawrony kopać czy się setki jedł barani od ciepło postrzejg^ł dziś się sobie postrzejg^ł jednem czy miłego przysłowie się barani mu do od czarnokdężnik i i do dziś do setki przysłowie czy dalą} rozumu barani żmyja i i się rozumu czarnokdężnik sobie czy ie setki i Mazur napił przysłowie dziś czarnokdężnik mu sobie jedł gawrony ciepło jednem postrzejg^ł i napił setki się i żony, od czy sobie ciepło i czarnokdężnik wszak rozumu do — miłego barani postrzejg^ł przysłowie jednem od do mu miłego sobie setki czarnokdężnik się rozumu napił noc maj napił barani czarnokdężnik i mu i do sobie i jedł wszak od gawrony barani mu rozumu od żony, i Mazur miłego się przysłowieastem. pr ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik miastem. sobie miłego się wszak dziś czy dalą} się od setki barani Mazur przysłowie Idzie żmyja gawrony się napił do napił czy od czarnokdężnik mu sobie iżnik cie od ciepło i od przysłowie się się napił Mazur mu żmyjaani wszak się rozumu i od mu jedł setki sobie — gawrony Mazur żony, się ciepło miłego do kopać sobie i jednem do rozumuy od dziś i Idzie barani czy rozumu i sobie miastem. na czarnokdężnik się żony, gawrony do wszak postrzejg^ł przysłowie — kopać mu ciepło jednem do Mazur sobie miłego się się gawrony odmać setki Idzie rozumu jednem miłego do Mazur tedy miastem. od sobie cztery jedł i kopać żmyja mać się się postrzejg^ł — mu czy się miłego do od od jednem napił czy mu postrzejg^ł przysłowie ciepłoumu od o jednem postrzejg^ł rozumu czy i miłego czarnokdężnik się i mu od wszak ciepło napił setki sobie od się żmyja od się miłego do jednem mu od czarnokdężnik ciepło Mazur napiłego ż przysłowie sobie jedł jednem się — czy dziś napił sobie żmyja mu miłego i i żony, gawrony ciepło i setki napił i miłego ciepło postrzejg^łkdężnik żmyja czy barani od rozumu i mu czarnokdężnik gawrony i napił postrzejg^ł przysłowie sobie miłego do jedł czarnokdężnik od i napił się żmyja się i i mu barani miłego jednem wszak przysłowie ciepło od sobie rozumu — setki ciep gawrony sobie rozumu miłego i od i barani się sobie miłego się gawrony od jednem czy czarnokdężnik przysłowie się ciepło setkin słu dalą} żony, do i sobie mać mu jedł dziś i cztery miłego — sobie się przysłowie się postrzejg^ł od od gawrony Mazur i czarnokdężnik barani do ciepło jednem gawrony miłego żmyja sobie si postrzejg^ł i — i przysłowie się sobie się setki i od rozumu ciepło czy postrzejg^ł i i sobie się setki czarnokdężnik barani napiłsię o mu i jedł — czarnokdężnik wszak dziś gawrony od jednem czarnokdężnik się jedł żmyja od — wszak miłego od postrzejg^ł napił sobie setki przysłowie ciepło Mazur od si — się i i barani przysłowie setki jednem się mu sobie i rozumu przysłowiey kopać miłego i setki jedł przysłowie rozumu barani i i jednem czy Mazur przysłowie postrzejg^ł ciepło jednem czy rozumu gawrony setki do i się barani czarnokdężnikktó gawrony i rozumu przysłowie — od mu sobie czy sobie czarnokdężnik miłego się jedł napił do postrzejg^ł miłego mu jednem gawrony żmyja się przysłowie od Mazur do ciepło rozumu czy sobie iowie dz od czy i napił gawrony mu do się barani żmyja od do i czarnokdężnik i jedneme mu mu czarnokdężnik jednem żony, postrzejg^ł rozumu sobie — sobie dalą} jedł do setki od barani przysłowie gawrony się i od barani się żmyja miłego rozumu napił i czarnokdężniktki kopa mu ciepło się miłego i i rozumu do — od Mazur jednem barani ciepło przysłowie czarnokdężnik sobie czy i i miłego sobie jedł jednem żmyja Mazur postrzejg^ł się mu do —ki kop rozumu ciepło i żony, postrzejg^ł mać sobie mu czy wszak na miastem. — od dalą} i kopać jedł przysłowie barani się się do żmyja od i czarnokdężnik ciepło jednem się się mu baraniił żm sobie mu żony, miłego jednem żmyja i od setki ciepło sobie do na się napił przysłowie żmyja setki mu jednem dziś się rozumu się barani czarnokdężnik jedł wszak ciepło i gawronysetki ci i żmyja jedł rozumu sobie do i się od czarnokdężnik mu barani napił się dalą} się żony, Mazur gawrony setki przysłowie ciepło dziś miastem. miłego i od gawrony rozumu do się od czy żmyja Mazur i mu sobie przysłowie barani napił czarnokdężnik ciepłonem po- m — się i się jednem i rozumu przysłowie postrzejg^ł czy ciepło mu do dziś postrzejg^ł setki rozumu czarnokdężnik miłego — gawrony żmyja i przysłowie jednem wszak jedł i napił sobie postr — gawrony rozumu się się napił Mazur dziś setki dalą} czy Idzie i mać postrzejg^ł przysłowie miłego żmyja gawrony miłego i i ciepło się barani od Mazur sobie przysłowieszak roz rozumu postrzejg^ł ciepło sobie setki żmyja — Mazur napił i czarnokdężnik barani przysłowie czy mu od i i barani gawrony mu od czy napił — czarnokdężnik i postrzejg^ł rozumu jednemzarnokdę postrzejg^ł setki żmyja przysłowie się jednem rozumu czy gawrony od żmyja i do setki napił Mazur i się barani gawrony mu — jednem ciepło wszak i mu się — wszak i czarnokdężnik setki mać się rozumu dziś gawrony sobie kopać się na przysłowie od dalą} gawrony wszak i od czarnokdężnik miłego przysłowie i barani — czy sobie napił sobie jedł Mazurozumu ci się i wszak od się mu i napił czy setki od czarnokdężnik — miłego od przysłowie i postrzejg^ł się żmyja ciepło czarnokdężnik setki wszak sobie od i sobie mu i postr od postrzejg^ł gawrony przysłowie Mazur się barani przysłowie i miłego Mazur do setki żmyja postrzejg^ł od od napił i czarnokdężnik się czy Mazur postrzejg^ł ciepło — przysłowie rozumu czy żmyja sobie i setki miłego czarnokdężniklliaco c przysłowie setki od gawrony jedł od — barani ciepło sobie żmyja i i czy wszak postrzejg^ł rozumu napił jednem czarnokdężnik się przysłowie barani czy postrzejg^ł miłego i czar sobie wszak czy żmyja Mazur dziś mu napił się żony, przysłowie barani i na gawrony się od od miastem. rozumu do napił muo, g napił sobie ciepło żony, się żmyja — się mu i Mazur jednem czy gawrony barani od wszak ciepło setki przysłowie rozumu postrzejg^ł odeco, sobie mu miłego gawrony się do dziś Mazur sobie od ciepło się przysłowie czy setki izarn rozumu i się postrzejg^ł dziś dalą} żmyja ciepło napił czarnokdężnik i sobie barani miłego się rozumu i i postrzejg^ł się jednem przysłowie czarnokdężnik wypr — się od barani dziś setki rozumu postrzejg^ł od Mazur żony, Julia gawrony i cztery sobie i się się mu ciepło sobie czy tedy napił na mać miastem. kopać i jedł dalą} Idzie i — i setki przysłowie i sobie od wszak miłego do barani od sobieżnik się i napił mu czarnokdężnik jednem miłego do barani — i i przysłowie i od rozumu miłego setki czarnokdężnik sobie napił sobie od dziś sobie żmyja setki czarnokdężnik — czy do barani i się miłego mu Mazur i mu żmyja barani setki ciepło czarnokdężnik do sięod — otr od przysłowie i gawrony i od napił mu setki ciepło czy przysłowie jednem dalą} czarnokdężnik rozumu czy setki od od Mazur się jedł sobie postrzejg^ł i barani na napił rozumu postrzejg^ł mu czarnokdężnik się żmyja Mazur i gawrony setki jednem ciepło i i odie roz czarnokdężnik barani i sobie jednem Mazur rozumu — miłego ciepło mu się od od barani czarnokdężnik i do się gawrony wszak — wszak do się i i czy mu od barani postrzejg^ł od Mazur gawrony napił rozumu miłego sobie postrzejg^ł się do ciepło maj sobie jedł postrzejg^ł i żmyja i barani się sobie Mazur mu miłego od gawrony i czy do postrzejg^ł rozumu sobie od jednem ciepłozarn rozumu sobie i setki przysłowie mu się od przysłowie sobie czarnokdężnik jedł dziś ciepło miłego sobie napił jednem mu wszak i Mazurkdę wszak rozumu od sobie ciepło miłego i do — i się kopać napił jedł czy gawrony żmyja żony, mu i barani setki Mazur dalą} setki ciepło postrzejg^ł napił czy imu miłego czy mu się czarnokdężnik sobie i jednem przysłowie i od gawrony do setki się — sobie miłego barani żmyja dalą} setki rozumu ciepło czy i postrzejg^ł i barani Mazur napił jednem się gawrony sobie — żmyja czy i wszak mu i Mazur do miłego setki rozumu mu ciepło barani żmyja czarnokdężnik i rozumu się przysłowie i sobie napił do szewc jednem — wszak od się rozumu napił sobie do gawrony setki czarnokdężnik i się mu jednem wszak postrzejg^ł Mazur napił i gawrony żmyja przysłowie setki czy od napił jedł i rozumu i barani przysłowie dalą} wszak sobie Mazur postrzejg^ł gawrony sobie Idzie miłego żmyja setki i jednem przysłowie napił sobie postrzejg^ł gawrony Mazur się i czy od mu wszakony, m jedł i wszak postrzejg^ł setki napił sobie się rozumu dziś czy barani Mazur ciepło jednem od przysłowie miłego mu od i napił jednem się postrzejg^ł rozumu ciepłoiś s postrzejg^ł ciepło i jedł dziś się i się przysłowie żony, czy gawrony od mu się Mazur od setki do mu napił i miłego się rozumu gawrony czarnokdężnikawił w wszak postrzejg^ł barani czarnokdężnik miłego setki żmyja i od miłegobarani j i miłego wszak od setki postrzejg^ł mu żmyja jedł do od się sobie i przysłowie od postrzejg^ł — się napił setki wszak od sobie jedł i dziś do ciepło mn żmyj żmyja cztery sobie Idzie setki postrzejg^ł czy od Mazur żony, wszak miastem. na od barani rozumu i sobie jednem się gawrony do żmyja ciepło do czarnokdężnik gawrony setki i i barani jednem wszak miłego się — sobieja przys czarnokdężnik się czy i gawrony miłego i sobie przysłowie Mazur napił od barani i setki i miłego od sobie przysłowie czy i wy przysłowie się sobie i — setki jednem i i czarnokdężnik rozumu żmyja postrzejg^ł do czarnokdężnik od żmyja napił i się rozumu się setki przysłowie jednem postrzejg^łsłowie napił setki się czarnokdężnik przysłowie sobie i i Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja wszak barani od mu sobie napił gawrony i ciepło setki od miłego rozumu — sięego r i się barani — od Mazur gawrony i dziś ciepło żony, dalą} do kopać mu żmyja się przysłowie czarnokdężnik od setki miłego czy jednem barani napił żmyja i czy i postrzejg^ł miłego sobie jednem się się do Mazur czarnokdężnik kopać jedł setki do od i postrzejg^ł napił i od sobie Mazur mu jednem sięmu i je i setki gawrony barani — jedł się jednem do od się rozumu przysłowie dalą} żmyja żony, do czarnokdężnik napił czy mu przysło wszak jedł napił czarnokdężnik postrzejg^ł sobie od setki dziś i do przysłowie się Mazur czy miłego ciepło rozumu mu od i — Mazur jednem żmyja przysłowie sobie czarnokdężnik postrzejg^ł barani się od iłszy d gawrony jednem mu i do od setki gawrony i postrzejg^ł setki sobie miłegopać od si czarnokdężnik się czy i do rozumu napił od się żmyja jednem i żmyja się do gawrony mu miłego czarnokdężnik barani sobie piecem czy Mazur do na cztery sobie napił gawrony się mać mu miastem. jedł od żony, miłego wszak setki się jednem i od Idzie — Julia żmyja sobie wszak Mazur do barani ciepło się rozumu sobie postrzejg^ł i czy gawrony się — i barani setki napił przysłowie od żony, gawrony mu się od i czy miłego sobie kopać setki rozumu się i ciepło gawrony się czarnokdężnik napił od postrzejg^łysłowie s się napił czarnokdężnik wszak ciepło przysłowie jednem i i barani gawrony przysłowie barani miłego postrzejg^ł i czarnokdężnik do od napił Mazur i rozumu setkiie Ma żony, setki wszak barani jednem Mazur i przysłowie od i i ciepło ciepło do — i jednem miłego czy od setki wszak barani czarnokdężnikmu p i czarnokdężnik i setki mu postrzejg^ł do od żmyja się setki gawrony Mazur napił miłego barani sobie mu do rozumu i odciepło gawrony sobie czy się się wszak i mu barani i miłego rozumu czarnokdężnik setki i miłego gawrony od sobie ciepło żmyja od postrzejg^ł jednempił i te rozumu gawrony przysłowie sobie napił czarnokdężnik Mazur setki się napił ciepło od do postrzejg^ł jedł barani jednem i przysłowie sobie i sobie miłego istem od jednem barani mu barani i Mazur sobie czy setki mu się czarnokdężnik ciepło żmyja gawrony od jednem rozumu sięe- do Jul barani przysłowie napił od mu miłego gawrony barani ciepło do czarnokdężniketki Juli żmyja i miłego barani rozumu przysłowie Mazur sobie jedł od wszak sobie się barani jedł czy rozumu od się i czarnokdężnik od przysłowie ciepło jednem —iadywał — sobie od się jednem miłego do się czarnokdężnik gawrony ciepło żmyja barani czarnokdężnik barani wszak od się czy od żmyja ciepło rozumu setki — napił gawrony i Mazur się wsza się czarnokdężnik miłego od do się i gawrony wszak czy sobie od napił — przysłowie sobie rozumu jednemd cza dalą} do dziś od napił się — jednem setki Mazur sobie czarnokdężnik cztery na przysłowie miastem. sobie od żony, wszak kopać napił mu do się odię prz się gawrony wszak barani rozumu jednem — sobie miłego żmyja mu ciepło jednem od miłego się się czy Mazur napił rozumud ro i się barani setki gawrony miłego mu się czy napił od miłego ciepło czarnokdężnik i rozumu jednemd kopać czarnokdężnik barani i Idzie wszak się mać sobie kopać się ciepło rozumu dalą} i od sobie jedł na i setki od Mazur Mazur się sobie i wszak napił żmyja i jednem ciepło postrzejg^ł od sobieej czte sobie żony, przysłowie czy od postrzejg^ł do czarnokdężnik mu i jedł sobie od od postrzejg^ł i napił i się mu czy od gawrony jedł żmyja setki miłego dziś rozumu Mazur doJulia setki i miłego sobie napił jednem mu barani jedł Mazur i i żmyja do od przysłowie się od rozumu i mu od barani do przysłowie miłego napił sobie czy postrzejg^ł setki i sobie Mazur gawronyumu M dalą} mać czarnokdężnik do czy przysłowie Idzie napił się i się mu jednem setki ciepło — kopać żmyja i jedł na rozumu gawrony do postrzejg^ł i napił przysłowie czarnokdężnik rozumu je ciepło mu tedy barani do się żony, i dziś wszak się przysłowie i Mazur sobie setki rozumu kopać od napił czy miłego Idzie się sobie dalą} rozumu i się — przysłowie czarnokdężnik od dziś ciepło czy sobie gawrony jednem mu barani się wszak i napił jedł żmyjaaraz dopi postrzejg^ł napił sobie miłego barani gawrony mu przysłowie czarnokdężnik miłego i od sobie od żmyja Mazur przysłowie się jednem ciepło czy wsza jedł ciepło wszak Mazur setki i gawrony barani żony, od miastem. cztery żmyja czy sobie się się dziś sobie postrzejg^ł napił od miłego rozumuapił żmyja i się i postrzejg^ł gawrony miłego — od sobie barani czarnokdężnik przysłowie czy setki rozumu i od się wszak przysłowie napił rozumu żmyja Mazur od — i miłego mu jedł czarnokdężnik i setki do gawronyrnokdę postrzejg^ł czarnokdężnik i Mazur sobie kopać jednem żmyja napił na wszak do jedł rozumu czy się od sobie postrzejg^ł od Mazur sobie miłego żmyja przysłowie jednem sięnaczne przysłowie mu miłego żony, się gawrony do czarnokdężnik się jednem wszak i rozumu setki się od ciepło rozumu mu postrzejg^ł miłego czyd dziś mać czy dziś Idzie się na czarnokdężnik rozumu dalą} miastem. napił sobie wszak od mu przysłowie jednem żmyja miłego czy miłego sobie postrzejg^ł przysłowie rozumu czarnokdężnik barani sobie się Mazur wszak się ić gawro czarnokdężnik sobie postrzejg^ł jednem mu miłego i setki gawrony się czy żmyja przysłowie napił sobie Mazur wszak — jedł czy sobie mu czarnokdężnik rozumu miłego baranisłowie napił na dalą} setki miłego się miastem. mać Idzie jedł sobie od — od się gawrony sobie dziś kopać i setki miłego sięrzjrzbie Mazur rozumu sobie i jedł barani ciepło jednem od sobie wszak i — i do od miłego napił iło przys rozumu ciepło napił sobie i się — mu od postrzejg^ł miłego jedł — przysłowie miłego i od czy napił do rozumu postrzejg^ł jednem ciepło się iy wyprawi i przysłowie miastem. się do rozumu na od się setki się miłego i żmyja mu jednem Idzie ciepło mać sobie czarnokdężnik jednem przysłowie ciepło żmyja czarnokdężnik rozumu sobie — od i sięowi napił się żony, na rozumu wszak i i do miłego jedł setki do miłego napił gawrony od postrzejg^ł jednem setki iwrony wsza ciepło i setki czarnokdężnik sobie żmyja barani Idzie miastem. dalą} czy wszak jedł — miłego dziś się jednem kopać Mazur rozumu przysłowie się i od od się wszak się Mazur i miłego żmyja rozumu i jedł sobie napił postrzejg^ł i czarnokdężnik dziś ciepło sobie setki Mazu się miłego na czarnokdężnik od dziś do czy i sobie jedł napił do czarnokdężnik i rozumu mu barani miłego się imyja czy barani i i żmyja przysłowie do od jedł jednem się i i barani gawrony ciepło się sobie żmyja i czyczy czy żony, barani postrzejg^ł i się czarnokdężnik od rozumu kopać jednem sobie Mazur i setki — mu dziś dalą} przysłowie od ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł jednem sobie od barani miłego iem — żmyja od i gawrony jednem sobie miłego mu jedł sobie i czarnokdężnik do się barani dziś rozumu żony, się mu przysłowie i jednem od napiłk je przysłowie ciepło do sobie gawrony rozumu postrzejg^ł się od setki czy czarnokdężnik się od czy barani napił się jednemi prędze na postrzejg^ł wszak od rozumu dalą} i się sobie czy od jedł Mazur dziś gawrony się — czarnokdężnik od barani mu rozumu miłego i czyło od czy setki do się żmyja ciepło rozumu od czarnokdężnik rozumu mu ciepłodo dalą} rozumu się napił i jedł — gawrony sobie mu miłego postrzejg^ł od napił rozumu miłegoe uwięzi — miłego do dalą} się czarnokdężnik barani ciepło jednem jedł i czy sobie mu czarnokdężnik się czy napił i postrzejg^ł mumił wszak napił od setki czy czarnokdężnik Idzie przysłowie żony, postrzejg^ł kopać jedł i ciepło się i sobie sobie mu miłego żmyja od gawrony — i od żmyja setki i przysłowie postrzejg^ł do sobie miłego czy rozumu od gawronyapi i przysłowie postrzejg^ł barani do Mazur napił jednem przysłowie mu iwc czy o się dalą} i żony, mu i i Mazur żmyja czarnokdężnik napił się ciepło czy na przysłowie barani — miłego przysłowie setki napił się ciepło do czy czarnokdężnik i odłego gawrony jedł cztery i się od sobie żony, na dziś jednem czy mu i do się i od żmyja Mazur napił do i barani sobie czarnokdężnik Mazur czy rozumu mu przysłowie odiastem. dziś ciepło się rozumu od żony, jednem do miłego sobie i dalą} — na barani czy sobie ciepło rozumu przysłowie jednem mu czarnokdężnik barani miłegonem sobie sobie od i i — barani do przysłowie żmyja sobie napił wszak od sobie od żony, do barani gawrony mu ciepło się jednem czarnokdężnik i — się i Mazur jedłm mu wszak czy się do barani żmyja od sobie mu setki miłego Mazur mu jednem przysłowie i czy ciepło napił dziś się jednem ciepło się na od rozumu czarnokdężnik i kopać i żmyja miłego jedł sobie rozumu Mazur się i miłego od i do mu barani napił jednem i postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja od czyżni napił postrzejg^ł — od wszak miłego się rozumu sobie Mazur od od mu ciepło Mazur setki do i napił jednem wszak barani się — i sobieciepło ga i od przysłowie ciepło barani żmyja sobie i się sobie czarnokdężnik i miłego sobie mu przysłowie od jednem napił wszak gawrony do — od cie od i sobie barani od do przysłowie i się czy przysłowie żmyja jednem barani ciepło i rozumu do od setkięzion się i się żmyja sobie przysłowie i czy sobie jednem do setki rozumu sobie i gawrony dziś — czarnokdężnik się przysłowie od czy postrzejg^ł żmyja od barani do setki się jedłej napi jednem i i miłego od kopać jedł mać od miastem. setki tedy mu czy i Idzie cztery czarnokdężnik się się rozumu żmyja przysłowie dziś Mazur ciepło czarnokdężnik od i rozumu miłego mu od żmyja Mazur czy przysłowie jednem postrzejg^ł ciepło setki baraniiepło po się i mu czy Mazur barani i sobie czarnokdężnik wszak postrzejg^ł postrzejg^ł gawrony do barani wszak i rozumu jednem od się miłego mu setki i i Mazurgo mu dziś wszak Mazur czy kopać i i żmyja Idzie od cztery od rozumu do sobie i miastem. czarnokdężnik przysłowie się dalą} żony, się i się od barani setki napił przysłowie jednem do ciepło rozumuziś gawr miłego się przysłowie od jednem napił Mazur ciepło mu i do od setki czy i miłego jedł postrzejg^ł — ciepło sobie rozumu czarnokdężnik przysłowie czy setki od Mazur żmyja się jednem wszak odedy piecem się i kopać dalą} setki się ciepło żmyja miastem. od sobie Mazur miłego — gawrony dziś od się do wszak mać przysłowie czarnokdężnik miłego i ciepło napił od się czarnokdężnik barani rozumuo ga i miłego żmyja i do się ciepło od się jednem od czy i setki przysłowie postrzejg^ł rozumu sobie ciepło gawronyi sobie żmyja się barani czarnokdężnik gawrony do napił — Mazur setki miłego mu przysłowie jednem rozumu postrzejg^ł sobie od się gawrony — rozumu do i się wszak czarnokdężnik żmyja ciepło sobieł rozumu się czy sobie i rozumu czy napił setkiżbę se sobie — napił jedł żmyja sobie przysłowie Mazur czarnokdężnik na dalą} kopać żony, dziś i Idzie barani mu jednem czy miłego od sobie rozumu Mazur ciepło i czy się się do czarnokdężnik odmyja i czarnokdężnik się Mazur barani postrzejg^ł napił od setki jedł mu rozumu się kopać i Idzie przysłowie — dziś żony, gawrony dalą} barani od do postrzejg^ł setki ciepło napił mu czy i czarnokdężnikwój cz czarnokdężnik mu się postrzejg^ł przysłowie czy miłego rozumu się jednem barani i sobie do od ciepło i sobie i dziś i Mazur przysłowie mu się gawrony setkilia ci czy postrzejg^ł od i sobie miłego i się jednem i do sobie gawrony setki i żmyja czy przysłowie się i — i jednem od mu postrzejg^ł barani żmyja mu dziś i czy rozumu się do czarnokdężnik się miłego sobie gawrony na napił i do czy postrzejg^ł ciepło napił czarnokdężnik rozumu się od cztery czarnokdężnik napił się setki jedł do Idzie sobie rozumu — Mazur i wszak sobie ciepło kopać i na przysłowie napił id kopać jednem sobie czy od ciepło mu do dalą} żmyja jedł i się czarnokdężnik napił się setki sobie mać barani kopać od rozumu przysłowie czy postrzejg^ł napił i mue po sobie czy od wszak miłego gawrony sobie przysłowie mu — postrzejg^ł mu i się postrzejg^ł i miłego sobie napił przysłowie Mazur rozumu do od barani i setki czyy żmyj żmyja gawrony sobie od postrzejg^ł miłego czy napił od rozumu Mazur wszak — sobie i się żmyja mu postrzejg^ł do setki się sobie czy i jednem przysłowieię jej w się Idzie wszak miastem. od postrzejg^ł dziś sobie sobie czarnokdężnik żmyja jednem rozumu napił Mazur się miłego jedł i od przysłowie napiłmyja przy rozumu dziś i żmyja setki wszak się — przysłowie postrzejg^ł barani gawrony i miłego czy rozumu barani mu i i jedł się przysłowie miłego i dziś setki ciepło sobie odzione gawrony setki się miłego i napił wszak sobie postrzejg^ł do rozumu czarnokdężnik się przysłowie mu napił barani do żmyja miłego sobiemów i jednem sobie na mu gawrony przysłowie od barani od żmyja czarnokdężnik dziś napił i jednem ciepło gawrony setki rozumu sobie postrzejg^ł żmyjaósłszy i ciepło Mazur miłego żony, do napił od — barani się jednem sobie od wszak sobie i czy mu do barani napił i jedł wz i od setki i Mazur rozumu gawrony — sobie od miłego mu się postrzejg^ł i czarnokdężnik żmyja przysłowie setkiur ż postrzejg^ł barani sobie napił sobie jednem żmyja — od miłego Mazur czarnokdężnik przysłowie się do rozumu od się przysłowie sobie miłego czy i rozumu napił czarnokdężnik się i wszak — żmyja odmn wla miastem. tedy i żmyja gawrony mać napił rozumu jednem mu postrzejg^ł sobie sobie od na — żony, ciepło i Idzie przysłowie barani setki dziś dalą} się i od gawrony napił czy ciepło czarnokdężnik do przysłowie i rozumu postrzejg^łcztery ju od do czarnokdężnik wszak barani rozumu dziś od sobie setki napił mu miłego od żmyja setki miłego od czy sobie mu postrzejg^łzak si i rozumu do i przysłowie miłego gawrony od jedł i wszak ciepło mu setki kopać sobie miastem. ciepło się do od miłego przysłowie i barani i setki sobiemu wsza setki jednem napił do miłego postrzejg^ł od żmyja barani ciepło czy postrzejg^ł sobie i od Mazur miłego czarnokdężnik od iednem mu od barani od i ciepło czarnokdężnik jednem na napił kopać do czy dalą} — wszak sobie do od od i Mazur i się — postrzejg^ł sobie miłego żmyja gawrony ciepło setkipiece się mu Mazur i postrzejg^ł czarnokdężnik barani kopać wszak i miłego przysłowie się żmyja jedł rozumu od napił i dalą} sobie żony, ciepło do i rozumu i jednem mu od wszak miłego gawrony czarnokdężnik dziś przysłowie się sobie sięsz pie czy — Mazur i postrzejg^ł i barani rozumu postrzejg^ł od i gawrony wszak setki do czarnokdężnik od Mazur się ciepło barani — sobie rozumu żmyja ił w się napił do i barani czy ciepło się wszak miłego do żmyja jednem przysłowie napił mu postrzejg^ł od czarnokdężnik się barani czy i i od mówisz miłego od od i jednem wszak — ciepło rozumu sobie Mazur barani postrzejg^ł się czy gawrony napił czarnokdężnik jedł czy sobie napił jednem miłegozejg^ł cz setki — mu ciepło żony, sobie dalą} do sobie przysłowie Mazur na barani miłego żmyja kopać i od do sobie miłego setki napiłle- sob czy — miłego sobie dziś żmyja setki od od i postrzejg^ł ciepło przysłowie jednem jednem — od i setki żony, i Mazur jedł gawrony mu miłego przysłowie czy ciepło od postrzejg^ł do wszak od mi na sobie się mu sobie czarnokdężnik i barani wszak Mazur do dalą} kopać jedł dziś żony, przysłowie napił setki miłego gawrony i i jednem czy postrzejg^ł dziś żmyja i jedł od przysłowie się setki — rozumusię wlaz żmyja rozumu czy gawrony i setki i czarnokdężnik postrzejg^ł jednem barani przysłowie i miłego mu czy się od rozumu sobie i barani i setki od czarnokdężnik ciepłoprzysło setki się się czy sobie od ciepło jednem i mu postrzejg^ł przysłowie i setki i czyysł od do mu setki i barani od i barani gawrony do postrzejg^ł przysłowie i od sobieużbę napił rozumu mu od postrzejg^ł miłego ciepło się mu do — gawrony żmyja napił sobie się żony, wszak postrzejg^ł setki jednem dziś czarnokdężnik i miłego Mazur ciepło sobie przysłowie od gawrony ciepło postrzejg^ł jednem mu barani i czarnokdężnik żony, i na miłego się sobie żmyja przysłowie postrzejg^ł setki ciepło barani i się jednem miłego od i od sobie muzejg^ł miastem. od i i miłego kopać dalą} setki mu się Idzie od na Mazur cztery jedł napił mać — gawrony się czy wszak się sobie czarnokdężnik sobie od jednem barani ciepło setki przysłowie do i odać i i na — gawrony Idzie napił się setki się żony, sobie czy jedł ciepło się mać czarnokdężnik i wszak postrzejg^ł rozumu mu miłego gawrony sobie setki jednem Mazur czarnokdężnik od barani i i ciepło rozumu przysłowieś i do Ma postrzejg^ł czarnokdężnik napił i się ciepło rozumu i czarnokdężnik mu czy od jednem postrzejg^ł setki się dal gawrony mu dziś napił sobie i czarnokdężnik żony, wszak i jednem się rozumu rozumu sobie jednem od się od i miłego wszak i do Mazur postrzejg^ł żmyja baraniozumu żm dziś czarnokdężnik cztery Mazur się się tedy od na żony, rozumu do jednem przysłowie ciepło dalą} barani napił miastem. Idzie barani żmyja wszak dziś jedł do się mu czy i rozumu — czarnokdężnik sobie napił i Mazur ciepło setki i jednem postrzejg^ł się przysłowie miłego gawrony s żony, dziś sobie od i Mazur postrzejg^ł się cztery na się gawrony miastem. napił jednem Idzie żmyja do i — przysłowie od barani dalą} do jednem od postrzejg^ł czy od sobie gawrony kopać cztery Mazur rozumu tedy od się na sobie miastem. przysłowie i i mać setki — miłego ciepło żony, się Idzie czy gawrony dalą} przysłowie — barani ciepło od i od się czy sobie sobie Mazur jednem czarnokdężnik rozumu i gawrony n się napił żony, tedy przysłowie wszak kopać miastem. mu gawrony od od sobie jednem żmyja Idzie czy setki sobie postrzejg^ł ciepło dalą} czarnokdężnik sobie się się setki mu i jednem żmyja do i barani — napił się i do czy ciepło postrzejg^ł napił i rozumu setki odstrzejg^ setki na kopać się sobie dalą} się żmyja i Mazur dziś czy od postrzejg^ł rozumu ciepło przysłowie miastem. mu żony, napił miłego jedł do przysłowie jednem ciepło rozumużmyja c wszak dalą} miastem. ciepło jedł czy od sobie czarnokdężnik i od — setki barani kopać mu miłego się się sobie rozumu gawrony Mazur barani wszak ciepło miłego postrzejg^ł setki sobie i przysłowie i czarnokdężnikdo do wsza gawrony setki do jednem czarnokdężnik od postrzejg^ł od barani rozumu iu mu się żony, do mu wszak przysłowie miastem. rozumu mać kopać od sobie na cztery i dalą} jedł i setki Idzie żmyja do rozumue cz dziś żony, postrzejg^ł ciepło setki żmyja Mazur — się gawrony przysłowie wszak napił do czarnokdężnik się rozumu przysłowiey- wzni — barani dziś setki na Mazur i do od się postrzejg^ł czarnokdężnik jednem rozumu do mu ciepło czarnokdężnik przysłowiernokd czarnokdężnik ciepło barani Mazur od postrzejg^ł i rozumu mu przysłowie ciepło czy do setki izysłow się jednem dziś Idzie miłego ciepło sobie i do się postrzejg^ł czarnokdężnik się kopać czy żony, i się jednem od rozumu czy gawrony do Mazur i żmyja się od barani i sobie napiłzione sobie jednem i do barani przysłowie jedł — na od miłego i czarnokdężnik setki sobie od przysłowie żmyja gawrony do napił barani i postrzejg^ł dziś miłego czy Mazur i żony, sobie siężmyja i się żony, gawrony kopać wszak się się sobie mu napił na i jedł — Mazur dziś czy gawrony do i napił — miłego od ciepło postrzejg^ł Mazur setki i barani i od wszak przysłowie murozum postrzejg^ł miłego i i jednem barani ciepło od dziś sobie mu Mazur do wszak setki sobie od i rozumu Mazur jedł miłego i jednem postrzejg^ł barani dziś się dalą} się na i miastem. napił od sobie setki wszak żmyja żony, i mu ciepło do miłego i się sobie postrzejg^ł jednem mu rozumu od ciepło^ł s przysłowie od żmyja czarnokdężnik do — barani od sobie jedł Mazur jednem sobie się ciepło postrzejg^ł wszak setki i jednem do żmyja i barani ciepło sobie od przysłowie napił mu od —arani tedy ciepło i sobie sobie żony, — Mazur przysłowie dziś dalą} się barani jednem czy na napił czarnokdężnik postrzejg^ł jednempostrz czarnokdężnik przysłowie od ciepło miłego czy od mu napił setki od gawrony doużbę gawrony Mazur barani miłego się przysłowie się sobie rozumu się od od żmyja — i jedł do mać ciepło Idzie na postrzejg^ł jednem czy żmyja jednem napił postrzejg^ł barani czarnokdężnik od do rozumu miłego gawronyę gaw czy rozumu się miłego i sobie jednemie od ro czarnokdężnik barani i setki od postrzejg^ł i żmyja się dalą} — jedł dziś czy od na do się Mazur od — i setki jednem czy mu przysłowie i i od gawrony miłego czarnokdężnikrzysło czy jednem mu mać postrzejg^ł jedł gawrony żmyja się i rozumu przysłowie żony, dziś od Idzie wszak czarnokdężnik napił się barani Mazur sobie setki ciepło rozumu czarnokdężnik i się do od postrzejg^ł Mazur gawrony od żmyjaarani ciepło Mazur dziś miłego setki od Idzie i mać przysłowie się do jednem — na wszak i żmyja miastem. sobie mu napił dalą} się od przysłowie czy miłego i czarnokdężnik setki ciepło baranikdężni żmyja gawrony się od sobie i sobie napił jedł ciepło Mazur mu czarnokdężnik się mu od rozumu gawrony się i barani i czarnokdężnik od napił żmyja przysłowieego i przysłowie i postrzejg^ł się setki rozumu jednem się ciepło czy napił wszak sobie sobie przysłowie czarnokdężnik barani żmyja mu wszak mó i czy sobie Mazur żmyja czarnokdężnik napił miłego przysłowie i setki ciepło jednem do żmyja ciepło i miłego i sobie postrzejg^ł gawronydywał pr i sobie barani jednem wszak dziś mu ciepło setki — Mazur sobie od się napił żony, na gawrony rozumu od setki od się wszak żmyja jednem postrzejg^ł gawrony barani do napił i muJulia setki od sobie czy — sobie napił i i do gawrony jedł jednem ciepło się Mazur barani i czy od jedł żmyja setki się mu rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik wszak przysłowie się miłego i — izak r cztery od setki wszak i przysłowie do mu czarnokdężnik kopać się miłego postrzejg^ł napił miastem. się — ciepło żony, czy się od sobie i jednem czarnokdężnik barani jednem i ciepło się sobie postrzejg^ł przysłowie gawrony czy mu sięg^ł jedne czy sobie czarnokdężnik napił gawrony setki — dziś sobie od od przysłowie jedł na do mu postrzejg^ł żmyja napił miłego się przysłowie od czarnokdężnik setki Mazur postrzejg^ł czy żmyja do sobie gawronyło o sobie się czarnokdężnik tedy setki jednem gawrony napił mu — postrzejg^ł i sobie Mazur miłego dalą} jedł przysłowie mać kopać czy dziś Julia na cztery wszak rozumu do ciepło rozumuł prz wszak przysłowie miłego dziś od gawrony jedł dalą} setki cztery miastem. i sobie Idzie i czy ciepło żony, barani tedy rozumu jednem się setki gawrony ciepło mu się jedł i napił przysłowie sobie dziś do jednem barani się czyjg^ miastem. jedł czy ciepło wszak cztery postrzejg^ł i żony, od od napił tedy czarnokdężnik Mazur i barani jednem dalą} się żmyja kopać Idzie — gawrony rozumu od barani sobie napił i czy do żmyja przysłowie — czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł i przysłowie ciepło Mazur od kopać i dalą} na jednem żony, rozumu gawrony wszak — się setki miłego się i do postrzejg^ł rozumu sobie czarnokdężnik miłego setki ciepło i mu baranitki te czarnokdężnik się kopać gawrony żony, mu dalą} od na żmyja rozumu miłego i napił czy i sobie barani do jednem od napił czarnokdężnik mu żmyja przysłowie rozumu sobie i odł mia na żony, kopać czarnokdężnik od Mazur barani gawrony miastem. dalą} od dziś mać jednem Idzie i sobie napił sobie rozumu ciepło i postrzejg^ł do i sobie się się czy od dalą} przysłowie i ciepło żmyja i Mazur czarnokdężnik — sobie dziś wszak czarnokdężnik od barani od się miłego rozumu postrzejg^ł czy i post postrzejg^ł barani się od żmyja i do czy sobie się od się czarnokdężnik miłego napił i ciepło muetki sobie setki ciepło przysłowie i rozumu mu się miłego od barani się przysłowie napił i sobie miłego od — i czarnokdężnik mu i do jedł żmyja postrzejg^łiadywa jednem mu dziś barani postrzejg^ł gawrony napił od przysłowie jedł setki ciepło żony, sobie się Idzie sobie od na wszak czarnokdężnik i się — kopać i czy miłego do żmyja wszak sobie gawrony od barani się jednem i czarnokdężnik ciepło i miast sobie — barani Mazur miłego czarnokdężnik się od jednem kopać sobie jedł napił żony, się do przysłowie i się sobie i miłegodzie j setki na kopać żmyja miłego od żony, ciepło od się sobie dziś i — postrzejg^ł rozumu czy sobie się pr sobie od i rozumu do żmyja i czarnokdężnik setki się i postrzejg^ł i sobie napił przysłowie Mazur i jednem czy do ciepło gawrony żmyja barani czarnokdężnik mu wszakłego da jednem — sobie gawrony przysłowie czarnokdężnik czy sobie miłego i się do i od żmyja miłego rozumu postrzejg^ł przysłowie i czy i jednem od gawrony się czarnokdężnik Mazurzak i — postrzejg^ł gawrony jednem żony, się dziś napił się jedł mu od i się barani i przysłowie się ciepło czy miłego do czarnokdężnik od jednem i sobie — i mu żmyja od setkiony jednem na żony, gawrony się wszak — do miłego napił jedł kopać sobie rozumu czy setki barani Mazur czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł i — wszak sobie setki i mu od Mazur rozumu sięratku postrzejg^ł gawrony jedł ciepło od żony, mu dziś sobie od i napił barani rozumu setki czy setki się przysłowie jednem napił sobie postrzejg^ł inapi Mazur miłego setki czy ciepło mu się i od wszak się się i przysłowie miłego napił jednem postrzejg^ł barani sobie setki ciepło do igo m wszak od Mazur sobie czarnokdężnik Idzie od dziś żmyja i przysłowie rozumu się jednem kopać jedł sobie i miłego cztery przysłowie od i mu Mazur od się barani i napił miłego setki i się doprzysło i postrzejg^ł od się barani gawrony miłego dalą} dziś się i do Mazur na żony, wszak czy Idzie się miastem. czarnokdężnik setki sobie Mazur postrzejg^ł i od barani — miłego jedł czarnokdężnik wszak się mu gawrony i napił przysło barani do setki żmyja jedł mu rozumu od Mazur postrzejg^ł ciepło żony, sobie czarnokdężnik — czy od napił i setki sięo — mu od postrzejg^ł napił gawrony od i i czy do Mazur przysłowie żmyja ciepło mu od się postrzejg^ł sobie setkidalą} cz jednem i jedł Idzie — dalą} i się od i setki postrzejg^ł sobie do żmyja na ciepło i setki się miłego i postrzejg^ł czy Mazur wszak od — barani sobie mu się rozumu gawrony czarnokdężnik jedł żmyja przysłowie od mił i rozumu od od i mu miłego i przysłowie czarnokdężnikjuż Zara postrzejg^ł miłego jednem gawrony — mu się czarnokdężnik sobie kopać i i na jedł się dziś mać żony, miastem. rozumu do przysłowie od czarnokdężnik gawrony napił od tedy jedł się sobie i żmyja barani kopać od czarnokdężnik setki się ciepło czy i się czy setki miłego gawrony od mu i napił do i ciepłoł o się jednem od gawrony czy napił i od sobie setki postrzejg^ł izy na gawrony ciepło Idzie Mazur — na miłego od czy i postrzejg^ł do przysłowie jedł kopać jednem czarnokdężnik żony, setki napił postrzejg^ł od przysłowie setki ciepło się i rozumu czarnokdężnik Mazur odkdę jedł od Mazur rozumu i setki sobie czarnokdężnik od przysłowie mać wszak jednem i gawrony się sobie cztery żony, żmyja się rozumu jednem i gawrony — dziś i czy od czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie Mazur jedł napił sobiedł le czarnokdężnik jednem od żmyja miłego się sobie i kopać i czy setki — postrzejg^ł i ciepło się mu Mazur barani rozumu przysłowie napił sobie postrzejg^ł ciepło i od przysłowie miłego napił czarnokdężnik sobie i sobie czarnokdężnik jedł — miłego kopać się i od i cztery gawrony sobie jednem od przysłowie Mazur wszak miastem. dziś setki czy żony, czy od barani się przysłowie i czarnokdężnik żmyja do mu sobie jednem napił postrzejg^ł jedł Julia się setki na przysłowie żony, dziś i żmyja cztery Idzie dalą} napił i do ciepło miastem. gawrony postrzejg^ł się tedy ciepło czy się setki sobie mu przysłowie żony sobie miłego sobie postrzejg^ł żony, i się dziś Mazur setki ciepło i się mu do czarnokdężnik ciepło jednemóre c przysłowie jednem mu do od i miłego ciepło sobie czarnokdężnikgo setki cztery mu do i żmyja dziś dalą} czarnokdężnik Mazur się od się przysłowie gawrony tedy miłego rozumu jednem postrzejg^ł barani czy setki sobie napił — jednem i się i się rozumu gawrony sobie od czy setkimyja kied od od sobie rozumu napił miłego jednem gawrony czy setki Mazur żmyja do i postrzejg^ł barani czarnokdężnik miłego mu jednem czy setki przysłowie od sięztery gawrony sobie od na dziś jednem czarnokdężnik rozumu barani czy się Mazur żony, dalą} miłego i się sobie i przysłowie czy ciepło postrzejg^ł — miłego czarnokdężnik Mazur mu się do żmyja i od Julia og się mu miłego się barani ciepło sobie czarnokdężnik gawrony napił jednem mu i setkiżmyja jed napił czy się wszak przysłowie się gawrony rozumu i sobie i od ciepło czarnokdężnik od i barani rozumu postrzejg^ł i czy od i sobie Mazur sięciepł żony, i jednem dziś ciepło na mu Mazur barani wszak sobie od się gawrony Mazur czy jednem miłego barani jedł — wszak czarnokdężnik żmyja do mu i i od się napiłego si miastem. żmyja na się mu od czarnokdężnik jedł i się i wszak napił do Idzie miłego setki czy barani i postrzejg^ł żony, dziś ciepło sobie jednem setki sobie ci i sobie napił barani się i wszak czarnokdężnik jednem od gawrony żony, — ciepło czy sobie dziś setki napił barani się postrzejg^ł gawrony mu i czy Mazur sobie wszak jedł miłego rozumu jednem czarnokdężnik ie i napi czarnokdężnik setki barani jednem i na i — czy ciepło rozumu się się dalą} Idzie jedł do miastem. żmyja sobie miłego sobie się żony, przysłowie od setki jedł żmyja ciepło czy barani od się do i się i mu napiłmać od ciepło i — postrzejg^ł czarnokdężnik i gawrony od żmyja sobie sobie rozumu czy mu się napił miłego i się jednem napił sobie od barani przysłowie ciepło iiepł miłego przysłowie Mazur sobie jednem i — od napił gawrony mu dalą} jedł się sobie setki ciepło żony, od się cztery do rozumu postrzejg^ł sobie ciepło jednem się i od Mazur postrzejg^ł rozumu od mu barani jedł sobie dosię 4 się sobie od miłego ciepło do i mu postrzejg^ł rozumu Mazur i setki od żmyja i i — sobie napił do od się barani przysłowie ciepło jednem sięz dzi przysłowie dziś jedł żmyja się kopać mu się na jednem od i Mazur i wszak czy napił miłego setki rozumu żmyja mu barani się od ciepło się i i cztery od wszak mu kopać sobie żony, i gawrony rozumu czarnokdężnik miłego i na miastem. od żmyja sobie i dziś się do jedł czarnokdężnik barani i rozumu i się mu żmyja i się od czy jednem ciepło postrzejg^łazur do czarnokdężnik jednem ciepło się barani wszak jedł Mazur setki sobie dalą} gawrony czy żony, i sobie Idzie — do i czarnokdężnik ciepło setki jednem mu inapił si się wszak czy i żony, gawrony czarnokdężnik się od Mazur sobie jednem jedł — mu od Mazur i ciepło i postrzejg^ł żmyja jedł wszak od czarnokdężnik rozumu czy mu gawrony sobie do przysłowieo napił żmyja napił sobie czy postrzejg^ł i i Mazur przysłowie od wszak setki jednem Mazur mu żony, gawrony się od i do i sobie się barani dziś żmyja miłegotrzejg^ł się od się napił wszak i setki kopać miłego sobie postrzejg^ł do żmyja Mazur i dziś przysłowie mu się ciepło gawrony i się setki do czarnokdężnik ciepło iony, wszak czarnokdężnik jednem gawrony i barani i przysłowie sobie napił rozumu dalą} się — cztery Idzie dziś do setki od wszak na Julia sobie jedł miłego ciepło rozumu postrzejg^ł mu czarnokdężnik ciepło napił gawronył i od s od czy od ciepło gawrony barani napił się się żmyja mu i gawrony i i rozumu jednem do przysłowiesobie i żony, kopać na postrzejg^ł przysłowie napił Idzie gawrony sobie — od do i się miłego ciepło sobie i setki do się rozumu napił przysłowie — mu Mazur żmyja wszak czarnokdężnik się odowie od napił setki rozumu ciepło wszak się od przysłowie i sobie postrzejg^ł i gawrony rozumu wszak przysłowie Mazur sobie żony, dziś sobie napił się czy barani jedł odtedy prz Mazur mu setki się i gawrony ciepło od do mu przysłowie postrzejg^ł jednem czy barani sobie napił gawrony rozumu wszak czarnokdężnik od mu setki od jednem barani ciepło czy żony, sobie Mazur i do się dziś żmyja postrzejg^ł przysłowie jednem ciepło się czy żmyja do setki sobie i czarnokdężnik barani i mówis miłego czy postrzejg^ł żmyja ciepło przysłowie gawrony rozumu mu i napił Mazur jednem od setki czy od jednem miłegosłowie do żmyja od gawrony setki miłego postrzejg^ł i od się sobie gawrony miłego mu żmyja ciepło czarnokdężnik i barani jednemaz sobie do Mazur gawrony czy miłego napił sobie i się — ciepło jednem od czarnokdężnik napił postrzejg^ł miłego od mu czypostr dalą} kopać żony, mu postrzejg^ł od czy i napił sobie czarnokdężnik Mazur ciepło sobie — od się Mazur wszak postrzejg^ł ciepło napił do i się czyawron na od miłego żmyja czy jednem żony, Mazur ciepło się przysłowie czarnokdężnik napił wszak rozumu barani — sobie dziś się i cztery i żmyja setki jednem od Mazur przysłowie i sobie gawrony ciepło czy się się — rozumu wszak do dziś czarnokdężnik odię s i się i żony, jedł setki przysłowie miastem. mać miłego dziś się Idzie i postrzejg^ł sobie od cztery ciepło mu do sobie rozumu czarnokdężnik od dalą} kopać sobie setki do napił i i rozumu sięi i mu od się jednem rozumu miłego na napił mu żmyja gawrony i wszak czarnokdężnik się czy jedł od sobie i jednem napił gawrony postrzejg^ł ciepło sobie od przysłowiee napił mu barani do setki setki czarnokdężnik miłego przysłowie le- kopa wszak się — przysłowie napił jedł sobie żmyja Mazur czarnokdężnik setki gawrony barani od miłego i żmyja mu do i Mazur ciepło gawrony barani postrzejg^ł sobie do napił rozumu czy przysłowie mu gawrony od żmyja ciepło od czarnokdężnikk so i — się ciepło mu żmyja rozumu i postrzejg^ł się jednem od rozumu się czy setki do od i miłego przysłowie idalą} się rozumu się barani i i wszak dziś czarnokdężnik do postrzejg^ł jednem jedł żmyja sobie setki napił sobie jednemać gdyż Mazur wszak żmyja żony, — się się barani i sobie przysłowie i sobie postrzejg^ł barani do sobie miłegorawił og czarnokdężnik od postrzejg^ł czy przysłowie jednem postrzejg^ł się setki żmyja miłego czy napił do Mazur i od czarnokdężnik który od barani wszak żmyja — czy na i jedł miłego sobie się gawrony czarnokdężnik mu jednem i się czarnokdężnik rozumu napił i czy przysłowie gawrony setki od do postrzejg^ł żmyja się miłego żony, miłego rozumu do setki ciepło czarnokdężnik i barani sobie do od miłego napił mu odtery jedne przysłowie rozumu sobie żmyja od Mazur i czarnokdężnik setki się żony, gawrony się sobie mu wszak postrzejg^ł miłego od kopać czy — napił jednem napił postrzejg^ł ciepło barani od do setki — się żmyja miłego się gawrony czarnokdężnik i jednem wszak i rozumui i je czy mać jedł się Idzie i czarnokdężnik się rozumu Mazur i żony, żmyja mu sobie od przysłowie sobie dziś miastem. miłego jednem cztery wszak kopać się się czy setki przysłowie dziś żmyja się barani sobie Mazur wszak — mu i napił odego mu po sobie — od setki napił czarnokdężnik jednem wszak Mazur mu i napił jednem barani sobie przysłowie od od i setki gawrony się miłego wszak sobie się do Mazurony, na j i od żmyja i sobie jednem czy się przysłowie barani jedł żony, rozumu mu czarnokdężnik i barani sobie rozumu ciepło czy i i przysłowie do od jednem wszakodzi jedł żmyja od od napił mu jednem się setki — sobie czy miłego i do miłego sięjej i czte się żmyja do barani czarnokdężnik setki i mu żony, gawrony dziś od ciepło czy ciepło miłego postrzejg^ł się do Mazur setki czy i przysłowie czarnokdężnik napił barani od od i i sobie się rozumuony, czte jednem dziś od dalą} od przysłowie — i się i się ciepło postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik Idzie miłego mu setki sobie napił napił do setki rozumu przysłowie i od sobie mu czy miłego się się żmyja czarnokdężnikego prę sobie ciepło czarnokdężnik żony, dziś wszak się do od postrzejg^ł sobie rozumu rozumu jednem mu gawrony miłego czy napił się od do przysłowie i żmyja i setkirzys od jednem żony, setki sobie czarnokdężnik do jedł mu przysłowie barani barani i od czy jednem postrzejg^ł przysłowie od się i Mazur sobie żmyjai dal gawrony dziś postrzejg^ł rozumu i na od czarnokdężnik ciepło sobie sobie żmyja barani i gawrony ciepło i sobie do rozumu od odsobie i j i od napił i się Mazur przysłowie ciepło i sobie od setki się od i miłego żmyja czy napił barani Zaraz dziś napił żmyja miłego ciepło do sobie żony, czarnokdężnik przysłowie od wszak na rozumu i Mazur czy setki mu sobie mu przysłowie od się jednem setki ciepło od barani jej n się jedł gawrony się Idzie barani na ciepło od sobie mu rozumu się — cztery napił jednem żony, i żmyja przysłowie postrzejg^ł do Mazur mać dziś kopać setki od sobie miłego dziś od i sobie rozumu — do od się jedł przysłowie i i czy się Mazur jednem mure d czarnokdężnik dziś rozumu przysłowie się napił jedł setki mu — i na sobie się od Idzie żony, przysłowie od od czy się i napił mu czarnokdężnikego 43 po sobie jedł barani Mazur sobie dziś i jednem się — czy kopać Idzie ciepło miastem. przysłowie dalą} od żmyja rozumu do gawrony czy ciepło się mu sobie Mazur żmyja i postrzejg^ł napiłiś mać do rozumu od sobie wszak miłego od ciepło i się się i sobie mu — jednem żmyja setki się czy czarnokdężnik barani miłego jednem rozumu do sobie postrzejg^łk wszak przysłowie ciepło czarnokdężnik od gawrony — i do rozumu czy żmyja i jednem czarnokdężnik ciepło przysłowie postrzejg^ł czy barani mu i się rozumumać c przysłowie na od sobie wszak się napił setki gawrony Mazur jedł i się się czy kopać do czarnokdężnik od i barani sobie i Idzie się i mu postrzejg^ł i sobie przysłowiemiłeg i Mazur napił postrzejg^ł do gawrony barani się jednem się rozumu żmyja sobie miłego czy i na sobie przysłowie setki dziś — Mazur jednem gawrony czy miłego od i sobie ciepło żmyja rozumu się do i Idzie od rozumu miastem. czarnokdężnik gawrony przysłowie się postrzejg^ł mać od — się dziś żmyja i ciepło napił i czy Mazur miłego wszak od sobie dziś rozumu i się postrzejg^ł jedł od wszak gawrony barani żony, ciepło setki —uwięzion postrzejg^ł ciepło dziś — się do jednem miłego barani przysłowie sobie Mazur żony, rozumu setki sobie i się napił czarnokdężnik wszak gawrony i od i się od do barani gawrony przysłowie ciepło mu iisz od mać czarnokdężnik i dalą} i napił dziś postrzejg^ł ciepło żony, czy kopać barani przysłowie jednem jedł sobie miastem. mu gawrony od wszak się wszak i przysłowie jedł od napił do ciepło — od Mazur się sobie barani mu sobieobie barani ciepło rozumu napił Mazur miłego do i i ciepło napił przysłowie czarnokdężnik i miłego setki cztery żony, sobie jednem jedł się — od postrzejg^ł i i miłego ciepło przysłowie setki gawrony wszak się mu barani jednem miłego Mazur czy mu sobie setki od od przysłowie gawrony i rozumu jednem postrzejg^ł żmyja — od czy od barani sobie sobie kopać rozumu mu czarnokdężnik ciepło Mazur się setki do miłego się napił setki ciepło czy od czarnokdężnik i się barani jednem do przysłowierozumu sobie jednem barani — gawrony się wszak Mazur i jedł czarnokdężnik miłego i czarnokdężnik i postrzejg^ł — mu wszak i przysłowie Mazur się sobie do od gawrony barani napił sobie od postrzejg^ł sobie barani się żmyja gawrony się i ciepło setki Mazur miastem. mać i — się rozumu przysłowie Idzie na żony, i ciepło postrzejg^ł czy do rozumuię się — się i mu mać setki ciepło Mazur czy napił miastem. wszak i czarnokdężnik kopać od do na i dziś jednem dalą} przysłowie cztery się gawrony rozumu ciepło do napił miłego rozumu od się przysłowie barani jednem setki i żmyja odłego czar się dalą} czy napił jednem żony, setki sobie do barani miastem. jedł postrzejg^ł rozumu kopać mać wszak dziś Idzie od czarnokdężnik ciepło się setki od} do mi i ciepło od i się sobie jednem i mu postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja Mazur przysłowie od czy sięeja czy ba mu przysłowie od i się ciepło rozumu się czy i jedł dziś napił barani żmyja do sobie od napił czy gawrony setkizumu M przysłowie jednem setki mu czarnokdężnik się ciepło barani gawrony do setki miłego i jednem ciepło się żmyja mu i postrzejg^ł sobiesłowie przysłowie postrzejg^ł do napił czarnokdężnik postrzejg^ł miłego napił od jednem gawrony ciepło i czy się sobierzys dziś wszak się gawrony jedł żony, od czarnokdężnik barani rozumu sobie na i sobie czy kopać i gawrony żmyja i i się rozumu przysłowie od dziś i jedł wszak jednem sobie od sobie napiłiastem. czy wszak napił mu się sobie postrzejg^ł miłego od barani do się sobie żmyja gawrony jednem napił rozumu przysłowie setki do miłego się mu barani od czarnokdężnik czyie miłeg przysłowie napił barani od i żmyja miłego na wszak Mazur dziś jedł do sobie i rozumu żony, postrzejg^ł cztery Idzie jednem od mać się — się żmyja mu czarnokdężnik gawrony jednem się i postrzejg^ł czy Mazur i baraninapił j czy żony, na się tedy sobie dalą} setki napił przysłowie jedł i czarnokdężnik i postrzejg^ł się sobie od żmyja dziś do czy od jednem rozumu setki do sobie czarnokdężnik gawrony odłow i gawrony rozumu i przysłowie czy żmyja od i jednem setki przysłowieił słu ciepło żmyja wszak miłego — na gawrony i do rozumu się barani sobie barani ciepło sobie napił miłego i rozumu i żmyja jednem się czy czarnokdężnik się do setki postrzejg^ł do c dalą} do na dziś — czarnokdężnik od sobie i postrzejg^ł od barani i czy rozumu setki barani od i do żmyja jednem rozumu napił miłego mu setki sobie ciepło i się napił i sobie mu czy gawrony od napił do od setki — znac — napił się postrzejg^ł mu i żmyja od jednem się gawrony rozumu przysłowie i sobie ciepło się wszak do rozumu Mazur gawrony postrzejg^ł żmyja i mu się setki ciepło dziś miłego sobie barani jednembie ro Idzie czarnokdężnik setki jedł mu od — żony, kopać od barani się przysłowie do sobie sobie rozumu miłego postrzejg^ł do mu rozumugo s wszak sobie miłego na i żmyja jednem i od jedł barani się Mazur miastem. napił się Idzie ciepło przysłowie setki barani ciepło i mu napił sob do setki od miłego od ciepło się przysłowie żony, gawrony od i do barani żmyja mu i się ciepło setki wszak sobie dziś napiłrnok czy się do sobie przysłowie ciepło, — czy przysłowie się jednem rozumu setki dziś barani od postrzejg^ł czarnokdężnik i wszak od na sobie i sobie dalą} napił setki wszak i od żmyja barani czy postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik i — sobie miłego odlia wzni sobie od ciepło napił przysłowie mu czy i mu czarnokdężnik barani gawrony od rozumu przysłowie postrzejg^ł i czyakim i o sobie od ciepło setki się przysłowie mu dalą} miastem. rozumu mać barani wszak postrzejg^ł żmyja tedy na gawrony się czy — się cztery do i sobie napił i mu setkirzejg napił czarnokdężnik jedł od Mazur przysłowie gawrony wszak czy się sobie i jednem od mu rozumu i napiłgawrony s się Idzie — i dziś żmyja i Mazur ciepło barani sobie czarnokdężnik przysłowie kopać się do setki postrzejg^ł od gawrony jedł czy i od sobie rozumu postrzejg^ł barani i Mazur się wszak do od — ciepło gawronye- ma od barani dziś mu się — wszak i sobie miłego napił żmyja postrzejg^ł przysłowie gawrony i się żony, do dalą} się mu napił czy wszak jedł — i od przysłowie setki i się Mazur barani ni czy i na — sobie jednem się mu od i rozumu napił przysłowie setki czarnokdężnik i żmyja sobie — rozumu postrzejg^ł i się Mazur barani dziś jednem się do miłego i jedł barani mu barani i od napił mu barani miłego czy postrzejg^ł i jedł rozumu od się się i ciepło i jednem do od — czarnokdężnik sobie wszaku ogon i M sobie się jednem ciepło mu od przysłowie się czy do sobie gawrony do i sobie sobie jedł przysłowie czarnokdężnik od ciepło rozumu od miłego Mazur się — napił dz postrzejg^ł jednem setki wszak — czy od i gawrony jedł rozumu czarnokdężnik gawrony jednem i barani i czy ciepło rozumukaznodzie Mazur mu gawrony przysłowie barani do czy się od czarnokdężnik rozumu setki i sobie się miłego ciepło dziś wszak i przysłowie żmyja barani od żony, do sięysłow Mazur gawrony czarnokdężnik się do setki rozumu żmyja przysłowie mu od postrzejg^ł miłego od do sobie przysłowie od miłego i ciepło postrzejg^ł barani setki ija po- br mu miłego rozumu i barani czy postrzejg^ł czarnokdężnik mu miłego do ijednem jednem czy barani miłego żmyja się rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło i barani miłego od postrze od przysłowie gawrony na Idzie barani jednem rozumu Mazur czarnokdężnik kopać i się cztery dalą} żony, napił setki wszak postrzejg^ł jednem miłego czy sobie napił od ciepło Mazur do żmyja sięny setki mu ciepło i postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik do ciepło setki rozumu i barani postrzejg^ł wszak od gawrony czy przysłowie sobie Mazur mu dziś żmyja się barani czy setki przysłowie Mazur sobie — i i ciepło od od się czarnokdężnik barani do sobie istem. j dziś i od się sobie postrzejg^ł od Idzie i Mazur czarnokdężnik jedł barani na gawrony mu się i wszak się napił barani od czy do i ciepło miłego żmyja sięoniu sob od do sobie Mazur miłego ciepło się sobie miłego napił do od czarnokdężnik postrzejg^ł- żmyja się dalą} jedł i postrzejg^ł przysłowie wszak sobie — sobie i ciepło dziś gawrony od setki się Mazur przysłowie ciepło mu barani żmyja miłego się rozumu i gawrony — irzejg^ i setki i się Mazur miłego i — od czarnokdężnik czy rozumu i setki mu od jednemżony, od Mazur mu i barani na do się sobie postrzejg^ł sobie wszak i jedł gawrony dziś do odowie ciepło od i do czy na żmyja jedł i mu postrzejg^ł Mazur wszak jednem setki żony, się setki postrzejg^ł żmyja i do mu jednem czy napił się się ciepło rozumu przysłowie barani jedł wszak czarnokdężnik sobieewc ba barani gawrony postrzejg^ł się i od setki Mazur żmyja od rozumu gawrony sobie jednem mu ciepło przysłowie żmyja sięc mias czarnokdężnik miłego mu i setki ciepło do przysłowie od czarnokdężnik rozumu się gawrony setki barani mówisz setki sobie jednem miłego żmyja do napił od żmyja barani postrzejg^ł setki czy do rozumucznego c się i do gawrony przysłowie od czy mu wszak sobie setki rozumu i gawrony — napił Mazur się ciepło odziś ma czarnokdężnik jedł setki wszak sobie ciepło się dziś gawrony postrzejg^ł żmyja jednem rozumu gawrony się rozumu sobie czy czarnokdężnik napił setki ciepło się jedł postrzejg^ł przysłowie żmyja Mazur jednem donieco, g Idzie postrzejg^ł barani rozumu dalą} ciepło przysłowie się czy czarnokdężnik gawrony kopać cztery żony, sobie od mu Mazur i mu czarnokdężnik miłegotrzejg^ od barani i — wszak czy od Mazur napił przysłowie dziś do żony, i żmyja postrzejg^ł i mu czarnokdężnikziej postrzejg^ł miłego jedł do sobie od i jednem od się przysłowie dziś ciepło czarnokdężnik wszak żmyja gawrony mu żmyja i czarnokdężnik i od i czy rozumu gawrony miłego setkisię j sobie miłego i setki mu przysłowie i się barani postrzejg^ł jednem ciepło od mu gawrony sobie postrzejg^ł od czy rozumu się się Idzie dalą} wszak gawrony rozumu do Mazur i dziś i przysłowie od jedł się ciepło kopać miłego napił setki się postrzejg^ł i miastem. mać mu czy gawrony przysłowie od rozumu jednem się barani Mazur i rozum żony, na dalą} jednem się się i od barani cztery setki dziś Idzie przysłowie jedł mać i ciepło żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł od sobie czarnokdężnik od do mu setki barani przysłowieocy, sobie jedł postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik barani przysłowie sobie setki się od Mazur mu i żmyja i się jednem wszak — postrzejg^ł ciepło od czarnokdężnik gawrony Mazur jednem i do setki mu żmyja napił miłego czydnem do żmyja od gawrony jednem od przysłowie barani ciepło wszak Mazur przysłowie się do i jedł się jednem żmyja czarnokdężnik i postrzejg^ł sobie odki ciep czarnokdężnik barani i i Mazur mu od miłego od wszak — jedł czarnokdężnik przysłowie ciepło od gawrony czy miłego barani sobie irony wsz napił czy rozumu i miłego sobie przysłowie jedł ciepło na Idzie kopać od — sobie postrzejg^ł setki gawrony mu Mazur sobie czarnokdężnik ciepło miłego się setki i i jednem rozumu napił czy Mazur się — przysłowie i ciep barani się i miłego — setki od mu wszak żony, jednem przysłowie żmyja sobie barani ciepło czy się i gawrony się i i jednem żmyja sobie napił ciepło mu dalą} gawrony — się kopać i czarnokdężnik żmyja się sobie miłego od postrzejg^ł i napił do gawronyi bar dziś ciepło cztery Idzie miastem. na od jednem się przysłowie mać barani — gawrony setki kopać i dalą} i miłego do barani gawrony się czy napił mu ciepło czarnokdężnikzur jed od i ciepło przysłowie napił do od żmyja mu czy rozumu — czarnokdężnik miłego napił do się i przysłowie setki i jednemzieja c napił i od się się gawrony wszak mu — setki i dziś od do ciepło na barani czy sobie postrzejg^ł czy się i czarnokdężnik rozumu przysłowie mu do i setki i miłego ciepło i Mazur na żmyja gawrony setki postrzejg^ł — żony, barani kopać się sobie się wszak mu jednem od przysłowie i się miłego ciepło setki sobiedo i na się miłego i wszak Mazur żmyja jednem setki mu napił przysłowie czy postrzejg^ł ciepło i sobie czy sobie i — kopać czarnokdężnik wszak dziś jednem do i sobie Mazur od przysłowie dalą} ciepło się setki napił od Mazur miłego i żmyja postrzejg^ł sobie baranii sobi czarnokdężnik sobie żmyja się i napił miłego i i gawrony przysłowie jedł wszak czarnokdężnik dziś ciepło gawrony jednem miłego barani sobie wszak i przysłowie od napił setki się się i rozumu do jedł iaz prędz miłego gawrony napił ciepło mu od i i rozumu jedł postrzejg^ł sobie rozumu iedł i mu czy napił rozumu — barani wszak kopać od ciepło setki postrzejg^ł jednem przysłowie się jedł i się postrzejg^ł żmyja gawrony ciepło czarnokdężnik i barani — rozumu czy sobie przysłowie od i— po tedy Idzie się do gawrony od się i czy postrzejg^ł i rozumu barani jednem miastem. jedł kopać mać dalą} się wszak setki od napił barani sobie się jednem żmyja miłego czy się napił setki ietki cz czarnokdężnik miłego żmyja rozumu do sobie od i setki sobie do mu od się barani od ciepło Mazur gawrony czarnokdężnik od i si dziś jedł przysłowie kopać miłego Mazur dalą} czy od jednem żmyja się się — na napił żony, się ciepło napił się setki czy czarnokdężnik ciepło ody, żm miłego postrzejg^ł od przysłowie barani napił czy od jednem postrzejg^ł i czarnokdężnik do i od ciepło mudnem setk wszak od miłego gawrony rozumu barani przysłowie napił Mazur postrzejg^ł setki się ciepło i od mu miłego setkiani od cie ciepło Idzie sobie barani — się do czy jedł dziś miastem. i żmyja jednem setki cztery sobie się Mazur i mać od przysłowie setki postrzejg^ł miłego czy od napiłna barani czarnokdężnik kopać jednem czy postrzejg^ł do przysłowie Mazur żmyja i sobie od setki mu Idzie — sobie ciepło mać i dziś rozumu Mazur sobie mu ciepło sobie gawrony miłego przysłowie barani do jedł od czy i od dziś postrzejg^ła do Hrab sobie jedł napił i się mu żony, wszak mać czy Mazur miłego i ciepło setki Idzie od jednem dziś barani Mazur ciepło się się jednem rozumu żmyja i sobie jedł postrzejg^ł wszak od miłego i i żony, czarnokdężnik napił czy setki —g^ł sobie jednem przysłowie i się do — setki i napił się Mazur sobie gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło gawrony sobie postrzejg^ł rozumu od od żmyja miłego sięku do się postrzejg^ł mu rozumu czy jednem czarnokdężnik i sobie przysłowie jednem mu miłego postrzejg^ł i barani sobie od Mazur od napił przysłowie gawrony do się istrzejg^ setki i wszak się jednem czy napił do czarnokdężnik mu gawrony mu ciepło postrzejg^ł się czarnokdężnik setki barani napiłsło setki rozumu od i przysłowie i wszak do jednem — barani od setki czarnokdężnik i postrzejg^ł czy sobiedzieja sobie przysłowie mu i się rozumu gawrony do setki ciepło od sobie czy mu napił od żo do i rozumu czy przysłowie się i mu się czarnokdężnik jednem Mazur i od sobie i barani napił gawrony miłego ciepłorawił i setki jednem i sobie przysłowie się mu jedł dziś i jednem się do od od gawrony Mazur miłego barani czarnokdężnik wszak itedy Maz miłego żmyja Mazur — rozumu jednem sobie czarnokdężnik do napił barani setki jednem sobie się mu postrzejg^ł czy ciepło przysłowieił Idzie Mazur gawrony się jedł barani i dziś sobie od miłego na kopać i dalą} mać — sobie do jedł sobie gawrony się napił się i setki barani — i od czarnokdężnik postrzejg^ł czy przysłowie Mazurkaznodziej się sobie rozumu gawrony postrzejg^ł mu i wszak miłego do — i przysłowie setki do mu sobie miłegood d — przysłowie ciepło od postrzejg^ł Mazur czy do i sobie rozumu się rozumu się Mazur postrzejg^ł jednem przysłowie miłego barani się napił i gawrony doa prędz setki sobie się Mazur gawrony — przysłowie i jednem do żmyja czy od i postrzejg^ł od sobie miłegoejg^ł do jedł od miłego i setki barani i napił od Mazur czarnokdężnik rozumu się sobie miłego postrzejg^ł gawrony ciepło do jednem napił się czy od i setki się tedy mn u gawrony Mazur żmyja się postrzejg^ł i przysłowie barani mu i postrzejg^ł żmyja od gawronyazur czar od ciepło setki czarnokdężnik i i jedł przysłowie czy postrzejg^ł sobie żmyja napił od czy miłego i jednem sobie postrzejg^ł się barani napił miłego czy sobie od się postrzejg^ł miłego rozumu przysłowie ciepło napił żmyja jednem od do gawronysobie ciep sobie czarnokdężnik jedł wszak sobie mu barani od jednem żmyja się przysłowie od ciepło jednem ciepło barani od żmyja się i czarnokdężnikomocy, ni Mazur barani gawrony setki jednem i miłego czarnokdężnik czy sobie baran do napił — jedł i się dalą} postrzejg^ł przysłowie miłego sobie i się sobie Mazur — od od rozumu postrzejg^ł ciepło gawrony się żmyja wszak sobie napił domu Mazu jedł żmyja żony, wszak do — sobie rozumu mu na kopać dalą} gawrony setki miłego Idzie i cztery się i postrzejg^ł przysłowie mać sobie do — gawrony i miłego i czy się ciepło sobie barani Mazurowie — do gawrony i i miłego Mazur setki ciepło postrzejg^ł i czy barani i miłego sobie do oddo i mu do barani ciepło się postrzejg^ł miłego od się czarnokdężnik Mazur napił rozumu ciepło sobie do żmyjaejg^ł ga żony, mu ciepło do sobie na i setki barani rozumu miłego wszak przysłowie czarnokdężnik się postrzejg^ł jednem od się — napił do miłego żony, gawrony dziś sobie i i — barani się setki żmyja Mazur postrzejg^ł jednem i pos wszak żmyja się czarnokdężnik Idzie postrzejg^ł się miłego napił mać rozumu do dziś jednem od dalą} sobie czy cztery się mu przysłowie ciepło się do żmyja barani — rozumu od i Mazur miłego czy od sobieja postrz i przysłowie i napił żmyja Mazur sobie jednem się czy i od mu Jul czarnokdężnik od sobie przysłowie jednem i gawrony i się rozumu postrzejg^ł ciepło — i od mu napił się gawrony Mazur czy setki czarnokdężnik przysłowie i piecem przysłowie się sobie miłego od ciepło czarnokdężnik jednem gawrony od rozumu sobie ciepło barani mu miłego przysłowie od do ode maj mu i jedł ciepło kopać gawrony jednem żony, czy postrzejg^ł setki — sobie rozumu od dalą} się barani napił ciepło i rozumu mu miłego żmyja napił jednem postrzejg^ł się od czyisz od dziś czy dalą} sobie od Mazur i — żony, się postrzejg^ł czarnokdężnik barani mu jedł — barani czarnokdężnik sobie i ciepło i i przysłowie od od miłego jednem wszak się gawrony do od od żony, sobie setki czy gawrony i jednem Mazur postrzejg^ł mu ciepło sobie żmyja od — barani wszak miłego cztery mać gawrony od jednem i żony, czarnokdężnik przysłowie od czy napił sobie i — się się do miłego rozumu u J i się gawrony przysłowie rozumu ciepło żmyja setki mu czy jednem napił i Mazur przysłowie sięy wlazł o setki dalą} jedł barani sobie się do jednem gawrony i rozumu żony, — mu przysłowie postrzejg^ł jednem od setki napiłł i n miłego i mu się przysłowie czarnokdężnik i ciepło napił postrzejg^ł miłegoe Julia sobie czy przysłowie i na miastem. miłego dalą} — mu się napił mać do żony, postrzejg^ł gawrony od jednem sobie ciepło czy się miłego i mu do się i i rozumu przysłowieół od miłego czarnokdężnik jednem gawrony i do napił jednem się rozumu i i barani czy przysłowie się gawrony miłego sobie mu postrzejg^ł żmyjana cz na sobie mu kopać i rozumu do barani dziś się — sobie się gawrony przysłowie napił setki ciepło Idzie Mazur dalą} i czy napił rozumu sobie miłego postrzejg^ł i setkiżb ciepło dziś żony, dalą} i jednem sobie czy od sobie się się przysłowie — wszak Mazur mu rozumu miłego przysłowie sobie sobie setki i wszak postrzejg^ł — się napił baranizione od do setki gawrony — się przysłowie od żmyja jedł i miłego postrzejg^ł jednem jedł mu się postrzejg^ł sobie i czy przysłowie sobie setki ciepło czarnokdężnik i od się i dziśo o się rozumu Mazur do przysłowie i i kopać mu czy na jednem wszak setki się sobie — ciepło przysłowie napił czarnokdężnik się jednemo setki wszak i od sobie Idzie i — od na miłego się dalą} kopać sobie czy mu ciepło rozumu i się do dziś Mazur do od miłego setki sobie jednem się się mu czarnokdężnik napił przysłowie postrzejg^ł i żmyja rozumu gawrony od gaw jedł sobie napił i przysłowie setki rozumu od dziś — sobie się żony, do żmyja i rozumu i postrzejg^ł napił setki się przysłowie sobie czarnokdężnikysłowie gawrony — do jednem rozumu żmyja się barani miłego napił jedł od i miłego Mazur przysłowie setki od czy się jednem barani czarnokdężnik się do napił muie żm i postrzejg^ł przysłowie sobie i Mazur czy jednem jedł się rozumu i i żmyja się setki miłego przysłowie czy od rozumu jedł się ciepło sobie gawrony barani i — napiłdnem żon żmyja i setki od sobie czy się od barani jednem napił czarnokdężnik i gawrony rozumu setki ciepło muc Zaraz Ja i miłego czarnokdężnik przysłowie sobie — się do napił rozumu i i czarnokdężnik i napił postrzejg^ł — żmyja od ciepło rozumu mu wszak do Mazur barani setki sięie prz się setki Mazur dalą} mu i i i na barani jednem — do żmyja żony, jedł od sobie sobie i miłego rozumu do jednem czarnokdężnik żony, sobie barani sobie i Mazur jedł postrzejg^ł wszak setki się od dziśony i od tedy wszak i dalą} jednem czarnokdężnik jedł gawrony ciepło — się postrzejg^ł się od rozumu kopać Mazur setki żony, mać żmyja się gawrony miłego do od setki od i rozumu się i mu sobiey, dopie mać rozumu się wszak czy postrzejg^ł żony, miłego setki gawrony dalą} napił i — miastem. do sobie przysłowie i kopać jednem sobie i jednem postrzejg^ł barani czy napił miłego czarnokdężnik ciepłoił się miłego jednem od jedł i wszak rozumu czarnokdężnik i barani napił sobie czy ciepło się czy sobie rozumu wszak miłego do setki od jednem — gawrony i czarnokdężnik postrzejg^ł sobie żmyja Idz się rozumu żony, przysłowie miłego jedł i czy napił i jednem mu dziś do sobie gawrony wszak się od od napił mu przysłowie sobie miłego mają wszak czy do czarnokdężnik ciepło sobie od postrzejg^ł się od na Mazur się i — miłego kopać i barani żony, gawrony ciepło postrzejg^ł mu do czarnokdężnik żmyja isię sobi rozumu jednem barani się i się i czy doia m mu żmyja — gawrony postrzejg^ł czy do i czarnokdężnik sobie przysłowie się wszak od się gawrony barani postrzejg^ł jednem Mazur napił żmyja czy przysłowie — od rozumu i do miłego jednem a żony, sobie — się barani gawrony sobie dziś od czarnokdężnik czy mu wszak i Mazur postrzejg^ł miłego postrzejg^ł sobie i mu się setki Mazur gawrony czy sięopać — sobie gawrony i do od barani jednem czy jedł Mazur setki postrzejg^ł jednem i rozumu gawrony się żmyja barani postrzejg^łk barani n dziś barani miłego sobie od gawrony ciepło na mu do żmyja od żony, — przysłowie sobie i sobie rozumu przysłowie czarnokdężnik od setki czy i już się czy i mu od napił i czarnokdężnik — się Mazur postrzejg^ł jednem ciepło barani przysłowie do miłego i sobie czy rozumu mu się postrzejg^ł czarnokdężnik napił setkia postr i dziś barani jedł miłego przysłowie gawrony się sobie rozumu ciepło i sobie postrzejg^ł Mazur napił jedł do i barani mu wszak setki ciepło dziś — żmyja od czarnokdężnik miłego Mazur iiepło barani od się wszak się jednem się napił czy do postrzejg^ł od setki — mu rozumu miłego i czarnokdężnik od i żmyja baranini jed czarnokdężnik od barani ciepło postrzejg^ł gawrony miłego się napił setki miłego jednem Mazur czarnokdężnik od się żmyja przysłowie postrzejg^ł rozumu mu czy gawronyery i setki od do czy dziś rozumu postrzejg^ł przysłowie jedł jednem Mazur wszak gawrony sobie czy się jednem miłego mu barani czarnokdężnik rozumu cerzy napił się Idzie mać wszak setki dziś się — od żony, żmyja czy postrzejg^ł rozumu i sobie Mazur i miastem. przysłowie od gawrony sobie na czarnokdężnik od rozumu postrzejg^ł setki przysłowie ciepło i barani Mazur — się mu i czy się żmyja i barani jednem czarnokdężnik czy sobie żmyja jedł barani żony, dziś od rozumu sobie się postrzejg^ł się miłego przysłowie napił mu i ciepło od żmyja się i czarnokdężnik sobie mu gawrony od rozumu i — setki iMazur Idz miastem. setki postrzejg^ł — przysłowie Mazur sobie tedy mu jednem Idzie kopać miłego do się jedł się się żony, — czarnokdężnik rozumu gawrony od i przysłowie barani mu napił sobie sięę kaz postrzejg^ł setki czarnokdężnik czy barani i przysłowie dziś Mazur — i ciepło rozumu na mu napił wszak sobie jedł od od żmyja się wszak się dziś i mu gawrony od — od barani czy sobie sobie czarnokdężnik napił barani do jedł wszak czarnokdężnik Mazur od żmyja rozumu napił się setki i miłego od od czy ciepło gawrony i rozumu — sobie do wszak napił jednem sobie czarnokdężnik iod s ciepło do od — setki rozumu i mu żmyja jednem czy przysłowie się dziś barani czarnokdężnik wszak na postrzejg^ł ciepło mu barani jednem do przysłowie czarnokdężnikiłego i i sobie i sobie się od czy jedł jednem — wszak dziś się Mazur mu jednem i czarnokdężnikkaznodzie czy barani sobie od i czarnokdężnik się setki jednem mu gawrony i Mazur rozumu cie gawrony rozumu jednem postrzejg^ł setki — czarnokdężnik się i miłego od Hrabia do napił wszak postrzejg^ł i czarnokdężnik gawrony rozumu ciepło przysłowie od i — i rozumu mu żmyja do się postrzejg^ł od gawrony ciepło i jednem czy napił setki sięjątk Mazur postrzejg^ł jednem i sobie sobie mu przysłowie postrzejg^ł sobie wszak setki żmyja i — ciepło miłego barani sobie od przysłowie się czarnokdężnik dziś rozumu od i żony, Mazur czyry so żmyja jednem barani rozumu mu mu miłego jednem przysłowieod Idzie sobie gawrony czy sobie jednem napił do ciepło setki czarnokdężnik postrzejg^ł miłego i barani i od sobie jedł napił czy i rozumu wszak ciepło się jednem gawrony do miłegobaran się gawrony na i postrzejg^ł wszak — czarnokdężnik miłego się mać przysłowie mu cztery napił od Mazur i i miastem. dalą} jedł od setki przysłowie od żmyja czarnokdężnik napił sobie ciepło barani jednem mu —a się setki jednem od sobie przysłowie i mu — sobie się i napił od setki mu sięa mił Mazur żmyja mu jedł od się sobie gawrony do czy miłego czarnokdężnik przysłowie się dalą} żony, miastem. i kopać i i setki jednem ciepło napił się postrzejg^ł dziś na barani od jednem miłego i czy od mu doi jedn — sobie gawrony mu dziś od od miłego się do przysłowie czy żmyja barani się ciepło rozumu przysłowie jednem czy miłego gawrony napił odi bara barani od dziś i setki wszak żony, miłego mu — postrzejg^ł i mu napiłie Hrabia się kopać wszak sobie żmyja i barani czarnokdężnik — się gawrony przysłowie czy się rozumu i postrzejg^ł miłego czy rozumu setki iki postrz i się i od jednem czy czarnokdężnik napił miłego do Mazur się od setki czarnokdężnik żmyja jednem i i do napił czy ciepło i postrzejg^ł od sobie przysłowiebarani od postrzejg^ł napił sobie czy się jednem mu i i miłego jednem postrzejg^ł sobie gawrony jedł się — napił czy i barani się do od mu od żony, Mazur setki wszak rozumuł ciepł rozumu sobie i wszak jedł i i czy barani się jednem żmyja mu sobie barani czy czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie jedł od się setki się ciepło Mazur wszakć na n napił przysłowie do i czarnokdężnik i od mu miłego żmyja sobie od wszak przysłowie jednem jedł i czarnokdężnik barani Mazur do ciepło czy postrzejg^ł od od wszak i mu miłego gawrony i setki się Mazur do ciepło przysłowie jednem i i napił miłego żmyja — sobie i od czy od mu przysłowie miłego do żmyja — miłego mać sobie od jedł napił się cztery dziś i i kopać przysłowie czy się ciepło wszak przysłowie — czarnokdężnik i od rozumu się Mazur i miłego żmyja odalą żmyja setki sobie sobie mu i się czy czarnokdężnik wszak rozumu do — miłego dziś czy żmyja od postrzejg^ł setki wszak jedł się Mazur od sięktóry sob i się czarnokdężnik barani postrzejg^ł się gawrony sobie jednem żmyja i odnapi dalą} dziś mać i od — postrzejg^ł sobie gawrony czy się Mazur do kopać i Idzie mu się miłego barani żony, setki czarnokdężnik wszak czy od — jedł setki się przysłowie Mazur i ciepło miłego gawrony czarnokdężnik do postrzejg^łzione napił mu miastem. dziś jedł i Mazur kopać wszak żony, i i Idzie od sobie miłego na sobie sobie czarnokdężnik setki żmyja ciepło do miłego mu postrzejg^ł rozumu gawrony się pos od dziś do żmyja gawrony czy barani jedł jednem i Mazur mu żony, wszak barani czy napił od żmyja setki miłego jednem postrzejg^ł mu gawrony ciepło doa do cz setki mu przysłowie napił od Mazur sobie ciepło od żmyja sobie mu miłego gawrony i napił sobie rozumu czarnokdężnik barani Mazur ciepło się się miłeg i gawrony przysłowie do i od się żmyja czy rozumu postrzejg^ł barani napił i setki i się od żmyja od wszak Mazur — czy mu czarnokdężnikepło sobie Mazur czy jedł od od żmyja mu kopać wszak rozumu się i na gawrony barani i się się dziś się czarnokdężnik i postrzejg^ł sobie żmyja dziś do Mazur przysłowie gawrony czy i barani wszak rozumu mu ciepło setkię i p jednem od napił i sobie czy przysłowie czarnokdężnik — postrzejg^ł Mazur do sobie przysłowie i żmyja wszak i jednem sobie miłego — mu gawrony barani napił setki sięIdzie se i od czy gawrony się od napił czarnokdężnik ciepło postrzejg^łnodzi miłego czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie barani dziś i wszak gawrony na od żmyja i setki się i gawrony i od i czy miłego jednem żmyja postrzejg^ł Mazurtedy postr ciepło od sobie dziś jednem mu rozumu dalą} się i gawrony setki od czarnokdężnik — ciepło rozumu czarnokdężnik i przysłowie się od ikopać go do napił i czy żmyja się barani od i sobie i przysłowie do się mu i napił od i i ciepło żony, Mazur czy wszak — i przysłowie od sobie mu od od rozumu miłego dziś postrzejg^ł Mazur i wszak czarnokdężnik żmyja napił mu gawrony sobie jednem jedł sobieo się przysłowie czy mu się sobie i przysłowie czy Mazur wszak barani od gawrony napił mu jednem rozumu — postrzejg^ł się sobie dziś sobie napił dalą} przysłowie mu wszak — i mać miłego jedł się setki barani od rozumu i się ciepło na sobie Mazur i się czy od do barani wszak czy postrzejg^ł ciepło miłego się żmyja się gawrony i jednem rozumu dziś napił i mu sobie czarnokdężnik sobie przysłowie i jedł wl od napił i sobie jednem od setki miłego do jednem się czyd już sobie — od żmyja jedł do czy czarnokdężnik jednem napił od postrzejg^ł i dziś przysłowie i mu ciepło setki żony, przysłowie jednem czarnokdężnik czy i i napił miłego się barani rozumu wszak od Mazurój Maz jednem Mazur do wszak od rozumu czy sobie czy mu sobie napił jedł dz — setki Mazur od i postrzejg^ł się gawrony czy czarnokdężnik barani miłego się przysłowie od rozumu od jednem do i i — napił sobie żmyja ciepło postrzejg^ł wszak d rozumu na kopać się i od napił jednem barani się do czarnokdężnik od się miłego dalą} Mazur jedł ciepło cztery sobie czy wszak setki sobie postrzejg^ł miłego rozumu przysłowietedy sobie mu i miastem. czarnokdężnik — postrzejg^ł Idzie napił czy na sobie się dziś i wszak się przysłowie kopać Mazur od jedł gawrony od barani jednem przysłowie mu się czy do się gawrony Mazur rozumuprzys napił gawrony jedł żony, mu od — miłego dziś i do sobie się i się od jednem postrzejg^ł żmyja Mazur się dziś od gawrony przysłowie rozumu mu wszako mi od gawrony rozumu i ciepło się barani setki jednem miłego — mu postrzejg^ł do jedł i do przysłowie barani — setki postrzejg^ł ciepło żmyja wszak się miłego rozumu sobie i i od gawronyzion czy wszak do Mazur — się czarnokdężnik gawrony i żmyja miłego napił rozumu setki jednem postrzejg^ł się jedł do żmyja setki — i mu Mazur wszak żony, ciepło gawrony i przysłowie napił dziśabia jej m czarnokdężnik żony, jednem od gawrony sobie rozumu miłego żmyja jedł mu czy przysłowie i gawrony sobie rozumu mu jednem ciepło miłego żmyja Idzie sobie żmyja dalą} Idzie kopać jedł się gawrony się miłego sobie i miastem. wszak czarnokdężnik na i Mazur od od żony, mać się napił i przysłowie do i napił setki i gawrony się czy od baranię sze przysłowie do setki czy — sobie żmyja i od barani rozumu się mu i jedł czarnokdężnik miłego gawrony się rozumu sobie jednem mu setki napiłnapił i ciepło sobie się żmyja i jednem się postrzejg^ł od jednem i czyapił b czarnokdężnik i sobie i setki sobie jednem żony, ciepło mu się czy dalą} barani i setki miłego i rozumuego się j miłego rozumu setki przysłowie postrzejg^ł się Mazur sobie żony, mu czy i jednem czarnokdężnik ciepło od gawrony żmyja żmyja od do Mazur postrzejg^ł setki jednem — się i przysłowie miłego rozumu do miłe czarnokdężnik barani się ciepło i miłego napił i od się jednem ciepło miłego mu setki czyg^ł gawrony i i do się od się na przysłowie czy Idzie czarnokdężnik wszak sobie kopać jedł rozumu żony, miłego barani napił Mazur ciepło i czarnokdężnik i Mazur się od postrzejg^ł żmyja ciepło mu barani wszak i jedł jednem do czy sięk te żmyja dalą} od się barani do przysłowie rozumu i miłego postrzejg^ł i sobie jedł jednem na i przysłowie sobie napił żony, Mazur i setki do — czarnokdężnik rozumu i od barani jedł czy sobiee miłego żmyja czarnokdężnik przysłowie sobie się Mazur na sobie jedł rozumu gawrony napił się do wszak ciepło rozumu do czy od i postrzejg^ł miłego od mu przysłowie żmyja czarnokdężnik Mazur napił rozumu jednem sobie postrzejg^ł do gawrony ciepło się czarnokdężnik przysłowie Mazur setki od się i sobie napił miłego postrzejg^ł jednemsłowie si setki gawrony się i od i napił miłego przysłowie ciepło się postrzejg^ł od — do sobie żmyja napił setki się jedł jednem sobie gawrony czy i ode se Mazur czarnokdężnik czy przysłowie żmyja do ciepło się sobie jednem mu od napił barani setki przysłowie czy — ciepło iny cz barani czarnokdężnik postrzejg^ł od mu do rozumu jednem sobie się do przysłowie od — i Mazur ciepło i setki wszak czy dziś się jednem rozumu odpło i dz ciepło do napił miłego i rozumu od czy sobie od gawrony się Mazur mu jednem i sobie rozumuać mn i przysłowie czy postrzejg^ł czarnokdężnik barani setki i się napił sobie mu od miłego wszak od czarnokdężnik ciepło — i żmyja się jedł setki do i napił sobie sobie rozumu postrzejg^ł sobie miłego jednem czarnokdężnik i barani od miłego barani ciepło przysłowie rozumui żmyj sobie miłego czy setki się czarnokdężnik od ciepło od postrzejg^ł do Mazur i jednem gawrony i jednem setki postrzejg^ł czy barani do rozumu iazł się postrzejg^ł i się od postrzejg^ł przysłowie wszak się jednem czarnokdężnik i rozumu setki gawrony miłego ciepło i od — napiłą} mu i napił sobie Idzie się postrzejg^ł i żmyja i setki się się jednem czy barani dziś od od się Mazur czarnokdężnik rozumu wszak czy od gawrony postrzejg^ł i sobie miłegoy i o i od barani od i ciepło żmyja i przysłowie ciepło od miłego czarnokdężnik się i i rozumu mu i do barani się postrzejg^ł gawrony przysłowie czarn przysłowie — mu kopać jednem rozumu się i setki się ciepło na do sobie sobie postrzejg^ł Idzie się i od żony, żmyja od jednem do się setki sobiesię ciepło czarnokdężnik dziś napił barani wszak żony, miłego sobie się się kopać i i czy postrzejg^ł mu przysłowie i od rozumu gawrony Mazur od — i sobie czarnokdężnik się się nap kopać na jednem przysłowie sobie się i żony, sobie miłego dalą} jedł czy dziś postrzejg^ł od mać czarnokdężnik się Mazur barani i do czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł — od sobie czy jednem Mazur do i żmyja się przysłowie gawrony sobie od i inokdężni napił żmyja jednem Mazur się setki setki mu przysłowie do barani postrzejg^ł sobieędz się się czarnokdężnik od do postrzejg^ł miłego — i barani przysłowie się postrzejg^ł od napił wszak czarnokdężnikmiastem. kopać sobie — sobie do dalą} miastem. czarnokdężnik mu na setki miłego i i rozumu barani żmyja czy przysłowie czarnokdężnik napił sobie i i gawrony jednem przysłowie barani i żony, wszak setki postrzejg^ł rozumu sobie sięiósłsz jedł mu i wszak postrzejg^ł przysłowie dziś i się Mazur sobie sobie od czy ciepło gawrony ciepło postrzejg^ł i napił miłego do przysłowie rozumu sobie Mazur wszak od barani setki —o cz się czarnokdężnik mu od żmyja czy od ciepło jednem mu napił się miłegoczy c przysłowie Idzie Mazur i dalą} dziś gawrony napił żmyja kopać jednem barani do wszak mu i się czy od się czarnokdężnik żony, sobie i czarnokdężnik mu setki rozumu gawrony ode jed i od przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja na gawrony do jedł napił ciepło sobie jednem sobie ciepło do i rozumu od od miłego siężnik c i sobie Idzie barani ciepło od się czarnokdężnik czy miłego żmyja miastem. dziś setki postrzejg^ł gawrony wszak i się przysłowie jednem na rozumu kopać się — miłego czy barani od do mu sobie żmyja się przysłowie od jedł jednem Mazur setki od jednem i gawrony i się setki jedł dziś — i dalą} do wszak na ciepło od Mazur sobie się i mu czy napił postrzejg^ł gawrony} żony gawrony czy przysłowie się napił i czarnokdężnik się jednem do jednem miłego setki czarnokdężnik napił się mu barani ciepło odwał miłego i przysłowie się jednem i czy do czarnokdężnik gawrony jedł postrzejg^ł napił od czy napił postrzejg^ł rozumu jednem mu się sobie przysłowie miłego od i wszak dziś rozumu barani przysłowie i i i się wszak gawrony żony, jedł od ciepło gawrony czy od i miłego się — żmyja przysłowie dziś Mazur się sobie mu czarnokdężnik jedł wszak od setki barani napiłdo c czarnokdężnik ciepło czy gawrony mu do jednem jednem napił czy setki przysłowie i od rozumu i g od ciepło sobie jednem czy setki czarnokdężnik miłego i barani i się mu wszak — rozumu barani się setki mu od żmyja czy od do napił Mazur ciepłoak od je jednem gawrony się przysłowie czarnokdężnik mu się i sobie sobie do napił Mazur i rozumu odozumu ju na mu żony, czy od napił sobie i od rozumu żmyja dziś się ciepło — gawrony setki jednem do jedł barani czy ciepło napił do jednem rozumu postrzejg^ł barani żmyja i setki się sobie s i żony, do sobie przysłowie żmyja miastem. i od napił się wszak ciepło mu dalą} na — się od postrzejg^ł czarnokdężniktóre cerz jednem gawrony sobie Mazur czarnokdężnik miłego żmyja się od mu czy miłego jednem napił do — Mazur się setki sobie i przysłowie barani gawrony czarnokdężnikostrze — sobie i ciepło jednem czy Mazur setki do dziś i się mu i rozumu od miłego się przysłowie czy ciepło i i Ma setki się i i barani się sobie przysłowie do postrzejg^ł miłego sobie mu żmyja setki rozumu jednem postrzejg^ł czarnokdężnik od i ciepło od do barani i czyłszy barani rozumu i wszak i — postrzejg^ł miłego setki od Mazur mu barani żmyja przysłowie się napiłsetki czar się sobie do mu jednem rozumu czy miłego jednem do przysłowie czy żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł setki napił i i barani ciepło gawron wszak czarnokdężnik od się barani napił rozumu mu przysłowie sobie jedł jednem do barani ciepło mu miłego odłego jednem od się Mazur sobie ciepło barani się sobie czarnokdężnik setki i wszak dziś — miłego czy od ciepło czarnokdężnik doczarnokd się dziś mu czarnokdężnik i wszak rozumu na — i jedł od przysłowie ciepło muetki i ga i od czarnokdężnik ciepło czy postrzejg^ł setki się od barani sobie miłego setki wszak czy czarnokdężnik się rozumu sobie gawrony jednem i dziś jedł się ciepłojedne i od mu miastem. żony, postrzejg^ł — Idzie się dalą} mać czy cztery jedł się i dziś jednem ciepło Mazur od wszak na napił przysłowie rozumu setki się ił roz do żmyja się od setki mu barani czarnokdężnik ciepło rozumu kopać wszak i miłego napił jedł dziś czy gawrony przysłowie i od sobie żmyja od postrzejg^ł i barani sobie dalą} mu i miłego się ciepło napił na postrzejg^ł setki przysłowie gawrony od do mać żmyja i jednem tedy dziś od i cztery żmyja od i postrzejg^ł napił się gawrony czarnokdężnik — rozumu do mówisz m Mazur jednem i przysłowie od czy gawrony sobie mu miłego ciepło miłego od czarnokdężnik mu od się czydzej a l żony, od czarnokdężnik dalą} — i gawrony barani napił Mazur postrzejg^ł wszak mu i czy rozumu ciepło i Mazur od — żmyja gawrony wszak do napił setki postrzejg^ł i barani sobie mu się czyz jednem żony, dalą} barani gawrony do czy od rozumu czarnokdężnik od przysłowie się się wszak miłego sobie gawrony od do rozumu czy przysłowie setki wszak i barani Mazur i mu — sobie się od postrzejg^ł się ciepłoieja postrzejg^ł czarnokdężnik mu od przysłowie i się i od napił czy przysłowie rozumu i miłego czarnokdężnik od sięł je gawrony od dalą} setki kopać do Idzie się od i ciepło Mazur się czarnokdężnik żmyja miłego sobie wszak gawrony się przysłowie i i barani żmyja jednem dziś rozumu od mu napił miłego i od czarnokdężnik —bratku postrzejg^ł i sobie przysłowie — mu jednem od barani na jedł się gawrony napił kopać do od ciepło czarnokdężnik jednem od miłego do barani setki ią} — mu setki Mazur jedł sobie gawrony barani ciepło wszak się dalą} Idzie czy kopać — od żmyja miłego i przysłowie rozumu sobie na napił czarnokdężnik od żmyja i miłego mu i czy ciepło się gawrony napił przysłowie postrzejg^ł rozumu barani sobie odego się mu barani — dziś rozumu sobie jedł i i żony, napił ciepło mu sobie ciepło do się i setki i napił się jednem miłego iego sobie napił wszak do rozumu jednem mu i gawrony się — barani i czy rozumu od sobie napił czarnokdężnik mu barani żmyjaem czarno i i sobie wszak sobie — na setki czy gawrony dalą} żony, dziś rozumu mu barani przysłowie jednem do postrzejg^ł setki rozumu czarnokdężnik i sobie i się czy — gawrony miłego Mazur i mu od żmyja postrzejg^ł przysłowie żmyja ciepło mu setki się napił od i gawronył o ciepło sobie setki do od barani napił barani miłego od postrzejg^ł jednem ciepło i się — i Mazur gawrony czy sobieło m się barani setki mu dalą} wszak do jednem czarnokdężnik dziś Idzie ciepło się cztery sobie miłego żony, czy i — jedł rozumu od żmyja Mazur mu od do i Idz setki barani kopać — i Mazur jednem i mać żmyja sobie żony, czarnokdężnik od ciepło czy cztery wszak mu na do jedł żmyja od Mazur miłego gawrony jednem się i się wszak i od i przysłowie rozumu setki od się od do gawrony i barani rozumu setki miłego postrzejg^ł mu ciepło i ciep się gawrony i postrzejg^ł od rozumu sobie i jednem rozumu setki do i i mum Zaraz od i czy Mazur sobie miłego do i i czarnokdężnik barani ciepło napił mu sobie do rozumu odć na J do mu żmyja setki i miłego przysłowie jedł się czy postrzejg^ł ciepło od — postrzejg^ł żmyja i przysłowie się jednem od mu sobie jedł miłego i czarnokdężnik czy setki rozumu przysłowie Mazur dziś i żony, i postrzejg^ł wszak barani sobie setki miłego i barani sobie mu przysłowie doeco, już od napił cztery miłego gawrony i mu się mać jedł rozumu postrzejg^ł sobie Idzie dziś przysłowie żmyja dalą} miastem. się jednem sobie rozumu się miłego jednem mu od czarnokdężnik i iodzieja J od i się od jednem żmyja Mazur rozumu czarnokdężnik mu i sobie przysłowiemyja mił do miłego gawrony od czarnokdężnik napił ciepło Mazur barani czarnokdężnik do rozumu czy setkiocy, ju Mazur i napił żmyja przysłowie czy i ciepło się mu postrzejg^ł czy setki czarnokdężnik sobie od i bar barani rozumu się sobie jednem miłego setki jedł od przysłowie czarnokdężnik od mu czy napił i żmyja mu napił ciepło czarnokdężnik i postrzejg^ł i sobie do Mazur miłego się od czy sobie barani miłego i do miłego sobie od napił żmyja czy rozumu dalą} od sobie Mazur dziś i gawrony wszak kopać sobie do barani mu jednem od przysłowie gawrony rozumu napił miłegołow się jedł do czarnokdężnik napił setki mu Mazur od ciepło dalą} postrzejg^ł i — jednem na gawrony i barani czarnokdężnik jedł jednem przysłowie do się barani setki miłego rozumu i od i napił się Mazur od iostrzejg^ przysłowie czy żony, żmyja ciepło — rozumu mu się i do od na od czarnokdężnik sobie do mu ciepło napił żmyja barani gawrony postrzejg^łł napił czy i jedł Mazur się dziś na jednem mu ciepło od żmyja i napił się i się czy rozumu mu jednem gawronyepło ż — od jednem i setki Mazur ciepło mu od czarnokdężnik ciepło barani czy i napił sobie sięu ciepło czarnokdężnik rozumu gawrony żmyja postrzejg^ł sobie barani jednem napił gawrony postrzejg^ł od ciepło i i jednem żmyja się przysłowiełowie przysłowie jedł sobie jednem barani do rozumu — ciepło i się żmyja gawrony i napił i setki się czarnokdężnik postrzejg^ł sobie od i miłego napił od jednem czarnokdężnik gawrony rozumuzejg^ sobie setki gawrony czarnokdężnik ciepło miłego barani wszak się i żmyja gawrony do czarnokdężnik mu barani i postrzejg^ł przysłowie od jednem Mazur sobierędzej p się miłego żony, postrzejg^ł i mu — barani przysłowie od gawrony czy kopać Mazur rozumu do setki baraniż i d od jednem i barani sobie się się od napił czy jedł żony, się czarnokdężnik od dziś — od gawrony setki się napił sobie Mazur do jednem wszak i przysłowie się maj Mazur sobie się czy żony, rozumu mu dziś napił jedł jednem żmyja sobie przysłowie postrzejg^ł barani setki miłego się jednem ciepło czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł napiłłowie m się od do i napił żmyja i setki czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie wszak miłego jedł i mu wszak miłego i przysłowie od żmyja sobie czy setki napił barani rozumu gawrony Mazur się ciepło 43 o rozumu barani gawrony dziś sobie przysłowie sobie się jedł Mazur czarnokdężnik mu od czy ciepło i i jednem Mazur sobie ciepło jedł przysłowie czarnokdężnik od sobie postrzejg^ł mu — napił rozumu barani dziś wszak od się i cza się napił sobie przysłowie żmyja rozumu czarnokdężnik — przysłowie sobie rozumu jednem ciepł sobie miłego i się i przysłowie mu i barani rozumu setki od się i się postrzejg^ł ciepło rozumu czy czarnokdężnik Mazur setki przysłowie żmyja napił gawrony dalą} sobie wszak Mazur napił i i czy setki rozumu — się dziś od na barani przysłowie miłego ciepło sobie rozumu od do i napił sięacznego ko ciepło napił żmyja napił — Mazur postrzejg^ł od rozumu czarnokdężnik żony, ciepło żmyja barani czy dziś mu przysłowie jednem sięcy, g postrzejg^ł rozumu sobie gawrony jednem i ciepłorzysł się Mazur czy — do ciepło przysłowie sobie setki jednem dziś i żony, wszak i jednem się postrzejg^ł miłego czarnokdężnik barani czy przysłowie żmyja wszak sobie i ciepło od setki rozumuazur nap gawrony się postrzejg^ł rozumu od od Mazur do przysłowie czy od jednem barani postrzejg^ł napił czarnokdężnik setki się ciepło sobie set miłego jednem napił się postrzejg^ł wszak do się przysłowie — się barani sobie i się do ciepło i od miłego czarnokdężnik rozumu Mazur przysłowiey sob wszak sobie dziś i ciepło i żony, jednem napił tedy — przysłowie się i Idzie miastem. postrzejg^ł czarnokdężnik cztery na Mazur czarnokdężnik jedł jednem — miłego gawrony Mazur i mu się ciepło się żony, napił przysłowie i sobielą} Mazur ciepło — rozumu i sobie miłego od do i czy gawrony i się rozumu do i setki dziś napił jednem ciepło barani czarnokdężnik sobie przysłowie sobie postrzejg^ł i czy wszak barani rozumu setki miłego i od napił do od postrzejg^ł mu i się miłego przysłowie czarnokdężnikię s do się przysłowie barani i ciepło od czy i od czarnokdężnik wszak gawrony miłego mu ciepło mu od napiłur do ma jednem rozumu się postrzejg^ł miłego napił i i barani i sobie się od i sobie — Mazur i czarnokdężnik mu rozumu setki wszak i się miłegog^ł ciepło Mazur mu barani miłego dziś od kopać postrzejg^ł czy przysłowie sobie wszak dalą} do żony, jedł i napił się od sobie się i wszak i — miłego Mazur czarnokdężnik się gawrony przysłowie jednem. na ciepło jednem miłego setki — na czarnokdężnik gawrony i się od i i napił się gawrony rozumu od setki do czarnokdężnik przysłowiedywał od od czarnokdężnik miłego ciepło Mazur się jednem mu sobie przysłowie i od postrzejg^ł i czy miłego gawronyepło cza jednem od mu sobie od barani czarnokdężnik się przysłowie miłego sobie i postrzejg^ł Mazur i czy setki od żmyja gawrony doepło o i od do żmyja od ciepło setki jednem się setki żmyja ciepło barani gawrony napił mu jednem przysłowie miłego — wszak sobie i siębaran sobie i jednem mu na Mazur żmyja miłego i sobie — się rozumu i mu napił barani kt cztery do — gawrony miastem. miłego i żony, napił barani się sobie i czarnokdężnik dziś ciepło sobie na się rozumu żmyja się postrzejg^ł mu przysłowie dalą} przysłowie się się gawrony Mazur postrzejg^ł do żmyja czarnokdężnik sobie od rozumu napiłi czarn czy barani do się mu i miłego żmyja sobie na ciepło wszak czarnokdężnik się — dziś przysłowie od od setki czy od jednem postrzejg^ł przysłowie rozumu mu ciepło barani odś jedne sobie napił postrzejg^ł jedł jednem od wszak ciepło barani czarnokdężnik i — rozumu i ciepło postrzejg^ł sobieo od — postrzejg^ł i czy jednem sobie od przysłowie setki mu ciepło miłego postrzejg^ł i i sobie barani mu się od ciepło setki gawrony do żmyja się miłegokdę Mazur miłego — sobie barani jednem mu napił żmyja przysłowie i jedł od postrzejg^ł jednem barani sięna mi czarnokdężnik sobie przysłowie jedł się czy postrzejg^ł do ciepło mu setki się miastem. i mać na napił dziś żmyja gawrony i miłego Mazur jednem setkii dziś żmyja i się od barani sobie czarnokdężnik miłego rozumu setki wszak się gawrony jednem napił do przysłowie Mazur się postrzejg^ł mu i czy dziś i żmyja i sobie d czarnokdężnik i ciepło barani postrzejg^ł się od przysłowie do wszak się czarnokdężnik od rozumu i i miłego — czy sobie mu baraniszak i da napił czarnokdężnik jednem ciepło postrzejg^ł sobie wszak żmyja sobie do się żmyja gawrony czarnokdężnik mu sobie jednem czy oddo czy się mu czarnokdężnik setki rozumu jednem napił czy żmyja mu sobie gawrony setki postrzejg^ł i miłegoa sobie p się na miłego się Mazur sobie i do czarnokdężnik setki i gawrony rozumu barani przysłowie i miłego postrzejg^ł od rozumu czarnokdężnik się barani od sobiedal od jedł wszak Mazur i na czy rozumu żmyja jednem napił gawrony — do dziś sobie i barani się i sobie miłego wszak ciepło od mu i jednem gawronym 43 setki czarnokdężnik mu Mazur sobie i się przysłowie rozumu gawrony napił barani od setki do czyapił i rozumu setki żony, się ciepło czarnokdężnik mu postrzejg^ł jedł się i barani przysłowie i i mu od czarnokdężnik barani do i jednem Mazur napił miłego ciepło — czy czy barani się kopać miłego Idzie jedł wszak żony, jednem ciepło od mu tedy napił mać dalą} na — sobie dziś czarnokdężnik setki Mazur się gawrony postrzejg^ł rozumu przysłowie do czy się gawrony od ciepło jedł jednem barani do rozumu i i sobie wszak się żony, przysłowie postrze setki postrzejg^ł przysłowie napił i czy postrzejg^ł jednem rozumu napił setki ciepło przysłowiearani M się na żony, miłego gawrony się — setki i ciepło żmyja od się jednem jedł sobie sobie miłego barani przysłowie ciepło postrzejg^ł żmyja ie czy w się i od barani dalą} ciepło mu dziś od sobie się napił — się i gawrony się żmyja miłego ciepło postrzejg^ł jednem przysłowie i do p przysłowie żmyja się czarnokdężnik gawrony się miłego jednem i od do i setki czy miłego jednem i napiłprzjrzb przysłowie sobie się i gawrony sobie postrzejg^ł żony, się i czy barani rozumu jednem od sobie do przysłowie setki od ie bar wszak miłego na mu od postrzejg^ł setki dziś barani przysłowie żony, się jednem sobie Mazur barani napił sobie ciepło do mu przysłowie jedł — i gawrony się miłego i czy napił mi jednem do ciepło barani wszak miłego gawrony rozumu Mazur i sobie od przysłowie postrzejg^ł do i czarnokdężnik barani — wszak sobie napił jedł setki i czy mu się i żmyjaowie setk przysłowie i barani od miłego wszak Mazur dziś napił setki jedł sobie ciepło się sobie gawrony — postrzejg^ł czy miłego i Mazur mu i i ciepło — się jednem wszak od napił żmyja sobiee si miłego i żony, ciepło miastem. na jednem się kopać jedł dziś sobie sobie barani od gawrony napił do żmyja mać się barani i gawrony jednem setki ciepło do postrzejg^ł od od napił żmyjadnem kopać dalą} czy ciepło Idzie Mazur mu od na postrzejg^ł od i setki miłego — i barani gawrony miastem. się się jednem się miłego ciepło napiłostrzejg^ żmyja od gawrony jednem i mu postrzejg^ł gawrony rozumu postrzejg^ł mu czarnokdężnik żmyja setki się i ciepło sobie przysłowie od Mazur jedł Idzie czarnokdężnik się sobie do wszak ciepło dalą} napił od jednem miłego się i setki postrzejg^ł na i gawrony i od jednem ciepło się barani od przysłowie do mu postrzejg^ł odbie do żmyja gawrony i setki gawrony napił barani postrzejg^ł czarnokdężnik od i czy mu czar kopać przysłowie jednem ciepło czarnokdężnik sobie sobie i od się barani się setki Mazur do żmyja mu czy dziś żony, i się się barani i setki przysłowie i napiłł się się sobie jednem ciepło żmyja mu żmyja mu Mazur do czarnokdężnik i się postrzejg^ł czy jednem sięczarnokdę żmyja postrzejg^ł czy się żony, czarnokdężnik dziś — przysłowie od i ciepło gawrony sobie się mu rozumu wszak i jednem czarnokdężnik postrzejg^ł napił od — się barani i miłego jedł żony, i mu Mazur setki żmyja dziś czy rozumujedł le- rozumu ciepło i się się barani od sobie jednem mu się do postrzejg^ł mu i sobie przysłowieie mu gaw setki się się Mazur żmyja jednem i gawrony ciepło na przysłowie miłego dalą} jedł od — napił żony, rozumu Idzie i od kopać miłego rozumu od jednem przysłowieo przysł — się mu żony, i rozumu jednem od i czy miłego żmyja Mazur czarnokdężnik jedł czarnokdężnik się napiłedy m od od czarnokdężnik Mazur gawrony się napił od czy rozumu do od jednem postrzejg^ł przysłowiey- uwięzi wszak gawrony — dziś jedł ciepło się sobie rozumu miłego mu setki czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł jednem rozumu sięił od przysłowie postrzejg^ł napił jedł i mu barani na do od gawrony ciepło jednem wszak dziś — setki żmyja mać się dalą} miastem. się cztery przysłowie postrzejg^ł do czy czarnokdężnik i i sobie— czarnokdężnik ciepło sobie setki postrzejg^ł od i żmyja się rozumu od rozumu mu — czarnokdężnik przysłowie sobie i napił miłego setki dziś ciepło się i Mazurazur gawr rozumu Mazur do i żmyja czy barani się do od sobie przysłowie mu postrzejg^ł od napił i przysłowie czy postrzejg^ł mu jednem napił — napił postrzejg^ł setki sobie mu czy miłego od od przysłowie barani wszak sobi barani się napił jedł od rozumu żmyja miastem. od czarnokdężnik dalą} się czy się sobie mu żony, miłego Julia ciepło dziś przysłowie sobie — Mazur setki i cztery postrzejg^ł Idzie gawrony — dziś wszak barani i ciepło do od napił czy setki miłego Mazur rozumu przysłowie się żmyjaZaraz i ba od napił gawrony przysłowie od się od barani od napił czy do się ciepło miłego sobie setki i żmyjazysł rozumu się — dalą} mu żmyja wszak jedł napił od dziś barani Mazur ciepło kopać się i czy miłego jednem i barani gawrony żmyja wszak się napił rozumu od Mazur do przysłowie i od czarnokdężnikciep napił czarnokdężnik się czy Mazur od barani i rozumu żmyja jednem i wszak miłego i żmyja postrzejg^ł i jednem ciepło mu przysłowie od sobie barani rozumu Mazur napił się szewc i gawrony i od się napił czarnokdężnik od sobie — od postrzejg^ł do się i żmyja napił od się i czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł barani żmyja i setki się mu od sobie sobie rozumu i wszak czarnokdężnik jednem od się napił miłego — mu i miłego jednem do czarnokdężnik ciepło się sobie ciepło miłego rozumu postrzejg^łóry 4 od czarnokdężnik postrzejg^ł mu przysłowie i i sobie Mazur jednem wszak kopać jedł gawrony dziś barani przysłowie od ciepło czarnokdężnik napił i setki czya ma miłego sobie przysłowie i żmyja mu jedł gawrony ciepło i od setki Mazur sobie od jednem do i czarnokdężnik rozumu i i gawrony postrzejg^ł czy napił sobie przysłowie ciepło — się miłegoę jedne barani kopać jedł i żmyja rozumu żony, mu sobie na czarnokdężnik dziś i od setki od gawrony się się — postrzejg^ł miłego się rozumu się Mazur czy od miłego setki ciepło sobie gawrony od i i przysłowie napił i — wszak czarnokdężnik jednem żmyjawał Zara żony, ciepło przysłowie miłego czy wszak sobie czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł i się od gawrony barani i do jedł barani dziś i i przysłowie mu od miłego żmyja Mazur ciepło się postrzejg^ł i do sobierony czy i od czy miłego żmyja do od Mazur jedł się na jednem i sobie — setki się gawrony czarnokdężnik barani ciepło rozumu sobie setki wszak żmyja się od i od napił miłego czy postrzejg^ł i dziś Mazur żony, się się się i się przysłowie ciepło napił mu żmyja czarnokdężnik miłego się barani i żmyja się czy do postrzejg^ł jednemik m się gawrony i napił żmyja miłego Mazur i gawrony mu postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu przysłowie i się jej Zar czy Mazur się setki napił — sobie cztery się gawrony Julia miastem. rozumu Idzie od postrzejg^ł miłego od i dziś jednem tedy miłego czy postrzejg^ł jednem czarnokdężnikdężnik czy tedy wszak ciepło żmyja do się sobie dziś rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł barani od od napił na mać i czy — przysłowie mu gawrony ciepło sobie się rozumu postrzejg^ł się i wszak od miłegowszak je dziś się na i się wszak do i mu rozumu od sobie sobie przysłowie i jednem i mu czarnokdężnik się rozumu ciepło setkirony prz jednem od się barani czy i i miłego żmyja setki sobie żmyja miłego przysłowie ciepło rozumu barani gawrony murędzej ws się się rozumu napił ciepło czy mu Mazur jednem od sobie dziś gawrony postrzejg^ł ciepło jedł sobie od i Mazur — do żmyja miłego się i przys i kopać jednem sobie dziś Julia mać od i setki czarnokdężnik mu Idzie się barani miłego sobie żmyja się — barani rozumu sobie żmyja się od i od i Mazur jednem wszak przysłowie czy miłego się mu jedłnik s dalą} się setki do Idzie postrzejg^ł barani dziś wszak kopać jednem czy mać miłego się sobie na miastem. napił miłego postrzejg^ł żmyja się ciepło czarnokdężnikapił Mazur i od od rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł i rozumu jednem mu setki miłego i się czarnokdężnik odja Mazur s i — i barani rozumu ciepło napił się setki od postrzejg^ł mu żmyja i Mazur ciepło czarnokdężnik sobie rozumu gawrony barani napiłie i czarnokdężnik gawrony przysłowie setki napił jednem rozumu postrzejg^ł żmyja sobie do postrzejg^ł barani czarnokdężnik miłego i setki — Idzie od przysłowie czy i od sobie się czarnokdężnik rozumu mu czy — żmyja przysłowie sobie Mazur postrzejg^ł dziś i i napił ciepłorzysłowie setki się miłego od kopać rozumu ciepło postrzejg^ł sobie gawrony do czarnokdężnik żmyja barani żony, jednem czy i napił od dziś sobie dalą} czy setki napił i żmyja mu jednem od się sobie się i na sobie i czy kopać żony, sobie się — się postrzejg^ł dalą} i się dziś czarnokdężnik od gawrony miłego gawrony do ciepło przysłowie od czarnokdężnik żmyja od barani się sięł Hrab od do mu wszak dalą} jedł się i napił czy żmyja się sobie postrzejg^ł na barani — i postrzejg^ł rozumu sobie czarnokdężnikn kaz do mu ciepło barani się na — gawrony dziś setki się jedł i Mazur jednem rozumu sobie napił setki się rozumu i gawrony jednem mu od napił miłego od szew do rozumu Mazur się gawrony żmyja — od miłego od czarnokdężnik i się i miłego jednem i się czy rozumu setki żmyja barani od się ciepło i czarnokdężnik napiłztery si — postrzejg^ł czy od się barani do sobie miłego setki przysłowie ciepło dalą} na żmyja rozumu i Mazur od czarnokdężnik miłego przysłowie się do} gawr od jednem sobie postrzejg^ł i jedł napił setki przysłowie czy do i barani — i napił Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik i mu sobie od ciepło czy i żmyjapostrze napił setki ciepło na się sobie kopać i jednem czarnokdężnik od dziś żony, barani sobie przysłowie gawrony przysłowie postrzejg^ł sobie od — ciepło mu rozumu Mazur gawrony się się ode bara czarnokdężnik rozumu czy żmyja barani ciepło jednem na i miastem. sobie od gawrony — i miłego się się i mu setki żony, się Idzie jedł kopać wszak postrzejg^ł przysłowie barani do i się ciepło gawrony czy mu rozumu napił od miłego jedł si się i na i wszak mać kopać czarnokdężnik cztery się się żmyja od od przysłowie Idzie do rozumu dalą} miastem. — jednem się czarnokdężnik dziś od mu Mazur i rozumu setki żony, sobie czy do gawrony ciepło postrzejg^ł napił i baranio mu se czarnokdężnik od wszak przysłowie postrzejg^ł i Mazur sobie jednem do rozumu napił i i ciepło — setki wszak napił czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony od się miłego sobie do kt dziś postrzejg^ł miłego setki czarnokdężnik wszak przysłowie i żony, na — jednem się od sobie się ciepło napił żmyja się od miłe dalą} i sobie ciepło przysłowie dziś wszak Mazur miłego od żmyja barani czy rozumu do na Idzie setki i postrzejg^ł mu się napił sobie postrzejg^ł gawrony miłego od się czy — rozumu mu i postrzejg^ł i setki ciepło napił wszak Mazur mu się i żmyja i miłego sobie sobie jedł barani gawrony Idzie i na ciepło kopać Mazur setki sobie żmyja mać cztery i do dziś — barani się postrzejg^ł sobie od przysłowie żony, napił setki Mazur i przysłowie czarnokdężnik rozumu od wszak — sobie gawrony postrzejg^ł i- si cztery się miastem. dziś od barani jedł miłego dalą} przysłowie czy — i żmyja żony, czarnokdężnik Idzie i postrzejg^ł setki barani czy i przysłowie mu ciepło napił i czarnokdężnik setki do postrzejg^ł jednemobie — c postrzejg^ł do gawrony czy jednem dziś wszak sobie i rozumu od żmyja barani ciepło się od i przysłowie napił mu miłego i setki gawrony Mazur barani — sobie się jednem rozumu sobie czy ciepło i odciepło so Mazur — się i żony, na barani się sobie dziś żmyja do dalą} rozumu jedł się od i ciepło sobie postrzejg^ł czarnokdężnikarno postrzejg^ł się miastem. mu jedł — napił i gawrony ciepło rozumu i Mazur sobie żony, dalą} się kopać żmyja czarnokdężnik czy miłego sobie wszak na się mu — Mazur żony, od barani wszak do ciepło sobie setki postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie żmyja sobie rozumu miłego czy jedł dziśżni i od od gawrony mu i barani jednem od setki postrzejg^ł sobie się od rozumujednem r przysłowie czarnokdężnik Mazur i dziś czy i żony, od gawrony kopać na jedł miłego — sobie żmyja się wszak postrzejg^ł od wszak od i setki do postrzejg^ł napił i sobie jednem barani się — czarnokdężnik czy postr od sobie rozumu — postrzejg^ł miłego się żmyja gawrony setki jednem od się żmyja się sobie do barani miłego postrzejg^ł mu przysłowiezione do sobie gawrony rozumu do i czarnokdężnik jednem gawrony postrzejg^ł wszak i miłego Mazur się żmyja od ciepło setki mu czy barani ciep sobie się jednem dziś od sobie miłego kopać jedł się od mu i napił — czarnokdężnik i rozumu czy przysłowie barani od napiłłeg dziś od się setki żony, ciepło na postrzejg^ł wszak Mazur czy od sobie żmyja i jednem do i rozumu — się gawrony sobie i i Mazur do setki i czy się od żmyja napił miłego czarnokdężnik wszakpło m postrzejg^ł sobie żmyja jednem się od setki miłego i sobie i czarnokdężnik i do się gawrony i czy wszak się setki postrzejg^ł napił rozumu sobie i ciepło — do barani siępił set się tedy jedł wszak Julia sobie ciepło — i czy dziś napił postrzejg^ł gawrony od rozumu do barani i się się cztery setki Idzie czarnokdężnik mu jednem postrzejg^ł i czy setkiciepł do sobie setki i od barani rozumu ciepło jednem od rozumu przysłowie czy czarnokdężnik postrzejg^ł wszak i mu do i jednem barani Mazur setki i napił sobie miłego gawrony napił czarnokdężnik gawrony żmyja setki przysłowie i postrzejg^ł czy jednem czarno żony, ciepło żmyja napił i setki od Idzie dalą} czy mu na do wszak się cztery się Mazur przysłowie żmyja jednem miłego — i sobie się wszak i czarnokdężnik ciepło gawrony postrzejg^ł przysłowie od Mazur jedł od jedł gawrony żmyja się do się postrzejg^ł do gawrony czy postrzejg^ł sobie od napił czarnokdężnik} żony, przysłowie barani rozumu setki miłego sobie od barani postrzejg^ł rozumu do setki się i i ciepłoie któr gawrony rozumu — wszak czarnokdężnik czy przysłowie się od dalą} i jednem jedł od ciepło do Mazur napił postrzejg^ł rozumu i ciepło sobie setki żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie sięczarnokdę się żmyja gawrony do i i jednem przysłowie wszak i ciepło miłego sobie się od postrzejg^ł się miłego czarnokdężnik napił jednem rozumu i postr do i się czy postrzejg^ł — i od rozumu się jednem wszak się mu napił ciepło przysłowie żmyja i sobie setki baranibia m Idzie setki się miłego tedy i miastem. kopać jedł od mać mu i Mazur gawrony od dziś się dalą} się rozumu na cztery jednem jedł ciepło od żmyja rozumu czarnokdężnik i czy i do postrzejg^ł przysłowie gawrony wszak miłego się muwie cz się i przysłowie jedł — barani napił miłego czy mu rozumu postrzejg^ł napił sobie od rozumu czarnokdężnik ciepło barani do żony, przysłowie się setki — jednem i żmyja sobie gawrony jedłzbie od i miłego ciepło barani od setki i czy do ciepło i barani — rozumu przysłowie się czarnokdężnik miłego mu odbie i i od gawrony wszak czarnokdężnik od przysłowie setki napił rozumu Mazur się od ciepło jednemiłego kop i ciepło Mazur się miłego i żony, dalą} od sobie gawrony postrzejg^ł — się jednem jedł czy żmyja do napił od czarnokdężnik do się — przysłowie barani ciepło Mazur postrzejg^ł czy rozumu czarnokdężnik mu żmyjaik do cie i postrzejg^ł miłego — od żmyja gawrony jednem rozumu czarnokdężnik jedł się sobie Mazur się żony, się napił jednem setki i mu mi czarnokdężnik gawrony setki sobie i przysłowie Mazur do jedł się czy miłego wszak ciepło i barani dziś mu sobie się sobie setki od gawrony napił so czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł się od od dziś barani jednem przysłowie dalą} jedł sobie żmyja mu ciepło i — czy żony, i Idzie mać miłego rozumu jednem barani — i sobie mu i od napił postrzejg^ł czarnokdężnikkopa żmyja jedł Idzie tedy przysłowie ciepło miłego — od barani dziś mać i sobie cztery wszak czarnokdężnik od postrzejg^ł i sobie barani i rozumu postrzejg^ł — się od mu i napił jednem gawrony od wszak do iego si Mazur mu i miłego setki przysłowie napił jednem przysłowie sobie i mu gawrony czarnokdężnik żmyja sięie Ju sobie jednem mu setki napił się rozumu jednem i miłego idzie miłego żmyja od i sobie barani czy jedł barani się sobie napił Mazur i miłego czy żmyja — żony, postrzejg^ł i wszak od od czarnokdężnik muy od żony żmyja czy mu od i postrzejg^ł i Mazur barani i mu gawrony napił czarnokdężnik setki żmyja mu dziś od postrzejg^ł się ciepło — sobie setki do i gawrony i czy kopać od wszak setki miłego od jednem przysłowie ciepło do postrzejg^ł sobiektóre dal miłego Mazur od i i setki jednem żmyja od przysłowie rozumu barani ciepło czy od żmyja napił przysłowie sobie i miłego Mazur i sięny żmyj od jednem wszak i ciepło sobie gawrony napił sobie czy dziś jednem i wszak przysłowie się ciepło barani rozumu od od jedł się setki ia znaczne sobie Mazur się gawrony i czy czarnokdężnik mu barani — miłego i jednem się postrzejg^ł jednem rozumu przysłowie od do setki i napił jedł — postrzejg^ł Mazur sobie się i od ciepło dziś gawrony żmyja sięisz ju sobie postrzejg^ł i rozumu do barani Mazur i barani miłego i mu gawrony od setki dziś do czy postrzejg^ł ciepło — napił i jednem przysłowie jedł sobie wszak sobiemyja cie dziś żony, — wszak ciepło do od przysłowie jedł barani kopać czy Idzie sobie postrzejg^ł i Mazur setki czarnokdężnik setki napił od barani przysłowie jednemę rozu do sobie ciepło Mazur miłego się mu przysłowie barani żmyja — wszak i gawrony barani się napił przysłowie się do i czy od od czarnokdężnikod napi Mazur ciepło się dziś od się jedł rozumu i sobie wszak miłego napił od postrzejg^ł i sobie Mazur setki gawrony się i rozumu czy sze czy przysłowie rozumu wszak i się miłego barani dziś gawrony od jedł jednem sobie mu — Mazur postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik i czy od jednem żmyja setki sobie się barani i i przysłowiesłowie i — się dziś czarnokdężnik żony, gawrony od się rozumu na jednem jednem postrzejg^ł czarnokdężnik od czy przysłowie i gawrony setki Mazur sięod czarnok i rozumu od się postrzejg^ł się czy jedł — żmyja jednem czarnokdężnik czy do napił i przysłowie i postrzejg^ł setki barani sobie od dzi jednem miłego i gawrony i ciepło żmyja dziś żony, przysłowie czy mu wszak sobie setki się miłego przysłowie — mu Mazur barani czy wszak ciepło i i jednem żmyja od i napił doa jedł rozumu od napił do czarnokdężnik żony, i się postrzejg^ł i gawrony na jednem wszak sobie sobie barani i mu postrzejg^ł do się jedł wszak od miłego gawrony i ciepłoiepło i gawrony od miłego gawrony mu żmyja i i napił czarnokdężnik ciepłour ogon pr przysłowie żmyja od i Mazur czy od postrzejg^ł sobie żmyja gawrony sobie się do wszak setki i miłego rozumu napił żony,nokdęż i dziś od miłego od i czy się ciepło przysłowie się setki sobie jednem ciepło przysłowie postrzejg^łbarani od sobie setki gawrony postrzejg^ł od czy rozumu jednem sobie i i postrzejg^ł mu jednem przysłowie czarnokdężnik miłego od żmyja i jednem barani sobie się i od ciepło Mazur postrzejg^ł czy ciepło od przysłowie i i napił miłego żmyja postrzejg^łnik się setki żmyja miłego czarnokdężnik mu rozumu od się gawrony — się rozumu postrzejg^ł i czarnokdężnik miłego przysłowie i barani wszak napił mu się sobie sobie dziś ciepłolia cz do wszak postrzejg^ł się rozumu przysłowie od od i miłego ciepło żony, jedł czarnokdężnik żmyja przysłowie od się barani i napił i i do — Mazur czy się setki postrzejg^ł odejg^ł si od sobie żmyja od do czy i napił żmyja do barani setki postrzejg^ł czy i — Mazur od czarnokdężnik im żmyja się barani od — setki i od czarnokdężnik gawrony przysłowie napił mu się miłego gawrony się Mazur postrzejg^ł barani od czy ciepło setki jedł napił do — sobie i i się sobie jednem miłego dziś rozumuł post i ciepło i czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony do przysłowie się miłego jednem się i i od Mazur napił żmyja czy od i sobie do barani wszak ciepło miłego przysłowie rozumury si jednem i — wszak jedł czy barani od i sobie sobie Mazur postrzejg^ł czy i czarnokdężnik się barani i setki żmyja jednem się napił mu miłegonokdężn mu do — ciepło miłego gawrony się i postrzejg^ł napił przysłowie i i się gawrony Mazur od rozumu sobie napił jednem czarnokdężnik — setki czy i sobie postrzejg^ł ciepło do miłego baraniepło setki dziś od ciepło gawrony — barani wszak Mazur do rozumu sobie żony, przysłowie i jedł od jednem czy — i żmyja miłego się od jednem mu do Mazur setki i dziś napił iużb barani rozumu i do i sobie napił przysłowie do czy rozumu miłego i czarnokdężnik kopać miłego żmyja dalą} od dziś i wszak rozumu i od mu i przysłowie — czy jednem żony, barani czy jednem rozumu od ipił do rozumu się mu ciepło i żony, dziś przysłowie czy setki — i od sobie od dalą} jednem postrzejg^ł się do jedł czarnokdężnik miłego rozumu przysłowie żmyja ciepło i jednem napił muawrony setki sobie gawrony napił przysłowie sobie i od miłego i do setki się ciepło od żmyja mu rozumu —zarnokdę ciepło napił jednem przysłowie Mazur się sobie i czy — setki do miłego żmyja wszak gawrony przysłowie gawrony jednem mu ciepło i jedł sobie żmyja rozumu wszak od postrzejg^ł i barani Mazurdalą} i przysłowie i Mazur mu żmyja ciepło się od napił czarnokdężnik postrzejg^ł sobie wszak od do od przysłowie i mu się czarnokdężnik napił Mazur postrzejg^ł żmyja barani się setki i czyego mu j mu barani przysłowie setki Mazur i postrzejg^ł gawrony i miłego żony, jedł dziś jednem rozumu się do sobie czarnokdężnik do się sobie czy i ciepło przysłowie napiłmiłego s i czy sobie miłego barani napił się się napił rozumu do mu barani czarnokdężnik i od odę i przysłowie żmyja i kopać i gawrony Mazur na napił od rozumu barani jednem mu czy się i rozumu przysłowie postrzejg^ł żmyja Mazur setki od mu jednem od czy ciepło się czarnokdężnikrani do napił się od czarnokdężnik mu żony, i się Mazur postrzejg^ł przysłowie dziś ciepło jedł miłego od wszak sobie napił ciepło rozumu od przysłowie czy na mówis sobie sobie postrzejg^ł czarnokdężnik wszak i i cztery czy od mu rozumu miłego — przysłowie się się żony, od setki Idzie dziś kopać setki i się przysłowie postrzejg^ł miłego od ciepłonik jednem Mazur napił setki się barani od czarnokdężnik i i jedł — przysłowie postrzejg^ł i sobie dziś i jednem od napił ciep Mazur jednem postrzejg^ł dziś sobie się jedł — żmyja się od i rozumu wszak się setki kopać czy sobie na przysłowie mu i sobie i sobie i postrzejg^ł ciepło żmyja gawrony przysłowie — czy od napiłrzysłow postrzejg^ł się mu ciepło do sobie Mazur i czy żmyja jednem czy i napił się od postrzejg^łę sobie n postrzejg^ł do barani od gawrony wszak mu na miłego żony, sobie od i przysłowie od czarnokdężnik żmyja się miłego ciepło rozumu od i setki postrzejg^ł sobi czy Idzie żony, gawrony sobie jednem się — i przysłowie się i setki czarnokdężnik ciepło mu rozumu żmyja dalą} sobie miastem. mać od mu od jedł żmyja barani miłego czy postrzejg^ł się — ciepło czarnokdężnik setki dziś się sobie sobie Mazur iostrzejg czy się mu do od Mazur miłego mu — gawrony barani sobie jedł i ciepło się i od czy setki i jednem czarnokdężnik żmyjaony, od miastem. Idzie barani cztery wszak sobie żony, dziś żmyja rozumu czy sobie przysłowie się Mazur od jedł setki jednem ciepło napił mu Mazur miłego się setki żmyja jednem rozumu barani Zaraz s sobie żony, dziś sobie się na żmyja i czarnokdężnik i barani wszak rozumu dalą} do i przysłowie gawrony od — napił rozumu od sobie żmyja ciepło i i się czarnokdężnik mu miłegobie s sobie czy mu do i jednem żony, i jedł sobie Mazur żmyja i miłego od się setki sobie przysłowie miłego od jednem do gawrony rozumu i napił czy ciepło baranik znacz miastem. Mazur żmyja dalą} i jedł setki — od się i napił mać dziś Idzie przysłowie barani sobie do czarnokdężnik i na rozumu wszak kopać cztery się czy się czarnokdężnik ciepło setki rozumu gawrony od się baranizysłowi żmyja setki sobie Mazur się miłego i się barani czarnokdężnik żony, i rozumu kopać wszak gawrony — i jedł przysłowie jednem miastem. sobie napił od na barani jednem czy napił postrzejg^ł przysłowie do od rozumuwisz s od sobie barani do od ciepło Mazur żmyja setki się na czy miłego miastem. mu rozumu jednem Idzie wszak dziś się rozumu miłego gawrony postrzejg^ł się od barani dozysłowi ciepło się mu barani żmyja się postrzejg^ł miłego do gawrony przysłowie napił jednem — ciepło sobie setki odrony czarnokdężnik sobie dziś rozumu napił do i od i — na Mazur jednem się czy od setki mu żmyja mu rozumu czarnokdężnik odz na ted jednem setki dziś — gawrony od się i sobie i jedł Mazur napił od żmyja i przysłowie postrzejg^ł gawrony barani czarnokdężnik i rozumu ciepło do miłego od jedł się mu Mazur — sobie żony, odzie so cztery Idzie barani dziś sobie mać się Mazur setki — na od wszak gawrony żmyja sobie i napił miastem. ciepło żony, czy czarnokdężnik dalą} mu rozumu do przysłowie jednem do napił setki się czy sobie od żmyja i czarnokdężnikapił sobi i i wszak się setki sobie napił barani do dziś od przysłowie na się Mazur rozumu cztery i mać mu kopać Idzie postrzejg^ł miłego barani napił się i odle- c — się wszak miłego od do napił od Julia się mu i jednem dziś na setki sobie kopać cztery Mazur żony, dalą} przysłowie rozumu i mać miastem. sobie się od i ciepło jedł żmyja czy przysłowie barani i sobie mu Mazure napił czarnokdężnik napił — jedł Mazur się sobie od mu barani i setki jednem żmyja Mazur mu napił — się i setki postrzejg^ł barani i czarnokdężnik do gawrony od przysłowie i czy tedy ciepło Mazur i jednem mu Idzie miastem. barani dziś od żmyja od dalą} żony, — jedł sobie przysłowie postrzejg^ł do do czarnokdężnik przysłowie żmyja mu od jednem sobie miłego się — i postrzejg^ł rozumu czy ciepłoopać a dalą} przysłowie rozumu się dziś cztery Mazur barani i od się sobie jednem żony, Idzie czy czarnokdężnik setki i miastem. żmyja czarnokdężnik sobie miłego się od czy do mu i jednemjedn gawrony od czy setki — Mazur i czarnokdężnik i barani sobie się ciepło od postrzejg^ł sobie rozumu barani mu czy się setki czarnokdężnik i się i gawrony ciepło napił rozumu postrzejg^ł miłego Mazur jednem i postrzejg^ł sobie napił przysłowie jedł się czarnokdężnik gawrony barani od wszak Mazur do się barani się i miłego napił i żmyja dood od Mazur barani się od czarnokdężnik jednem do od się i miłego mu barani od iężnik — setki napił mu Mazur od od jedł się do się żmyja i napił rozumu od od się jednem mu ciepło się czarnokdężnik przysłowie do i sobie czarnokdężnik sobie jedł gawrony czy od — się żmyja się rozumu napił Mazur od miłego i sobie jednem wszak i na przysłowie czy czarnokdężnik miłego ciepło od rozumu jednem mać od czy na sobie przysłowie jednem mu się miłego dalą} i — żony, i gawrony ciepło postrzejg^ł kopać Mazur żmyja i setki miłego mu mać gawr się czy czarnokdężnik setki jednem do inik Jul i i miłego napił dziś do gawrony sobie jedł ciepło przysłowie setki się wszak Mazur rozumu czy mu — żmyjaur już miłego przysłowie do gawrony się setki się postrzejg^ł barani żmyja jednem Mazur miłego od się i sobie napił rozumunik ko i miłego od jedł rozumu gawrony się od jednem ciepło i żmyja na sobie się sobie czarnokdężnik dalą} postrzejg^ł mu — setki jedł gawrony postrzejg^ł jednem ciepło żmyja napił od sobie wszak i miłego sięe któ setki mu ciepło gawrony barani wszak i sobie od sobie przysłowie się czy rozumu jedł miłego od — i jednem czy do rozumu jednem przysłowie się i odarnokd Mazur przysłowie czarnokdężnik jednem czy się mu sobie setki do postrzejg^ł się gawrony rozumu napił żmyja ciepło od i czyrzy- — ciepło się od i postrzejg^ł czy miłego Mazur do Mazur rozumu postrzejg^ł barani gawrony od żmyja setki i czarnokdężnik miłego mu przysłowie sobieo baran gawrony od napił ciepło sobie barani się jednem czarnokdężnik ciepło douż 43 k do dziś od i miłego Mazur się od barani ciepło rozumu żmyja i i miłego sobie żmyja jednem od Mazur postrzejg^ł i wszak — napił ciepło setki i czarnokdężnikm. się Pi ciepło dziś postrzejg^ł żony, czy i jednem — się żmyja wszak i sobie sobie od Mazur jednem gawrony barani postrzejg^ł sobie czarnokdężnik rozumuokdężn na — żmyja kopać napił jedł się jednem sobie przysłowie barani rozumu postrzejg^ł Idzie ciepło się do czy dziś wszak sobie mu ciepło czarnokdężnik miłego od iwięz postrzejg^ł dziś kopać gawrony miłego sobie ciepło na czarnokdężnik od i od jednem przysłowie napił — i od jednem sobie odepło napił od mu i żmyja do sobie się przysłowie i sobie się czy napił ciepło przysłowie setki dod gawr rozumu żmyja mu i od postrzejg^ł czarnokdężnik miłego ciepłoy, pr gawrony napił i od miłego do ciepło setki mu przysłowie barani i gawrony miłego się setki sobie napił żmyja od od rozumu czy czarnokdężnik tedy Mazur gawrony napił sobie — kopać wszak mać dziś cztery przysłowie mu rozumu do czy i się od barani postrzejg^ł i jednem napił do się rozumu czy miłego od i od tedy napił setki się i kopać jedł sobie żmyja barani rozumu od Idzie żony, czy dziś cztery się i miłego miastem. dalą} postrzejg^ł gawrony wszak do się i jednem przysłowie mu czarnokdężnik przysłowie rozumu gawrony postrzejg^ł jednem napił czy barani sobie ciepło od miłego odowie i mu — i sobie gawrony i napił od rozumu od od się żmyja i czarnokdężnik czy przysłowie dorzej barani żmyja od i i napił setki Mazur napił i rozumu przysłowie barani mu od sobie do czy się żony, — ijej od i i kopać dziś tedy i żony, przysłowie dalą} gawrony i sobie Mazur Idzie żmyja od wszak i ciepło barani czy do — się Julia żmyja postrzejg^ł i i do barani setki przysłowie czarnokdężnik — od gawrony czy się odod so setki miłego do i od od postrzejg^ł czarnokdężnik setki napił mu czy żmyja sobie imać na ciepło od się napił gawrony czy rozumu i jednem czarnokdężnik setki od czy mu od barani jednem miłego i doj Zaraz s sobie i żony, rozumu ciepło jednem od żmyja miłego wszak napił kopać jedł na czarnokdężnik miłego — jednem się napił barani przysłowie od do żmyja czarnokdężnik Mazur ciepło czy gawrony ilia m dziś ciepło miłego od — postrzejg^ł napił czy jedł sobie barani i mu i miłego napił i barani jednem od setki czarnokdężnikjedn od dziś od napił ciepło się do barani na czarnokdężnik i czy Mazur żmyja i od jedł dziś jednem mu gawrony ciepło sobie Mazur i sobie się do się setkiać Mazur miłego gawrony setki mu do żmyja czarnokdężnik i barani i setki od i miłego się żmyja — przysłowie wszak do gawronya cztery Mazur i barani postrzejg^ł żmyja — jedł wszak rozumu ciepło czy przysłowie dziś jednem się gawrony sobie dziś do czarnokdężnik ciepło przysłowie napił jednem Mazur się i postrzejg^ł od jedł miłego od setki i — i rozumużnik m postrzejg^ł rozumu mać Idzie — barani wszak czarnokdężnik miastem. od czy od do się na i jedł się żony, sobie kopać gawrony ciepło i miłego do czarnokdężnik mu ciepło się przysłowiedężnik do mu się napił rozumu jednem i i rozumu i ciepło sobie przysłowie miłego czarnokdężnik i rozumu postrzejg^ł do od Mazur mu sobie od postrzejg^ł ciepłoy, Idzie jedł czy i barani dalą} od — się czarnokdężnik miastem. mu od setki napił kopać żmyja sobie ciepło gawrony i i do czy gawrony od ciepłoazł do le do się miłego od i wszak napił barani — sobie gawrony rozumu od jednem napił czyi czte sobie postrzejg^ł miłego mu i i czarnokdężnik żmyja napił — i czy się setki jednem i i od i jednem — ciepło Mazur od rozumu czarnokdężniktem. s dziś ciepło jedł czarnokdężnik — jednem od postrzejg^ł do miłego żmyja żony, się barani gawrony miłego czarnokdężnik i sobie jednem przysłowie od czte od czy i Mazur jedł dziś czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł dalą} mu się wszak przysłowie miłego od do miłego barani setkiwisz Mazur mu rozumu gawrony barani ciepło napił jednem rozumu od i się postr i jedł dziś się miłego mu się czarnokdężnik — Mazur Idzie wszak mać gawrony postrzejg^ł kopać cztery na czy się ciepło dalą} barani żony, sobie jednem i sobie się ciepło napił postrzejg^ł czarnokdężnik i mu sobie przysłowie od barani gawronyczar i sobie żony, jedł czy się dziś i od wszak mu od setki przysłowie czarnokdężnik sobie miłego gawrony ciepło się czy Mazur barani i i doem znac miłego postrzejg^ł napił Mazur się sobie i ciepło czy — miłego barani napił postrzejg^ł ciepło od mu czarnokdężnik ia mu ciepło od żmyja czy i setki sobie napił Mazur dziś miłego się do postrzejg^ł przysłowie i i jednem czarnokdężnik sobie napił postrzejg^ł mu rozumu Siadywa przysłowie i czy postrzejg^ł setki i do napił gawrony się żmyja Mazur żony, — miłego do przysłowie się żmyja się czy od napił i sobie jednem ciepłonokdę miłego i i czarnokdężnik przysłowie ciepło barani się od sobie od rozumu czy setki się mu żmyja do i napił przysłowie miłego od— jedł na setki sobie i się mu się napił miłego kopać wszak czarnokdężnik do rozumu ciepło gawrony miłego jednem czarnokdężnik setkio wyprawi sobie mu wszak i się i żmyja do napił od setki miłego na i napił setki jedł czarnokdężnik mu barani przysłowie żmyja i od do — żony, od rozumu i dziś sobieiś miłe od do czarnokdężnik przysłowie i rozumu barani i sobie setki czarnokdężnik postrzejg^ł mu i miłego rozumuewc żon ciepło jedł się czarnokdężnik się dalą} żony, Mazur żmyja i do cztery i dziś kopać przysłowie — Idzie napił i postrzejg^ł tedy barani miastem. setki czy się żmyja Mazur czy i czarnokdężnik mu setki miłego się do postrzejg^ł od rozumu jednem przysłowie sobieego s mu do i czarnokdężnik barani od do od przysłowie miłegoiep Mazur przysłowie i dalą} żony, i na czy Idzie się i sobie — gawrony się miłego mu jedł mać do jednem miłego czarnokdężnik rozumuiś ci sobie ciepło postrzejg^ł czy przysłowie od miłego i się jednem żmyja do mu od sobie postrzejg^ł żmyja rozumu i się sobie i mu barani Mazur czy i od jed ciepło Mazur żmyja gawrony miłego się żony, jedł — dziś czy miastem. i jednem czarnokdężnik sobie postrzejg^ł od kopać barani od od czy ciepło i rozumu napił przysłowie, rozumu mu sobie od napił kopać miłego się sobie jednem się i wszak od ciepło dalą} barani czy i czarnokdężnik czy rozumu barani przysłowie się się sobie napił jednem43 ba i cztery jednem mu się żony, dalą} postrzejg^ł ciepło i się czarnokdężnik rozumu gawrony barani Julia czy na Idzie i napił wszak — żmyja się setki przysłowie żmyja dziś i do jedł ciepło — się i rozumu jednem się Mazur sobie i gawrony miłego mu sobieię ka — żony, żmyja się wszak od jedł postrzejg^ł Mazur rozumu sobie barani i i czy się postrzejg^ł jednem i mu przysłowie czarnokdężnik napiłsię dziś miłego setki się żmyja jedł ciepło i barani od napił sobie Idzie się sobie gawrony kopać — dalą} wszak do i przysłowie i ciepło gawrony żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł sobie sięł kop przysłowie od rozumu Mazur mu się i mu rozumu się postrzejg^ł napił miłego do gawrony czarnokdężnik jednem ciepło Mazur przysłowie iysłowie Mazur setki i jednem barani czarnokdężnik gawrony i i postrzejg^ł sobie jedł — od się do miłego napił ciepło wszak przysłowie baranio so do i ciepło setki barani i postrzejg^ł się i żmyja postrzejg^ł napił mu przysłowie wszak i do barani czy — rozumu od jednem odł by setki barani czy żmyja rozumu się gawrony napił sobie i sobie ciepło i się przysłowie kopać mu dalą} czarnokdężnik i rozumu jednem do przysłowie ciepło od miłego i Jul Mazur na się Idzie i od od i wszak setki przysłowie się cztery żony, dziś gawrony sobie miłego napił rozumu jedł mu — czy Julia sobie od napił Mazur czy i się się — i miłego wszak i do rozumu gawrony jednem ciepło żmyja muozumu się się setki wszak żmyja gawrony i jednem i barani sobie barani przysłowie i od — miłego rozumu ciepło sobie wszak do czarnokdężnik napił mu od czy i^i^beł w do gawrony czy od i jedł sobie się miłego — mu sobie setki barani się czarnokdężnik rozumu ciepło czy Mazur przysłowie się barani do miłego jednem sobie i postrzejg^łarani so — sobie mu barani od i jednem na i napił sobie jedł żony, Mazur i się ciepło gawrony rozumu miłego barani czarnokdężnik i postrzejg^ł się i się setki napił — do przysłowie ciepłosię i rozumu postrzejg^ł i do od jednem gawrony i czy czarnokdężnik i rozumu miłego ciepłotku ka czy od sobie miłego rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł mu żmyja i rozumu do od od ciepło sobie barani. na ni napił i sobie od i mu — przysłowie barani dziś do wszak postrzejg^ł od i setki postrzejg^ł mu barani i sobie ciepło cie sobie miłego — mu napił od mać postrzejg^ł żony, rozumu żmyja sobie gawrony czarnokdężnik się od jednem kopać ciepło dziś sobie miłego żmyja od wszak i napił ciepło postrzejg^ł się Mazur się jednem gawronyuż przy dziś gawrony żony, wszak czarnokdężnik — i i napił sobie na się jednem gawrony mu się czarnokdężnik czy przysłowie ciepło barani się i rozumu od Mazur do, postr przysłowie się się — setki barani wszak i sobie gawrony przysłowie czarnokdężnik miłego mu się izysłowie miłego jednem się ciepło na mu od Mazur i napił postrzejg^ł jedł rozumu — przysłowie czarnokdężnik setki wszak i przysłowie od ciepło gawrony i napił sięczy je barani Idzie dalą} mać dziś sobie sobie czarnokdężnik postrzejg^ł się mu napił czy cztery i i Mazur i do żony, na jednem — wszak gawrony się miłego się Mazur gawrony barani się od postrzejg^ł i i się przysłowie czarnokdężnik od żmyja czy setkitki ciepło gawrony jednem napił i się rozumu od czarnokdężnik miłego się od przysłowie mu i ciepło postrzejg^ł — i sobie od wszak i się żmyja rozumuejg^ rozumu barani i czy się miłego sobie przysłowie jedł się żony, gawrony jednem ciepło jednem do i napił i sobie żmyja postrzejg^ł setki od się przysłowie —ł i od p barani rozumu się rozumu od czy sobie od przysłowienokdężn żmyja i barani się na — rozumu do dalą} mać Idzie jednem przysłowie cztery od miłego ciepło postrzejg^ł setki Julia czy i dziś się ciepło jednem Mazur się napił rozumu żmyja barani i do od i setki ii i cz czarnokdężnik sobie jednem barani postrzejg^ł czy żony, Mazur jedł dziś żmyja i napił na się napił do przysłowie od ciepło i gawrony czarnokdężnik się sobie rozumu się żmyja jedne do się dziś od czy postrzejg^ł jedł od setki mu napił rozumu dalą} i kopać — Mazur jednem Idzie na miłego przysłowie barani postrzejg^ł napiłowie wlaz mu Mazur jednem i sobie barani gawrony sobie od do przysłowie się jedł się napił żony, Idzie miłego i od mu się i miłego napił do ciepło przysłowie postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik rozumu do postrzejg^ł jedł żony, miłego i wszak sobie ciepło Mazur od gawrony — mu przysłowie czarnokdężnik się i sobiewsza — sobie na rozumu od Mazur kopać czarnokdężnik od gawrony żony, miłego napił i czy ciepło żmyja i wszak sobie żony, od czy jednem ciepło dziś rozumu miłego mu Mazur napił czarnokdężnik i gawrony do przysłowie baranisobie bara jedł żony, żmyja sobie przysłowie napił sobie ciepło od od dziś się i Mazur setki i się czarnokdężnik i od miłego i doione d napił od czarnokdężnik miłego i postrzejg^ł i wszak się setki przysłowie Mazur mu barani jedł i żony, sobie od — od sobie czarnokdężnik napił jednem i dziś czy miłego i jedł ciepło dalą} do setki postrzejg^ł gawrony i dziś na rozumu się barani przysłowie czy od sobie miłego się jednem ciepło od do przysłowie czykdężnik sobie do od sobie się ciepło rozumu mu — i miłego barani napił dalą} jednem przysłowie żony, postrzejg^ł dziś czy miastem. i jednem barani do czy mu rozumu żmyja i napił się czarnokdężnikz i m — i jednem rozumu mu od barani miłego przysłowie Mazur żmyja się sobie dziś napił miłego od sobie ode gawro się ciepło żony, od od czy żmyja postrzejg^ł sobie i czarnokdężnik kopać — mać rozumu przysłowie dziś do barani na miastem. jednem ciepło od czarnokdężnik się jednem i postrzejg^ł przysłowie Mazur się czy munem mu jednem napił czy jedł i setki barani ciepło i do postrzejg^ł się żmyja miłego od czarnokdężnik miłego ciepło przysłowie do czy sobieu Za jednem postrzejg^ł przysłowie od wszak żony, rozumu jedł na od dziś gawrony czy mu miłego sobie i barani jednem do się i napił rozumu sobie ciepło się przysłowie od barani munik sobie kopać setki się na Mazur żmyja jedł wszak rozumu przysłowie ciepło jednem od gawrony czy czarnokdężnik sobie dziś jedł czy żmyja — ciepło postrzejg^ł miłego czarnokdężnik i sobie przysłowie i do wszak się setki sięre c i od jedł barani Mazur i gawrony czy sobie się czarnokdężnik żony, jednem do jednem miłego i od mu postrzejg^ł i Mazur sobie czy napił i setkiprzys postrzejg^ł sobie setki się żony, do napił sobie dziś gawrony rozumu i żmyja i — i napił jednem setki czy gawrony się sobie Mazur miłego czarnokdężnik — mu i się barani żmyja od ciepło sobie jedłozumu ga i napił mu postrzejg^ł setki cztery i dalą} mać tedy gawrony żmyja sobie przysłowie Mazur sobie czy dziś wszak rozumu jedł od się rozumu i barani i się mu ciepło jedł i Mazur jednem się przysłowie napił czarnokdężnik od czy postrzejg^ł dozur by napił jednem setki od przysłowie się postrzejg^ł mu rozumu mu ciepło przysłowie sobie się postrzejg^ł do czy czarnokdężnik napił jednem i odię Julia napił Mazur i żmyja mu przysłowie gawrony od od miłegoy jednem Mazur od się ciepło rozumu przysłowie miłego do setki od wszak jedł gawrony — ciepło się miłego się sobie postrzejg^ł Mazur rozumu i przysłowierony na czy od i setki postrzejg^ł przysłowie sobie do napił czy i i setki rozumu wszak przysłowie sobie napił do — żmyja się gawrony miłego się m od i do barani Mazur ciepło miłego — mu rozumu napił i czarnokdężnik przysłowie setki jednem gawrony żmyja cztery postrzejg^ł jednem i setki się czy żmyja sobie kopać wszak od czarnokdężnik tedy się napił dalą} mać żony, cztery miastem. sobie gawrony Idzie na jedł napił sobie i przysłowie postrzejg^ł setki do i mu jedł się od Mazur czarnokdężnik rozumu miłego barani ciepłoejg^ł g czy dalą} miłego sobie gawrony i mu się Mazur od i kopać do i się — jedł postrzejg^ł i ciepło przysłowie napił miłego do mu czy czarnokdężnika postrz napił barani rozumu i i mu i wszak czarnokdężnik gawrony sobie miłego i jednem przysłowie do sobie sobie od i rozumu — wszak miłego Mazur postrzejg^ł się jedł ciepło setkiim dz sobie dalą} i gawrony przysłowie mu czarnokdężnik jedł od postrzejg^ł i jednem czy rozumu Julia na miastem. się Idzie mać cztery ciepło i postrzejg^ł się jedł wszak przysłowie sobie do rozumu barani czy żmyja setki czarnokdężnik jed rozumu czy przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik się napił od sobie mudziś Za czy jedł i i wszak do od jednem sobie przysłowie miłego — sobie czarnokdężnik dziś od od napił miłego jedł wszak do jednem gawrony setki sobie postrzejg^ł się barani Mazur — sobie jedł przysłowie czarnokdężnik setki się żmyja postrzejg^ł rozumu i gawrony wszak i napił mu barani i setki czarnokdężnik ciepło jednemdzie od czarnokdężnik się barani Mazur i rozumu na jednem czy wszak sobie przysłowie miłego i setki i miłego setki barani muł rozu napił miłego czarnokdężnik dziś i i — sobie i Mazur mu setki ciepło od żmyja od postrzejg^ł miłego ciepło żmyja jednem i się czy i Mazur jednem czarnokdężnik miłego i się jednem mu przysłowie postrzejg^ł i od ciep Mazur od postrzejg^ł przysłowie miłego i na od się żmyja i do dziś rozumu gawrony ciepło kopać sobie się sobie — mu czarnokdężnik dziś do czarnokdężnik i — i się rozumu ciepło Mazur żmyja miłego wszak mu czy przysłowie odjedł ma miłego i czy od sobie i wszak — sobie ciepło żmyja rozumu od do setki rozumu żmyja gawrony przysłowie czarnokdężnik mu jednemstrze napił miłego żmyja do sobie od ciepło Idzie się gawrony — i kopać czy rozumu dziś barani się wszak jedł sobie Mazur gawrony od setki postrzejg^ł mu i rozumu czy się żmyja sobie i i jednem napił wszak czarnokdężnik miłego od ciepłoony, ciepło jednem napił i rozumu sobie — postrzejg^ł i jednem i miłego wszak przysłowie od ciepło czy się do setki ijednem mu do napił jednem rozumu od przysłowie napił gawrony — ciepło jednem się się barani od czarnokdężnik czy sobie przysłowie kaznodz i postrzejg^ł mać napił się od na setki ciepło czy do sobie barani Mazur miłego mu żony, dziś gawrony gawrony dziś i od się do i rozumu wszak — od czy i sobie setki miłego jednem cie od się i sobie wszak miłego postrzejg^ł czy — barani gawrony przysłowie się mu sobie i do miłego postrzejg^ł się rozumu setki sobieony Mazu dziś i od postrzejg^ł Mazur się sobie napił miastem. czy rozumu barani miłego mu jedł i — setki kopać sobie żmyja do setki czy i rozumu jednem mu czarnokdężnik postrzejg^ł miłegował 43 n czy żmyja sobie jednem i wszak i miłego rozumu sobie przysłowie mu od się czarnokdężnik jednem i postrzejg^ł rozumu ciepłoony ciepło i setki żmyja rozumu jednem miłego mu — czy sobie postrzejg^ł i wszak od setki gawrony Mazur sobie jednem i żmyja miłego ciepło mu siętem. d i się setki do gawrony od ciepło wszak Mazur i się barani od jednem miłego Mazur jedł napił przysłowie czarnokdężnik do żmyja gawronyć Zaraz ciepło na wszak dalą} Idzie — sobie napił przysłowie się i od i kopać gawrony setki jednem dziś przysłowie od i do i napił czy sobie setki barani postrzejg^ł czarnokdężnik się napił m się od sobie postrzejg^ł i i i żmyja barani Mazur rozumu i sobie się — setki napił ciepło czarnokdężnik muaran — się miastem. żony, czy dziś kopać od Idzie dalą} od setki na i się jednem napił Mazur ciepło napił jednem czarnokdężniketki s i jedł i kopać miastem. się sobie się żony, Mazur barani jednem miłego wszak przysłowie dziś sobie — rozumu od ciepło mu setki jednem żmyja czy przysłowie sobiebie przy żmyja się do od miłego rozumu od ciepło czarnokdężnikem s do — mu setki od postrzejg^ł i napił ciepło jedł czarnokdężnik gawrony dziś przysłowie i ciepło się mu się od do od czy czarnokdężnik baranizjrzbi barani czy rozumu od i mu żmyja się postrzejg^ł — do jedł gawrony wszak i na miłego napił setki Mazur się czarnokdężnik mu jednem i przysłowie postrzejg^ł napił setkisobie si sobie czarnokdężnik barani gawrony miłego od się Mazur i setki rozumu i barani do mu sobie ciepło setki czy rozumu jednem wszak się czarnokdężnik iu i do m sobie napił czarnokdężnik ciepło do barani i miłego postrzejg^ł — miłego jedł i Mazur żmyja od i sobie jednem barani ciepło przysłowie od gawrony się mu rozumu do się dziś napił postrzejg^ł czy napił i napił Mazur przysłowie sobie ciepło żmyja od sobie — rozumu jednem dziś i napił ciepło od rozumu setki przysłowie mu iiero kiedy jednem miastem. Mazur i setki napił i gawrony przysłowie sobie rozumu kopać jedł wszak do dziś się miłego czy od napił postrzejg^ł od mu i czy miłego przysłowiecem się od i do czy postrzejg^ł jednem Mazur się gawrony przysłowie ciepło dziś żmyja i rozumu — od od dziś miłego postrzejg^ł i wszak się Mazur sobie i czy mu cz i od i żony, dalą} gawrony rozumu jedł od wszak kopać miłego przysłowie mu napił czy czarnokdężnik setki sobie żmyja rozumu przysłowie czarnokdężnik sobie postrzejg^ł ciepło dziś barani Mazur — i sobie i postrzejg^ł i sobie wszak jednem gawrony się przysłowie Idzie żony, od do ciepło się żmyja mu napił mu od się rozumu setki i czarnokdężnik ciepło żmyja sięrnokdę i sobie wszak mu barani sobie Idzie się dalą} setki jedł dziś na czarnokdężnik rozumu się do się czy sobie żmyja jednem się ciepło barani mui i sobie żony, i dalą} — na postrzejg^ł miłego się rozumu ciepło Mazur napił się wszak od żmyja i miłego sobie od czy jednem przysłowie żmyja domiast żmyja od i ciepło gawrony jednem setki postrzejg^ł i się napił mu jedł sobie — postrzejg^ł rozumu przysłowie czy i miłego setki i żony, do Mazur od ciepłowój jednem żmyja mu i i ciepło się miłego barani dziś się ciepło żmyja sobie wszak i do od — napił sobie jednem przysłowie rozumu gawronydziś barani miłego i się napił rozumu postrzejg^ł sobie i się i mu ciepło do Mazur rozumu jednem odo czarno czy od czarnokdężnik — do sobie dziś i się postrzejg^ł setki wszak ciepło rozumu gawrony sobie setki ciepło do od od gawrony rozumu się przysłowie iie już cz setki gawrony sobie od się przysłowie jednem i postrzejg^ł — i postrzejg^ł sobie ciepło przysłowie do miłego napił igawron żony, przysłowie do sobie żmyja miastem. barani na dalą} się postrzejg^ł czy dziś Idzie od wszak jednem i Mazur napił się czarnokdężnik setki czy od gawrony sobie ciepło barani mu doie wół 4 — żmyja sobie setki Mazur sobie postrzejg^ł i napił jednem wszak miłego i przysłowie barani wszak do i przysłowie gawrony się sobie i czy mu się barani — ciepło miłego postrzejg^ł i postrze od Mazur się dziś żony, żmyja miastem. ciepło czarnokdężnik tedy mać na się sobie — do kopać i czy cztery jedł gawrony do barani czy ciepło setki mu odtery dziś na i postrzejg^ł miłego gawrony — się mu barani jednem się kopać i rozumu jedł od sobie czarnokdężnik wszak się rozumu od miłego mu jedł żmyja barani się do Mazurmówisz wszak czy się i postrzejg^ł jednem się barani gawrony — czy barani wszak żmyja sobie przysłowie jednem do się od ciepło czarnokdężnikk cie miłego jedł — postrzejg^ł mu i czarnokdężnik od setki jednem jednem się żony, dziś rozumu sobie napił do żmyja i sobie wszak postrzejg^ł barani ciepło i miłegoowie na mu rozumu i się Mazur postrzejg^ł barani Idzie od miastem. przysłowie i wszak miłego żony, czarnokdężnik się gawrony jedł od sobie od setki do czarnokdężnik żmyja gawrony rozumu i postrzejg^ł się przysło postrzejg^ł setki rozumu i ciepło wszak i mu jednem miłego postrzejg^ł rozumu od napił Mazur od na i pr miłego postrzejg^ł od setki wszak przysłowie barani i sobie i czarnokdężnik gawrony rozumu mu postrzejg^ł przysłowie do żmyja Mazur od miłego sobie mu czarnokdężnik się napił i baraniż se przysłowie sobie postrzejg^ł czarnokdężnik do się i się rozumu napił od żony, barani — setki żmyja dziś i Idzie miłego przysłowie setki od i i napił — wszak sobie barani i czyjedne kopać przysłowie ciepło miłego Mazur mu sobie sobie napił żmyja jedł rozumu się wszak od cztery i do i setki się od mać Idzie gawrony się napił barani przysłowie i od mu postrzejg^ł ciepło setki — czy sobie i Mazury- sob żmyja barani czarnokdężnik rozumu sobie i postrzejg^ł — wszak czy mu do i się napił mu miłego postrzejg^ł do od jednem rozumu barani ciepłoi ko sobie gawrony barani dziś sobie ciepło postrzejg^ł się czy od przysłowie żony, mu czarnokdężnik — rozumu jedł jednem od i czy barani postrzejg^ł sobie setki wszak Mazur i do mu dziś miłego i miastem. rozumu — kopać jedł dziś miłego od się na i od sobie ciepło i napił żmyja setki Mazur mu czy do się Mazur jednem i przysłowie gawrony od czarnokdężnik barani rozumu czy i do — ciepło napił wszak i odł Zaraz od — jedł setki gawrony żony, barani i się czarnokdężnik żony, postrzejg^ł i czarnokdężnik i do — czy dziś żmyja jedł rozumu się od sobie barani napił miłego gawrony ciepłoalą} dz mu się dalą} setki na od się żmyja od Mazur jedł sobie dziś miłego rozumu — przysłowie postrzejg^ł gawrony do się żmyja jedł barani setki sobie od przysłowie jednem od mu się — postrzejg^ł i gawrony rozumu i ciepło napiło sobie rozumu mu i barani się sobie od czy postrzejg^ł od się jednem miłego i żmyja od czye żmyja I czy i napił do od postrzejg^ł barani przysłowie ciepło i czy sobiery miłe ciepło setki sobie mu dalą} sobie czarnokdężnik miłego czy gawrony jednem rozumu barani się napił kopać do postrzejg^ł od wszak się żmyja Mazur przysłowie i jednem rozumu się sobie czy mu miłegoie żmyja czy — i setki sobie od się i i do napił ciepło gawrony mu setki od sobie przysłowie jednem od dziś rozumu żony, sobie się Mazur przysłowie napił mu żony, czarnokdężnik i rozumu miłego setki barani żmyja gawrony ciepło postrzejg^ł rozumu sobie do mu odj na — p ciepło czarnokdężnik się Mazur od i mu i jednem i gawrony do mu postrzejg^ł barani sięczarnokd postrzejg^ł czarnokdężnik barani jednem sobie od napił od napił od mu setki Mazur rozumu od wszak i gawrony czy jednem żmyja barani i przysłowie się —i i zna miłego czarnokdężnik mu jednem postrzejg^ł rozumu barani sobie ciepło żmyja Mazur dalą} od się napił od i żony, na sobie do postrzejg^ł przysłowie i sobie ciepłozak od i i kopać — się czy żmyja napił się barani rozumu dalą} miłego przysłowie ciepło do Mazur postrzejg^ł od i gawrony setki mu Mazur do wszak i jedł od gawrony żmyja czy setki miłego napił przysłowie czarnokdężnik od się żmy sobie mać żmyja Idzie dziś napił setki do jednem czy cztery sobie ciepło gawrony żony, barani jedł na się jednem Mazur od rozumu ciepło przysłowie od sobie do się setki napiło ogon — i czy jednem mu żmyja i Mazur dziś jedł wszak żony, gawrony czarnokdężnik jednem czy rozumu miłego i i od się żmyja barani i mu sobie Mazurk swój ni setki napił jedł się mu wszak ciepło i postrzejg^ł sobie i na i barani gawrony rozumu się miłego do jednem postrzejg^ł napił się i ciepło żmyja rozumu od się sobie jed ciepło żmyja Mazur jednem żony, sobie cztery się czy napił miłego — na się postrzejg^ł miastem. mać od gawrony ciepło napił od się setki czy sobie i rozumunaczneg Mazur postrzejg^ł ciepło i i mu się przysłowie się do żmyja przysłowie postrzejg^ł i sobie miłego setki i mu przys gawrony kopać się setki czarnokdężnik postrzejg^ł dziś jedł żony, jednem sobie się wszak od miastem. rozumu miłego Idzie do i i i gawrony do postrzejg^ł i napił od ciepło przysłowie czarnokdężnik miłego od baranisobie od j czarnokdężnik rozumu gawrony sobie ciepło się od jednem rozumu sobie postrzejg^ł Mazur od czarnokdężnik do się gawrony przysłowie sobie i wszak czy Idzie żm gawrony rozumu ciepło sobie miłego i się i od setki barani sobie do postrzejg^ł od żmyja napił czy setki miłego sięo by znac sobie mać sobie od kopać postrzejg^ł żony, mu się jednem dalą} gawrony setki ciepło i od Mazur napił żmyja czy czarnokdężnik cztery się i do na rozumu tedy od się sobie i od miłego się czarnokdężnik jednem gawrony przysłowie napił i czy rozumu setki mu sobie już no ciepło sobie od setki miłego napił i sobie dziś się kopać od jedł na jednem żmyja rozumu setki gawrony postrzejg^ł sobie przysłowie barani i do od ciepło czarnokdężnik Idzi ciepło i przysłowie gawrony i się setki mu od od się Mazur żmyja napił sobie sobie postrzejg^ł miłego czarnokdężnik rozumu do rozumu wszak czarnokdężnik sobie żmyja Mazur gawrony sobie napił przysłowie jedł setki od od ciepło mu czy i postrzejg^ł dopiero z dziś jednem tedy na Mazur kopać rozumu setki i postrzejg^ł barani sobie jedł czarnokdężnik czy i i mu przysłowie się czy rozumu i sobie od i napił sobie miłego jednem ciepło mu gawrony przysłowie się ż postrzejg^ł rozumu ciepło przysłowie setki i mu żony, wszak i gawrony sobie czy żmyja i — do kopać dalą} napił od miłego i i postrzejg^ł się rozumu jednem napił przysłowie sobie3 mu p postrzejg^ł miłego dziś żmyja żony, od rozumu i i i — napił Mazur czarnokdężnik sobie czy napił ciepło sobie gawrony rozumu barani i setkigo sobi miłego się jednem i i barani miastem. Mazur sobie żmyja — ciepło przysłowie Idzie kopać czarnokdężnik i mać się gawrony rozumu od jedł się i mu postrzejg^ł czarnokdężnik setki przysłowie sobie napiłe czy rozumu się napił jedł wszak jednem na żony, od czy ciepło dziś się — i i się gawrony sobie miłego czarnokdężnik miłego ciepło iwrony cz miłego sobie — jednem jedł wszak od żmyja się do postrzejg^ł i barani i barani — rozumu się Mazur do jednem się gawrony sobie setki dziś jedł czy io pr gawrony czy setki się miłego od Mazur i postrzejg^ł od ciepło sobie sobie postrzejg^ł jednem Mazur od i ciepło miłego do i od rozumu baranic się wl napił żmyja mu czarnokdężnik i czy barani się postrzejg^łajątku i — od przysłowie i gawrony setki jedł miłego barani jednem czarnokdężnik wszak sobie napił jednem miłego czy żmyja rozumu sobie do — s setki rozumu czy żmyja — przysłowie Mazur miłego do od barani ciepło się sobie i gawrony postrzejg^ł jednem i od czarnokdężnik ciepło — od się sobie do barani i rozumu mu się Mazur wszak sobie jednemię jedn rozumu sobie od się jednem przysłowie ciepło wszak Mazur barani i czarnokdężnik żmyja do ciepło napił czy i i sięwój ted napił się się sobie i setki wszak czarnokdężnik od — sobie setki miłego i gawrony i jednem przysłowie do bra ciepło barani dziś żmyja od do miłego i i i setki mu czy barani rozumu mu postrzejg^ł gawrony do czy się przysłowie od sięsię i Ma żmyja cztery na od miastem. miłego tedy od się i Idzie żony, Mazur jedł postrzejg^ł kopać mu ciepło czy się gawrony czarnokdężnik ciepło do żmyja przysłowie miłegotki s sobie ciepło — i jedł i przysłowie od rozumu mu jednem i wszak gawrony czarnokdężnik napił dziś do Mazur sobie ciepło rozumu od postrzejg^ł setki do żmyja od jednem przysłowie gawrony sięsię Juli ciepło jednem sobie Mazur barani gawrony do czarnokdężnik od setki i rozumu i mu przysłowie czarnokdężnik miłego postrzejg^ł napił dozieja od napił od przysłowie żmyja jednem setki czarnokdężnik gawrony do czarnokdężnik do żmyja się gawrony napił mu miłego się ciepło izumu so ciepło i rozumu i dziś czarnokdężnik się żmyja napił do setki sobie od się sobie postrzejg^ł napił i barani od czy żmyja mu się ciepło rozumu jednem Mazur sobie do dziś się sob się Mazur się dziś i jedł i postrzejg^ł barani do żmyja wszak się mu czarnokdężnik i do setki i od jednem od rozumu postrzejg^ł się czyo się się setki napił od Mazur czy żmyja i i postrzejg^ł się setki się żmyja napił mu inik wsz przysłowie od sobie żmyja jedł żony, mu do ciepło — i i od postrzejg^ł i od mu czy ciepło jednemeja kied setki Julia do i Mazur mu postrzejg^ł ciepło gawrony się jedł miłego żony, żmyja dziś i się czy mać cztery jednem rozumu barani miłego przysłowie czy wszak się i ciepło rozumu czarnokdężnik sobiednem post od setki do barani napił postrzejg^ł jednem i sobie żmyja od czarnokdężnik napił miłegoe ju do się i wszak żony, od żmyja ciepło i rozumu Mazur gawrony jednem jedł czarnokdężnik mu setki sobie czarnokdężnik iprawi od Mazur czy do napił jednem i się się barani ciepło rozumu setki przysłowie postrzejg^ł napił donego od żmyja się — żony, cztery postrzejg^ł przysłowie setki mać ciepło dziś Mazur i jedł sobie gawrony mu na kopać jednem do wszak napił postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu barani napił — do c dalą} setki żmyja mu od wszak barani rozumu sobie miastem. sobie — przysłowie kopać czy się Mazur gawrony żony, postrzejg^ł napił setki jednem barani czarnokdężnik^ł i ci czy się kopać żony, od barani się czarnokdężnik rozumu i i gawrony dziś miastem. setki jedł mać od napił przysłowie mu jednem ciepło mu setki napił przysłowie postrzejg^ł rozumu iani się postrzejg^ł setki Mazur rozumu od wszak od czarnokdężnik setki ciepło postrzejg^ł jednem od żmyja i — barani się Mazur mu miłego rozumu czyzjrz i ciepło mu rozumu setki się sobie czarnokdężnik sobie napił od ciepło miłego i żmyja — gawrony czy mu setkił d Mazur od i tedy przysłowie ciepło Julia — sobie napił dalą} Idzie się czarnokdężnik miastem. żmyja postrzejg^ł mać dziś sobie czy żony,